MIRAS: microRNA in acute stroke

Informatie voor onderzoekers

Patiënten includeren voor de MIRAS-studie

Inclusiecriteria:

 • Trombolysekandidaat ≥18 jaar (melding via ambulance)
 • NIHSS ≥ 4 (bij herseninfarct)
 • Opname op de neurologie afdeling

Exclusiecriteria:

 • Behandeling met trombolyticum al gestart (vóór bloedafname)
 • Gebruik van Heparine <24 uur voorafgaand aan ontstaan van symptomen
  (gebruik van profylactische fraxiparine, 28150 IE=0.3ml, is géén exclusiecriterium)
 • Extracraniële maligniteit in de voorgeschiedenis
  (patiënten met een gereseceerde extracraniële maligniteit in de voorgeschiedenis kunnen wél geïncludeerd worden)

Informed consent:

De patiënt/vertegenwoordiger geeft toestemming voor:

 • het gebruik van de bloedsamples verkregen op de eerste hulp
 • voor additionele bloedafnames op twee separate dagen tijdens ziekenhuisopname en na 6-8 weken
 • voor het gecodeerd bewaren van medische gegevens
 • eventueel in de toekomst benaderd te worden voor additionele informatie voor studiedoeleinden

Patiënt informatiebrief en toestemmingsformulieren: