Speerpunten in de patiëntenzorg

Op sommige ziekten en behandelingsmethoden heeft de afdeling Hematologie LUMC zich in het bijzonder gespecialiseerd. Dit betreft onder andere acute leukemie, aplastische anemie en stamceltransplantatie gebruik makend van verwante of onverwante donoren (allogene stamceltransplantatie) en navelstrengbloed transplantatie.

​Daarnaast ontwikkelt de afdeling allerlei vormen van immunotherapie met behulp van donorcellen voor de behandeling van kwaadaardige bloedziekten en virus infecties. Voor patiënten die in aanmerking komen voor allogene stamceltransplantatie zijn in het LUMC soms behandelingsprotocollen beschikbaar die in andere centra niet mogelijk zijn.

Om nieuwe behandelingen mogelijk te maken is wetenschappelijk onderzoek nodig. De afdeling Hematologie van het LUMC richt zich vooral op het inzetten van afweercellen in de behandeling van kwaadaardige bloedziekten en lymfklierkanker. Om dit wetenschappelijk onderzoek te verrichten is normaal weefsel en tumorweefsel van patiënten nodig. Daarom vragen wij alle patiënten of zij bereid zijn mee te werken met dit wetenschappelijk onderzoek door bij het nemen van weefselbiopten, beenmergpuncties en bloed afnames extra materiaal voor dit deel te mogen afnemen. Dit weefsel wordt opgeslagen en nu of in de toekomst gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Voordat materiaal wordt afgenomen worden patiënten hierover eerst geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Het niet geven van toestemming voor wetenschappelijk onderzoek heeft geen enkele invloed op de behandeling die u in ons centrum krijgt.

​Daarnaast ontwikkelt de afdeling allerlei vormen van immunotherapie met behulp van donorcellen voor de behandeling van kwaadaardige bloedziekten en virus infecties. Voor patiënten die in aanmerking komen voor allogene stamceltransplantatie zijn in het LUMC soms behandelingsprotocollen beschikbaar die in andere centra niet mogelijk zijn.

Om nieuwe behandelingen mogelijk te maken is wetenschappelijk onderzoek nodig. De afdeling Hematologie van het LUMC richt zich vooral op het inzetten van afweercellen in de behandeling van kwaadaardige bloedziekten en lymfklierkanker. Om dit wetenschappelijk onderzoek te verrichten is normaal weefsel en tumorweefsel van patiënten nodig. Daarom vragen wij alle patiënten of zij bereid zijn mee te werken met dit wetenschappelijk onderzoek door bij het nemen van weefselbiopten, beenmergpuncties en bloed afnames extra materiaal voor dit deel te mogen afnemen. Dit weefsel wordt opgeslagen en nu of in de toekomst gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Voordat materiaal wordt afgenomen worden patiënten hierover eerst geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Het niet geven van toestemming voor wetenschappelijk onderzoek heeft geen enkele invloed op de behandeling die u in ons centrum krijgt.

Omdat dit type wetenschappelijk onderzoek zeer kostbaar is probeert de afdeling Hematologie extra financiele middelen te werven via het Doelfonds Leukemie. Dit Doelfonds maakt deel uit van de Bontius Stichting van het LUMC.

Trombose en hemostase

​De aandoeningen van de bloedstolling hebben in het LUMC speciale aandacht. Binnen de afdeling Trombose en Hemostase worden patiënten met deze aandoeningen onderzocht en behandeld. Ook wordt er veel wetenschappelijk onderzoek op dit gebied verricht, zodat mogelijk uw medewerkwerking aan een onderzoek op dit gebied gevraagd kan worden.

Op de website Trombose en Hemostase treft u informatie over de poliklinieken (hemofiliebehandelcentrum, hemorrhagische diathese polikliniek, veneuze trombose polikliniek), de diverse ziektebeelden (bloedingen, trombose), en onderzoek en behandeling.

​De aandoeningen van de bloedstolling hebben in het LUMC speciale aandacht. Binnen de afdeling Trombose en Hemostase worden patiënten met deze aandoeningen onderzocht en behandeld. Ook wordt er veel wetenschappelijk onderzoek op dit gebied verricht, zodat mogelijk uw medewerkwerking aan een onderzoek op dit gebied gevraagd kan worden.

Op de website Trombose en Hemostase treft u informatie over de poliklinieken (hemofiliebehandelcentrum, hemorrhagische diathese polikliniek, veneuze trombose polikliniek), de diverse ziektebeelden (bloedingen, trombose), en onderzoek en behandeling.

Tevens is er speciale informatie voor verwijzers.

Transplantatie en immunotherapie

Stamceltransplantatie (beenmergtransplantatie of bloedceltransplantatie)met cellen van een familielid, een onverwante donor of uit navelstrengbloed kan gebruikt worden voor de behandeling van een groot aantal kwaadaardige en goedaardige ernstige ziekten van het bloed, beenmerg of de lymfklieren. De afdeling Hematologie heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van nieuwe protocollen voor stamceltransplantatie en de behandeling van patiënten met behulp van afweercellen die zich richten op het vernietigen van kwaadaardige cellen. Door het ontwikkelen van specifieke behandelingsmethoden is het mogelijk patiënten voor een groot aantal ziekten te behandelen waarbij patiënten die in goede conditie zijn en onder 75 jaar voor deze behandeling in aanmerking kunnen komen.

Stamceltransplantatie (beenmergtransplantatie of bloedceltransplantatie)met cellen van een familielid, een onverwante donor of uit navelstrengbloed kan gebruikt worden voor de behandeling van een groot aantal kwaadaardige en goedaardige ernstige ziekten van het bloed, beenmerg of de lymfklieren. De afdeling Hematologie heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van nieuwe protocollen voor stamceltransplantatie en de behandeling van patiënten met behulp van afweercellen die zich richten op het vernietigen van kwaadaardige cellen. Door het ontwikkelen van specifieke behandelingsmethoden is het mogelijk patiënten voor een groot aantal ziekten te behandelen waarbij patiënten die in goede conditie zijn en onder 75 jaar voor deze behandeling in aanmerking kunnen komen.

Stamceltransplantatie wordt vaak gebruikt wanneer aanvankelijke behandelingen met chemotherapie en antistof behandelingen onvoldoende werken. Patiënten worden daarom vaak verwezen naar de afdeling Hematologie van het LUMC voor stamceltransplantatie door hematologen van andere ziekenhuizen. Ziekten waarvoor allogene stamceltransplantatie zinvol kan zijn zijn onder meer: acute leukemie, chronische myeloide leukemie, chronische lymfatische leukemie, kwaadaardige lymfomen, de ziekte van Hodgkin, de ziekte van Kahler (multipel myeloom), aplastische anemie en erfelijke ziekte van de bloedvorming. Of het voor patiënten zinvol is een stamceltransplantatie te ondergaan wordt in samenspraak tussen de verwijzende specialist, de patiënt en de hematologen van het LUMC besloten.

Adoptieve immunotherapie

Allogene stamceltransplantatie met stamcellen van een familiedonor of een onverwante donor kan leiden tot genezing van kwaadaardige bloedziekten en lymfklierkanker. Bij sommige patiënten blijkt echter na de transplantatie dat de ziekte nog niet verdwenen is, en is het zinvol aanvullende behandelingen te geven. Allogene stamceltransplantatie maakt het mogelijk om de ziekte verder te bestrijden door het inzetten van het afweersysteem van de donor die ook de stamcellen heeft gegeven.

Deze afweercellen zijn in staat een afweerreactie in gang te kunnen zetten die de kwaadaardige ziekte langdurig of zelfs definitief kan onderdrukken. Omdat afweercellen ook in staat zijn om schadelijke afweerreacties tegen normale weefsels van de patiënt te geven (omgekeerde afstotingsreactie), wordt door de afweercellen op het juiste moment te geven, de samenstelling zo gunstig mogelijk te maken, en waar mogelijk op de juiste manier te prikkelen, geprobeerd de gunstige afweerreactie tegen de kwaadaardige cellen in gang te zetten en te behouden, en de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Voor dit doel zijn bij de afdeling Hematologie van het LUMC verschillende onderzoeksprotocollen in gang om de meerwaarde van deze aanvullende behandelingen te onderzoeken. Na allogene stamceltransplantatie kunnen ook ernstige virusinfecties optreden. Specifieke afweercellen van de donor en van de patiënt kunnen onder bepaalde omstandigheden deze virusinfecties goed onderdrukken. Onderzoek wordt gedaan naar het inzetten van specifieke afweercellen van donor of patiënt die in het laboratorium worden getraind om het schadelijke virus te herkennen deze virusinfecties na transplantatie te bestrijden. Dit onderzoek moet leiden tot een verminderd risico op ernstige infecties na de transplantatie.

Allogene stamceltransplantatie

Allogene stamceltransplantatie is een transplantatie van bloedvormende cellen, waarbij de donor niet de patiënt zelf is. De donor kan een familielid zijn, een onverwante donor of navelstrengbloed. Het doel van allogene stamceltransplantatie is het gedeeltelijk of volledig vervangen van het bloedvormend systeem van de patiënt door bloedvormende cellen van de donor. De transplantatie opent de mogelijkheid om de patiënt te behandelen met afweercellen van de donor die kunnen leiden tot verdere onderdrukking van de ziekte.

Om een allogene stamceltransplantatie zinvol te maken moet de ziekte eerst zo goed mogelijk onder controle worden gebracht. De transplantatie begint met uitgebreide analyse van de ziekte, het beenmerg, het bloed en het afweersysteem van de patiënt en het bloedvormend en afweersysteem van de donor. Wanneer gebleken is dat een stamceltransplantatie verricht kan worden en zinvol is, wordt eerst een voorbehandeling gegeven (conditionering) om de ziekte zo goed mogelijk te onderdrukken en het afweersysteem van de patiënt uit te schakelen om de transplantatie mogelijk te maken. Bij jonge patiënten kan die voorbehandeling heel intensief zijn en bestaan uit totale lichaamsbestraling en hoge dosis chemotherapie. Bij oudere patiënten of patiënten met een minder agressieve ziekte kan een mildere voorbehandeling beter zijn die minder complicaties geeft. Rondom de transplantatie worden maatregelen genomen om de complicaties van de transplantatie zo klein mogelijk te maken.

Patiënten worden meestal 2 tot 3 weken opgenomen en ook na de opname worden zij nog geruime tijd heel intensief gecontroleerd. Na de transplantatie is er kans op het ontwikkelen van ernstige infecties of afstotingsreacties. Wanneer blijkt dat de ziekte na de transplantatie nog niet volledig onder controle is, wordt de patiënt nabehandeld met afweercellen van de donor. De hele behandeling bestaat dus uit voorbehandeling, de stamceltransplantatie, en het een of meerdere malen behandelen van patiënten na de transplantatie met afweercellen van de donor. Voor deze laatste behandelingen is meestal opname niet noodzakelijk.

Door gebruik te maken van een minder intensieve voorbehandeling is het mogelijk geworden ook oudere patiënten deze behandeling te geven. Afhankelijk van bijkomende ziekte en algehele conditie van de patiënt wordt een leeftijdsgrens van 70 tot 75 jaar aangehouden. Het risico van de stamceltransplantatie is verschillend per aandoening, per type donor, en soort transplantatie. In het informatiegesprek met de hematoloog worden de complicaties en de risico’s in detail besproken.

Aplastische anemie

Aplastische anemie is een ernstige aandoening waarbij het beenmerg te weinig nieuwe bloedcellen aanmaakt. Als gevolg daarvan is er in de bloedsomloop een tekort aan rode bloedcellen (nodig voor vervoer van zuurstof), witte bloedcellen (nodig voor bescherming tegen infecties) en bloedplaatjes (nodig voor de stolling).

Aplastische anemie is een zeldzame aandoening die op elke leeftijd kan voorkomen. De aandoening kan aangeboren zijn. Maar in de meeste gevallen ontwikkelt de ziekte zich tijdens het leven. We spreken dan van een verworven aplastische anemie. Hoewel er meerdere mogelijke oorzaken bekend zijn, wordt bij de meeste patiënten geen oorzaak gevonden. Het LUMC heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van aplastische anemie.

Aplastische anemie is een ernstige aandoening waarbij het beenmerg te weinig nieuwe bloedcellen aanmaakt. Als gevolg daarvan is er in de bloedsomloop een tekort aan rode bloedcellen (nodig voor vervoer van zuurstof), witte bloedcellen (nodig voor bescherming tegen infecties) en bloedplaatjes (nodig voor de stolling).

Aplastische anemie is een zeldzame aandoening die op elke leeftijd kan voorkomen. De aandoening kan aangeboren zijn. Maar in de meeste gevallen ontwikkelt de ziekte zich tijdens het leven. We spreken dan van een verworven aplastische anemie. Hoewel er meerdere mogelijke oorzaken bekend zijn, wordt bij de meeste patiënten geen oorzaak gevonden. Het LUMC heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van aplastische anemie.

De diagnose wordt gesteld op basis van laboratoriumonderzoek van bloed en beenmerg. De behandeling bestaat uit bloedtransfusies, medicijnen en/of een stamceltransplantatie. De combinatie ATGAM en cyclosporine is een veel gebruikte behandeling bij patiënten met aplastische anemie. Het LUMC heeft in samenwerking met patiënten een informatie brief over deze behandeling opgesteld. Deze informatiebrief kunt u hier vinden.  Meer informatie over de oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling van aplastische anemie is te lezen op de website van de Patiënten organisatie voor aplastische anemie en paroxismale nocturnale hemoglobinurie (AA&PNH contactgroep). Bij de patiëntenorganisatie kunt u ook terecht voor vragen over het ziektebeeld en kunt u in contact komen met lotgenoten via hun telefoonservice.

In 2019 zijn naar aanleiding van tot die tijd gepubliceerde onderzoeksresultaten nieuwe Nederlandse richtlijnen opgesteld voor de behandeling van aplastische anemie. Om de effectiviteit van de behandeling volgens deze richtlijnen te evalueren, worden gegevens van behandelde patiënten opgenomen in het NVvH register Aplastische Anemie. Omdat aplastische anemie zo'n zeldzame aandoening is, is het van belang dat van zo veel mogelijk patiënten gegevens worden verzameld. U kunt bij de arts die u behandelt nagaan of u in aanmerking komt voor opname in het register. In deze brief vindt u extra informatie over het register. Onderaan deze brief vindt u een formulier waarop u toestemming kunt geven voor het doorgeven van uw gegevens.

Voor vragen over aplastische anemie, het NVvH register Aplastische Anemie en/of mogelijkheden tot deelname aan studies kunt u contact opnemen via aplastischeanemie@lumc.nl.