TRUTH study

De studie

Aantal geïncludeerde patiënten (39 participerende centra, update: 12-11-2018)

Achtergrond

Intraveneuze trombolyse (IVT) bij een acuut herseninfarct is gecontra-indiceerd indien patiënten een te hoge bloeddruk hebben (systolische bloeddruk > 185 of diastolische bloeddruk > 110 mmHg), vanwege een verhoogd risico op symptomatische hersenbloedingen. In de Nederlandse klinische praktijk gebruiken neurologen in deze situatie twee verschillende strategieën. De eerste strategie bestaat uit actieve verlaging van de bloeddruk om deze onder de afkapwaarden te krijgen, de tweede strategie is afwachten (‘watch and wait’), waarbij IVT alleen gegeven wordt wanneer de bloeddruk spontaan onder de afkapwaarden daalt.

Doel

Het doel is te bestuderen of de actieve strategie tot een betere functionele uitkomst leidt, zonder een toename van het aantal symptomatische hersenbloedingen.

Opzet

De TRUTH (ThRombolysis in UnconTrolled Hypertension) studie is een observationele, geclusterde, parallelle follow-up studie, waarin deelnemende centra hun huidige lokale behandelprotocol continueren.

Studiepopulatie

Patiënten met een acuut herseninfarct waarbij een bloeddruk boven de afkapwaarden de enige contra-indicatie is voor IVT en derhalve leidt tot uitstel of afstel van de IVT.

Interventie

Geen.

Uitkomstmaten 

De primaire uitkomstmaat is de functionele uitkomst drie maanden na het herseninfarct, gemeten met behulp van de modified Rankin Scale. Secondaire uitkomstmaten zijn symptomatische hersenbloeding, IVT-percentage en door-to-needle tijd.

Onderzoekers

  • Hoofdonderzoekers: Dr. N.D. Kruyt (LUMC) and Dr. P.J. Nederkoorn (AMC) 
  • Arts-onderzoekers: Drs. T.P. Zonneveld, drs. A.E. Groot, drs. G.T. Koster and drs. T.T.M. Nguyen

Sponsor