Patiëntenfolder

Zorgpaden

De sectie Ouderengeneeskunde heeft - samen met andere specialismen – vijf verschillende zorgpaden opgezet. Een zorgpad bestaat uit meerdere onderzoeken, vaak op dezelfde dag, om een verantwoorde diagnose en een passend behandelplan op te stellen.
Waarmee kunnen we u helpen?

Deze folder is opgesteld door de afdeling(en) ouderengeneeskunde

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Zorgpad Ouderencardiologie  


Het zorgpad ouderencardiologie is een samenwerkingsverband van de sectie Ouderengeneeskunde en de afdelingen Hartziekten en Thoraxchirurgie en levert vooraanstaande zorg voor oudere patiënten die in aanmerking komen voor intensieve cardiologische interventies. Via de ouderencardiologie kunt u deelnemen aan wetenschappelijke onderzoeken. 

Naarmate men ouder wordt, wordt het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten groter. Onder de patiënten met hartziekten, zoals hartfalen, hartkleplijden, en hartritmestoornissen, vormen de oudere patiënten een steeds groter wordende groep. Behandelmogelijkheden voor patiënten met hartziekten zijn onder andere het plaatsen van een pacemaker, het vervangen van een hartklep, of intensieve behandeling door medicijnen. Veel van deze behandelingen zijn ingrijpend en hebben de nodige risico's. Met name bij ouderen, die vaak meerdere onderliggende ziekten hebben en veel verschillende medicijnen gebruiken, zijn deze risico's nog verder toegenomen. Maar er is weinig bekend over de specifieke afwegingen die voor ouderen moeten worden gemaakt. 

In een gecombineerd zorgpad met de cardiologie en thoraxchirurgie brengt een internist ouderengeneeskunde samen met een verpleegkundig specialist alle oudere patiënten in kaart die kandidaat zijn voor hartklepvervangende therapie of die een ander intensief behandeltraject moeten ondergaan. Hierbij wordt gekeken wat de risico's zijn voor de individuele patiënt, waarbij extra aandacht wordt besteed aan onderliggende ziekte, functioneren in het dagelijks leven, het sociale vangnet en cognitief functioneren. Op basis van het totale beeld van de patiënt wordt dan een individueel behandelplan voorgesteld. 

Door de patiëntenzorg te koppelen aan wetenschappelijk onderzoek, hopen we in de toekomst te kunnen bijdragen aan een onderbouwde behandeling van ouderen met hartziekten. 

Zorgpad Ouderennefrologie  


Het zorgpad ouderennefrologie is een samenwerkingsverband van de secties Ouderengeneeskunde en Nierziekten (nefrologie) en levert vooraanstaande zorg voor oudere patiënten die in aanmerking komen voor nierfunctie vervangende therapie.    

Met het ouder worden gaat ook de nierfunctie achteruit. Onder de patiënten met eindstadium nierfalen vormen de oudere patiënten een steeds groter wordende groep. Behandelmogelijkheden voor patiënten met eindstadium nierfalen zijn onder andere nierdialyse en niertransplantatie. Beiden zijn zeer ingrijpende behandelingen met de nodige risico's. Met name bij ouderen, die vaak meerdere onderliggende ziekten hebben en veel verschillende medicijnen gebruiken, zijn deze risico's nog verder toegenomen. Maar er is weinig bekend over de specifieke afwegingen die voor ouderen moeten worden gemaakt.   

In dit zorgpad wordt gekeken wat de risico's zijn voor de individuele patiënt, waarbij extra aandacht wordt besteed aan onderliggende ziekte, functioneren in het dagelijks leven, het sociale vangnet en cognitief functioneren. Op basis van het totale beeld van de patiënt wordt dan een individueel behandelplan voorgesteld.    

Door de patiëntenzorg te koppelen aan wetenschappelijk onderzoek, hopen we in de toekomst te kunnen bijdragen aan een onderbouwde behandeling. 

Zorgpad Ouderenoncologie  


Het zorgpad ouderenoncologie is een samenwerkingsverband van de sectie Ouderengeneeskunde en diverse andere afdelingen en levert vooraanstaande zorg voor oudere patiënten met kanker. Via de ouderenoncologie kunt u deelnemen aan wetenschappelijke onderzoeken.    

Naarmate men ouder wordt, wordt het risico op het krijgen van kanker groter. Onder de patiënten die te maken krijgen met kanker, vormen de oudere patiënten een steeds groter wordende groep. Behandelmogelijkheden voor patiënten met kanker zijn onder andere operatie, chemotherapie of bestraling. Deze behandelmogelijkheden zijn vaak erg ingrijpend en hebben de mogelijke risico’s. Oudere patiënten zijn erg divers, met grote verschillen in de mate van kwetsbaarheid, het niveau van functioneren en de kwaliteit van leven. De individuele situatie van de patiënt is met name erg belangrijk wanneer de patiënt een ingrijpende behandeling moet ondergaan. Maar er is weinig bekend over de specifieke afwegingen die voor ouderen moeten worden gemaakt.    

In dit zorgpad worden de patiënten op meerdere gebieden in kaart gebracht (functionaliteit, geheugen, stemming en sociale omgeving) waarna er gekeken wordt wat de risico’s zijn voor de individuele patiënt. Op die manier kan er extra aandacht besteed worden om de risico’s te verkleinen, bijvoorbeeld door het nemen van beschermende maatregelen omtrent de ingreep, het aanpassen van de behandeling of het kiezen van een andere ingreep.  Op basis van het totale beeld van de patiënt wordt dan, in overleg met de verwijzende behandelaar, een individueel behandelplan voorgesteld.    

Door de patiëntenzorg te koppelen aan wetenschappelijk onderzoek, hopen we in de toekomst te kunnen bijdragen aan een onderbouwde behandeling. 

Zorgpad Neuropsychiatrie

Het zorgpad neuropsychiatrie is een samenwerkingsverband van de sectie Ouderengeneeskunde en de afdelingen Psychiatrie en Neurologie en levert geïntegreerde diagnostiek en behandeling van cognitieve, neuropsychiatrische en somatische ziekten.    

De oudere neuropsychiatrische patiënt kenmerkt zich door complexe cognitieve, emotionele en/of gedragsproblemen. Dit kan komen door hersenziekten als de ziekte van Alzheimer of na een beroerte, en gaat regelmatig gepaard met somatische problemen en het gebruik van verschillende medicijnen. Mogelijk liggen hieraan systemische en/of cerebrale hemodynamische stoornissen ten grondslag.     

In dit zorgpad vindt diagnostiek en behandeling plaats van het cognitieve en psychische functioneren, en van de lichamelijke conditie van de patiënt. Dit gebeurt door uitgebreid lichamelijk onderzoek, laboratoriumonderzoek, beeldvormend hersenonderzoek MRI, en neuropsychologisch onderzoek. Verder wordt aandacht besteed aan het functioneren in het dagelijks leven en aan het sociale vangnet van de patiënt en zijn naasten. 

Zorgpad Ouderenpsychiatrie

Ouderen zijn kwetsbaar voor emotionele stoornissen als depressie, angst, en ook onbegrepen lichamelijke klachten. In vergelijking met jongere mensen, gaat de gezondheid van ouderen meestal achteruit. Ouderen gebruiken vaak meerdere medicijnen en zijn minder mobiel en zelfredzaam. Ouderen zien en horen minder goed, en worden wat langzamer en soms vergeetachtiger. Ook verliezen ouderen regelmatig geliefde personen en ligt eenzaamheid op de loer.     

Het spreekuur wordt gehouden door mw. dr. N. Rius Ottenheim en medewerkers, in samenwerking met de internist ouderengeneeskunde.