Leveranciers

Europees aanbesteden

Op een aanbestedende dienst als het LUMC is het aanbestedingsrecht van toepassing.

Aanbestedingsrecht 

Het LUMC is verplicht om bedragen voor goederen of diensten boven een bepaalde waarde Europees aan te besteden. Voor elke aanbesteding van het LUMC, ook die van opdrachten onder de Europese drempelwaarde, geldt dat de beginselen van het aanbestedingsrecht (gelijkheid, transparantie, proportionaliteit en non-discriminatie) in acht worden genomen.

Gunningscriterium EMVI         

Het LUMC besteedt aan op het gunningscriterium EMVI. Bij EMVI worden naast prijs ook meerdere kwaliteitsaspecten meegewogen. Deze worden, samen met de prijs, als sub-gunningscriteria van een wegingsfactor voorzien, waaruit een totaal waardering volgt.

Klachten aanbesteding

Wanneer u klachten hebt over een aanbesteding bij het LUMC, kunt u een bericht sturen aan ons klachtenmeldpunt: kma@lumc.nl. Volgt u bij het indienen van een klacht altijd de procedure Klachtenregeling bij een Europese Aanbesteding LUMC (PDF).

Algemene inkoopvoorwaarden

Het LUMC hanteert algemene inkoopvoorwaarden bij alle orders en overeenkomsten. De algemene inkoopvoorwaarden kunt u nalezen in het Nederlands en Engels.