Patiëntenfolder

Invriezen embryo's

U gaat binnenkort starten met een IVF/ICSI behandeling of behandeling in kader van fertiliteitspreservatie wegens een fertiliteitsbedreigende behandeling (bv chemotherapie). Tijdens deze behandeling kunnen er meer embryo’s worden verkregen dan direct geplaatst kunnen worden. Embryo’s van goede kwaliteit die zijn ontstaan uit deze behandelcyclus (en niet direct worden teruggeplaatst), kunnen worden ingevroren. U ontvangt hierbij de voorwaarden voor en de overeenkomst tot bewaarneming en beschikking van embryo’s. Wij zijn ons ervan bewust door het juridisch taalgebruik dit voor u mogelijk moeilijk te begrijpen is. Deze folder is bedoeld om de inhoud en voorwaarden van de overeenkomst nog eens kort samen te vatten en -waar wenselijk- nader toe te lichten. Zijn er nog onduidelijkheden, vraagt u dan gerust om meer informatie bij uw behandelaar.
Waarmee kunnen we u helpen?

De afdeling gynaecologie/voortplantingsgeneeskunde

Onze zorg

Wat is Invriezen embryo's?

Overeenkomst tot bewaarneming en beschikking van embryo's 

Bestemming embryo’s 

In de Bewaarovereenkomst Embryo’s staat dat  embryo’s van goede kwaliteit worden ingevroren (in cryo-opslag) en bewaard voor een toekomstige behandeling. Wij doen dit om uw IVF/ICSI behandeling zo goed mogelijk uit te  voeren. De ingevroren embryo’s kunnen in een later stadium worden ontdooid en bij u teruggeplaatst om een zwangerschap te bewerkstelligen. 

Als u besluit te stoppen met de behandeling vanwege een zwangerschap of om een andere reden, maar er nog embryo’s in cryo-opslag zijn,  zal u worden gevraagd een bestemming te kiezen voor deze resterende embryo’s (artikel 4). U heeft hierbij de keuze om in dat geval de bewaarneming van deze embryo’s te beëindigen. Ze worden dan uit de cryo-opslag gehaald, waarna ze niet langer  levensvatbaar zullen zijn. U kunt er ook voor  kiezen de resterende embryo’s beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek (Biobank Voortplanting). U krijgt hiervoor een informatiefolder met een apart toestemmingsformulier, dat u hiervoor kunt gebruiken. Wij zullen bij het aflopen van de in de overeenkomst genoemde bewaartermijn van 5 jaar u hier nogmaals aan herinneren. 

Ook kunnen er embryo’s overblijven die niet geschikt zijn om in te vriezen. De kwaliteit van deze embryo’s is onvoldoende om gebruikt te worden voor een totstandbrenging van een zwangerschap. Zogenoemde rest-embryo’s kunnen echter wel gebruikt worden ten behoeve van kwaliteitsbewaking op het laboratorium. U kunt er ook voor  kiezen de rest-embryo’s beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek (Biobank Voortplanting). U wordt  geïnformeerd over dit wetenschappelijk onderzoek, waarna u de keuze heeft om hier wel of niet aan mee te werken. 

Indien een donor betrokken is geweest bij de totstandkoming van de embryo’s wordt eveneens gevraagd of de donor betrokken wil blijven bij de beslissing over de bestemming van embryo’s die niet gebruikt worden voor de totstandbrenging van een zwangerschap bij u zelf. 

Medische gegevens 

Ook voor uw medische gegevens en ander lichaamsmateriaal vragen wij uw toestemming voor het (anoniem) bewaren in de Biobank Voortplanting. Deze gegevens kunnen wij  gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast willen wij graag op de hoogte blijven van het verloop van de zwangerschap, die uit de IVF/ICSI behandeling volgt, om onze behandelingen goed te kunnen evalueren 

U beslist zelf of u wel of niet meedoet aan deze biobank, dat heeft geen enkel gevolg voor uw zorg/behandeling. U kunt aparte toestemming geven voor de medische gegevens en lichaamsmateriaal. 

Voorwaarden voor bewaarneming van ingevroren embryo's 

In bijlage 1 van de Bewaarovereenkomst is vastgelegd onder welke voorwaarden en omstandigheden kan worden overgegaan tot het bewaren van embryo’s in cryo-opslag. 

Toestemmingsverklaring postuum embryogebruik  

Bij overlijden van beiden of één van beiden is er in principe slechts de keuze tussen vernietigen van de embryo's of ter beschikking stellen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Alleen bij hoge uitzondering kan in overleg met uw behandelaar bepaald worden dat -na overlijden van de partner- de embryo's nog enige tijd bewaard worden om eventueel bij de vrouw geplaatst te worden voor het alsnog tot stand laten komen van een zwangerschap. Dit is alleen mogelijk indien de partner hiervoor voor zijn overlijden schriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien de relatie tussen de oorspronkelijke bewaargevers voor het overlijden van de partner al is verbroken, is postmortaal embryogebruik in beginsel niet mogelijk. 

Wijzigingen

Als uw relatie is verbroken, dient u dit zelf te melden aan uw behandelaar of de medewerkers van het Voortplantingscentrum. Ook aanpassingen in uw persoonlijke gegevens vragen wij u zo spoedig mogelijk door te geven bij de inschrijfbalie van het LUMC of online via mijnLUMC. Het is goed te weten dat u hierin een eigen verantwoordelijkheid draagt. 

Kosten 

Per 1 januari 2020 zijn er jaarlijkse kosten voor de opslag van embryo's. Deze kosten worden vergoed binnen de basisverzekering en wij declareren deze kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekering. Voor meer informatie over de vergoeding van deze kosten kunt u terecht bij uw zorgverzekering. 

Aansprakelijkheid 

Hoewel de medewerkers van het Voortplantingscentrum met de vereiste zorgvuldigheid hun werkzaamheden verrichten, zijn er in de voorwaarden van de overeenkomst een aantal omstandigheden vermeld waarvoor zij (en daarmee het ziekenhuis) niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande willen spreken met een medewerker van het voortplantingscentrum, kunt u contact opnemen met het secretariaat via 071 – 526 2870. Onze polikliniek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Afspraken kunnen via het secretariaat ingepland worden. Naast een fysieke afspraak is er ook de mogelijkheid een videoconsult in te plannen. Bij korte vragen kunt u ook een telefonisch consult in plannen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een e-consult te sturen via mijnLUMC.