Leveranciers

Europees aanbesteden

Het LUMC is een aanbestedende dienst waarop het aanbestedingsrecht van toepassing is. Hierdoor is het LUMC verplicht om goederen, diensten en werken boven een bepaalde waarde Europees aan te besteden.

Aanbestedingsrecht

Voor iedere onderhandse en Europese aanbesteding van het LUMC geldt dat de beginselen van het aanbestedingsrecht – namelijk gelijkheid, transparantie, proportionaliteit en non-discriminatie – in acht worden genomen.

Alle lopende Europese aanbestedingen vindt u terug op Tenderned. Het LUMC maakt voor al haar aanbestedingen gebruik van platform Negometrix.

Hebt u een vraag op het gebied van aanbesteden of een specifieke aanbesteding? Neem dan contact op met het team Initiële inkoop via aanbestedingen@lumc.nl.

Klacht over aanbesteding?

Als u een klacht hebt over een aanbesteding bij het LUMC, stuur dan een mail naar ons klachtenmeldenpunt. Volgt u bij het indienen van een klacht altijd de procedure ‘Klachtenregeling bij een Europese aanbesteding LUMC’.