Maatschappelijk werk: Maatschappelijke en financiële zaken

Bij de voorbereiding van de transplantatie hebben wij ook aandacht voor een aantal maatschappelijke en financiële zaken. De maatschappelijk werker bespreekt met u de sociale en maatschappelijke mogelijkheden op het gebied van uw werk en financiën, voor en na een eventuele donatie. Ook krijgt u begeleiding bij eventuele problemen en kan de maatschappelijk werker bemiddelen bij het aanvragen en verkrijgen van de noodzakelijke voorzieningen.

De donor heeft vaak reiskosten moeten maken. Dit in het kader van de voorbereiding op de transplantatie. De verzekeringsmaatschappij van de donor vergoed deze kosten meestal. Informeer bij uw zorgverzekering wat de procedure is.   

Uw werk

Als u wordt opgenomen voor een transplantatie, wordt u min of meer ‘vrijwillig ziek’. Dat kan dit negatieve gevolgen hebben voor uw baan en inkomsten. De medische kosten worden voor u als donor ondergebracht bij de zorgverzekering van de ontvanger. Tot drie maanden na de transplantatie worden de kosten doorberekend aan de zorgverzekering van de ontvanger.  

Mensen die in loondienst zijn, raden we in aan om hun plannen om te doneren tijdig met hun werkgever bespreken. De werkgever kan dan eventueel voor vervangende arbeidskracht zorgen. Het UWV vergoedt uw ziektekosten meestal volledig. Gedurende de tijd na de transplantatie dat u nog niet in staat bent om te werken, heeft u in veel gevallen recht op uw volledige loon conform de CAO. 

Voor zelfstandigen ligt de zogenaamde loonderving gecompliceerder. Dit is helaas nog niet bij wet geregeld. Niet iedere zelfstandige heeft zich tegen ziektekosten verzekerd. Is er wel sprake van een verzekering, dan gaat dit vaak gepaard met een eigen risico. Met andere woorden: verzekeraars keren pas uit enkele weken of maanden nadat de verzekerde ziek is geworden. U kan in dat geval een verzoek indienen bij de Nederlandse Transplantatie Stichting voor een zogenaamde loondervingskostenregeling. Zo beperkt u de financiële risico's zoveel mogelijk. Wij adviseren u vooraf bij de Nederlandse Transplantatie Stichting een zogeheten peilberekening van uw vergoeding te laten maken.

Uw situatie thuis

Een opname heeft niet alleen gevolgen voor uw werk, maar vaak ook voor uw thuissituatie. Als een ziekenhuisopname nodig is, wie neemt in die periode dan uw taken thuis over? Kunt u dat in eigen kring regelen? Of is er professionele ondersteuning nodig? Komt u van ver en wil uw familie kort voor en na de transplantatie in de buurt overnachten, dan kunnen wij – mits u dit tijdig laat weten – meestal zorgen voor opvang in de buurt van het ziekenhuis. Het Patiënten Service Bureau (071-5262989) kan u hierover verder informeren.