Behandelingen

Meedoen met wetenschappelijk onderzoek

In het voortplantingscentrum van het LUMC wordt deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek. Het betreft onderzoeken welke lokaal worden uitgevoerd als ook onderzoeken die vanuit het landelijk fertiliteitsconsortium zijn opgezet.

Lopende studies

Momenteel wordt vanuit het LUMC deelgenomen aan de volgende onderzoeken:

  • STIM trial: onderzoek naar IVF stimulatie schema’s bij vrouwen met borstkanker
  • IVF 38+ studie: IVF op oudere leeftijd; is natuurlijke conceptie niet net zo effectief?

Indien u een geschikte kandidaat bent voor deelname aan één van de studies zal uw behandelend arts u aanvullende informatie geven.

Scratch studie

Het LUMC neemt deel aan de landelijk lopende Scratch studie.

Deze studie onderzoekt of het aanbrengen van een oppervlakkige wond in het baarmoederslijmvlies (‘scratching’) vlak voor een IVF/ICSI behandeling een gunstig effect heeft op de kans op innesteling van een embryo.

Vrouwen die met een tweede IVF/ICSI behandeling gaan starten, komen in aanmerking voor deelname aan de studie.

Wilt u meer informatie over deze studie, of heeft u vragen? Neem contact op met uw behandelend arts.

LIFEstyle-studie

Op 19 mei 2016 zijn de resultaten van de LIFEstyle-studie verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine. In de LIFEstyle-studie werd onderzoek gedaan naar de invloed van leefstijlbegeleiding gericht op gewichtsreductie op de kans op zwangerschap  bij vrouwen met overgewicht en subfertiliteit.

Ernstig overgewicht (BMI>29) bij vrouwen leidt tot een hogere kans op een verminderde vruchtbaarheid (subfertiliteit), lagere kansen op zwangerschap met behulp van fertiliteitsbehandelingen en hogere kansen op complicaties tijdens de zwangerschap.

In het LIFEstyle onderzoek kreeg de helft van deelnemers een leefstijlbegeleiding aangeboden voor een periode van een half jaar. Na de leefstijlbegeleiding kregen de deelnemers fertiliteitsbehandelingen aangeboden. Bereikten de deelnemers hun streefgewicht eerder, dan mochten ze ook eerder beginnen met een vruchtbaarheidsbehandeling.  De andere helft van de vrouwen (controlegroep) kreeg direct fertiliteitsbehandelingen aangeboden.

De duur van de follow up van de deelnemers  bedroeg 24 maanden.  De uitkomst was een gezond  levend geboren kind (van meer dan 37 weken) dat na een normale bevalling werd geboren.

In totaal deden 577 vrouwen mee aan het onderzoek; 290 werden geloot in de leefstijlbegeleiding groep en 287 werden geloot in de controle groep van de studie. De leefstijlbegeleiding zorgde er voor dat de vrouwen gemiddeld 4,4 kilo afvielen in maximaal 6 maanden; 38% van de vrouwen in de leefstijlbegeleiding groep bereikten het streefgewicht van 5% gewichtsreductie. In de groep vrouwen met standaard zorg zonder leefstijlbegeleiding was het gemiddelde gewichtsverlies één kilo en haalde niemand 5% gewichtsverlies.

De vrouwen die de leefstijlbegeleiding hadden geloot, hadden meer natuurlijke zwangerschappen dan de vrouwen die geloot hadden voor direct een vruchtbaarheidsbehandeling. Hierdoor zijn er na leefstijlbegeleiding minder vruchtbaarheidsbehandelingen nodig. Er was geen verschil in zwangerschapscomplicaties en in uitkomsten van de kinderen in beide groepen.

Conclusie: uit de LIFEstyle studie blijkt dat leefstijlbegeleiding gericht op gewichtsreductie voorafgaande aan fertiliteitsbehandelingen de kans op een gezond levend geboren kind niet verhoogt. De kans op een natuurlijke zwangerschap neemt wel toe met leefstijlbegeleiding.

inSIGHT-trial

Eind april 2016 zijn de resultaten van de inSIGHT-trial verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. In de inSIGHT-trial werd de invloed van het routinematig uitvoeren van hysteroscopie ter verbetering van zwangerschapskansen na In-Vitro-Fertilisatie (IVF) behandelingen onderzocht. Een samenvatting van de resultaten vindt u hieronder.

Hysteroscopie is een kijkonderzoek waarbij afwijkingen in de baarmoederholte worden opgespoord. Bij 13% van de vrouwen met een normale echo voorafgaand aan een IVF behandeling worden alsnog kleine afwijkingen in de baarmoederholte gevonden bij hysteroscopie. Het was echter onduidelijk of het opsporen en behandelen van deze afwijkingen door middel van hysteroscopie de kans op een levendgeborene vergroot.

In deze studie werd hysteroscopie voorafgaand aan een IVF behandeling vergeleken met een directe start van de IVF behandeling zonder hysteroscopie. De primaire uitkomstmaat was het aantal levendgeborenen na 18 maanden follow-up.

In totaal werden er 750 patiënten geïncludeerd in de studie, van wie 373 vrouwen een hysteroscopie ondergingen en 377 vrouwen direct met de IVF behandeling startten. Het aantal levendgeborenen in de hysteroscopiegroep bleek niet verhoogd te zijn in vergelijking met de groep die direct met IVF startte.

Conclusie: uit de inSIGHT-trial blijkt dat het routinematig uitvoeren van hysteroscopie niet zinvol is voorafgaand aan een IVF behandeling omdat het opsporen en vervolgens behandelen van kleine afwijkingen niet resulteert in een toename in aantal levendgeborenen na IVF. Er kan daarom gesteld worden dat hysteroscopie niet meer uitgevoerd dient te worden in vrouwen met een normale echo die gepland staan voor een IVF behandeling.

ProMISe-trial

Eind november 2015 zijn de resultaten van de PROMISE-trial verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine. In de PROMISE-trial werd de invloed bestudeerd van progesterontoediening ter reductie van de miskraamkans bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen. Een samenvatting van de resultaten vindt u hieronder.

Progesteron is essentieel voor het in stand houden van een zwangerschap. Het was echter onduidelijk of toediening van progesteron bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen de kans op een levendgeborene vergroot.

In dit onderzoek werd het effect van progesterontoediening vergeleken met dat van placebo. Vanaf een positieve zwangerschapstest tot 12 weken zwangerschapsduur gebruikten vrouwen tweemaal daags vaginaal 400 mg progesteron óf placebocapsules. De primaire uitkomstmaat was een levendgeborene na 24 weken zwangerschapsduur.

In totaal werden 1568 vrouwen gerekruteerd, van wie 836 vrouwen zwanger raakten en konden worden gerandomiseerd (404 kregen progesteron, 432 placebo). Het aantal levendgeborenen en miskramen in de progesterongroep bleek niet te verschillen van het aantal levendgeborenen en miskramen in de placebogroep.

Uit de PROMISE-trial blijkt dat de toediening van progesteron in het eerste trimester van de zwangerschap bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen de kans op een levendgeborene niet vergroot.