Groep klinische fysica Radiologie

Groep klinische fysica Radiologie

Klinische Fysica Radiologie

Klinisch fysische taken ten behoeve van de beeldvormende technieken betreffen kwaliteit en veiligheid van apparatuur en stralingstoepassingen voor de patiënt en de medewerker op de afdeling radiologie. Tevens dragen klinisch fysici bij aan het functioneel beheer van de toestellen zoals bijvoorbeeld de (PET)- CT scanner, de MRI scanner, de buckykamer (de klassieke röntgenkamer) en het interventiestatief.

In het LUMC participeert de groep klinische fysica radiologie actief in het beleid met betrekking tot geavanceerde apparatuur, onder andere in samenwerking met radiologen en medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers). De klinisch fysici zijn actief in de Apparatuur Commissie van het LUMC en in de Expert Groep Medische Apparatuur Radiologie (EGMA). Recent werden in het convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis door de ziekenhuizen zelf strenge eisen opgesteld ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid van de apparatuur. Hierbij horen aspecten zoals aanschaftrajecten, programma’s van eisen, risico inventarisaties (prospectieve risico inventarisatie (PRI), risico inventarisatie en analyse stralingshygiëne (RIAS)) en kwaliteitsborging.

Contact klinisch fysicus: J.Geleijns@Lumc.nl

Klinische Fysica Röntgentechnieken

Op het gebied van de röntgentechnieken heeft de klinisch fysicus een speciale verantwoordelijkheid voor het veilig werken met deze vorm van ioniserende straling. De klinisch fysicus zet zich ervoor in om de stralingsbelasting van de patiënten en de werkers zo laag mogelijk te houden en om de kwaliteit van het röntgenonderzoek zo goed mogelijk te laten zijn, het gaat dan bijvoorbeeld over een CT scan, röntgenfoto’s, mammografie of een röntgengeleide interventie.

Contact klinisch fysicus Röntgentechnieken:

  • dr. J. Geleijns (J.Geleijns@lumc.nl).
  • dr.ir. W.J.H. Veldkamp (mailto; W.J.H.Veldkamp@lumc.nl)
  • dr. J. Wondergem (mailto:J.Wondergem@lumc.nl ).
Klinische Fysica Nucleaire GeneeskundeDe klinisch fysicus Nucleaire geneeskunde draagt zorg voor de lokale invulling en uitvoering van het stralingshygiënisch beleid inzake de Complexvergunning. De door de dienst veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) aangewezen coördinerend PSD voor de Nucleaire Geneeskunde treedt op als voorzitter van de Werkgroep stralingshygiëne Nucleaire Geneeskunde.

Het beleid van de werkgroep stralingshygiëne Nucleaire Geneeskunde is afgestemd op dat van de dienst ARB/VGM (Zie KEW-dossier van de betreffende afdeling/ sectie).

Contact klinisch fysicus Nucleaire Geneeskunde:

dr.ir. J.A.K. Blokland (J.A.K.Blokland@Lumc.nl)

dr. F.H.P. van Velden (F.H.P.van_Velden@lumc.nl)

Klinische Fysica MRI

De klinisch fysicus MRI ondersteunt de patiëntenzorg op het gebied van de toepassing van MRI scans, een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van sterke magnetische velden. Tevens ondersteunt deze fysicus het wetenschappelijk onderzoek met MRI.

Een klinisch fysicus is verantwoordelijk voor het opstellen, actueel houden en handhaven van richtlijnen voor het veilig werken met MRI in het LUMC bestemd voor de klinische zorg. 

Contact  klinisch fysicus MRI:

dr.ir. P.W. de Bruin (P.W.de_Bruin@lumc.nl)

Elders op de website van het LUMC vindt u meer informatie over de groep klinisch fysica radiologie, bijvoorbeeld de opleiding, het onderzoek, en mogelijkheid voor stages en afstudeerprojecten.

Specialisatie Klinische fysica
Studenteninformatie Afstudeerprojecten Kl Fysica.
Bij en nascholingsactiviteiten Klinische Fysica
MRI-technological research fields