Patiëntenfolder

Verpleegafdelingen Heelkunde

Deze brochure geeft u informatie over de afdelingen J-10-P en J-10-Q van het Leids Universitair Medisch Centrum. Het betreft informatie over de afdelingen zelf, de dagindeling en de bezoekregeling. Informatie over algemene zaken kunt u terugvinden in de folder ‘Uw verblijf in het ziekenhuis’. Mocht u deze vóór de opname niet hebben ontvangen, dan kunt u er bij de verpleging om vragen.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Heelkunde

U bent opgenomen op de verpleegafdeling J-10-P of op de verpleegafdeling J-10-Q.

Verpleegafdeling J-10-P bestaat uit: 

 • Transplantatie chirurgie (071 526 23 42) 

 • Vaatchirugie (071 526 29 00) 
 • Mondheelkunde en algemene chirurgie (071 526 47 14) 

Verpleegafdeling J-10-Q bestaat uit: 

 • Maag-, darm-, leverchirurgie (071 526 23 36) 
 • Oncologische-, hoofd-, hals-, endocriene chirurgie en algemene chirurgie (071 526 25 08) 
 • Kort Verblijf Afdeling (071 526 44 69)

Afhankelijk van de behandeling die u ondergaat en van uw behandelend specialist, bent u geplaatst op één van deze afdelingen. Tevens zijn er op beide afdelingen bedden gereserveerd ten behoeve van algemene chirurgie. Van tevoren is in dat geval niet te zeggen op welke afdeling u komt.

De afdeling beschikt over één, twee en vierpersoonskamers. Er wordt gemengd (mannen en vrouwen op één kamer) verpleegd. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit melden bij de verpleegkundige. 

Het LUMC houdt zich, zoals elk academisch ziekenhuis, naast de behandeling van patiënten ook bezig met onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Er worden dan ook studenten opgeleid tot arts en afgestudeerde artsen krijgen hier een opleiding tot medisch specialist. Tevens vinden opleidingen plaats voor verpleegkundigen en paramedische beroepen. 

U krijgt in ieder geval tijdens uw opname te maken met medisch specialisten, arts-assistenten, co-assistenten,verpleegkundigen en leerlingverpleegkundigen. De afdeling wordt geleid door een verpleegkundig teamleider. De teamleider valt onder de verantwoordelijkheid van het verpleegkundig hoofd. De medische verantwoordelijkheid ligt bij uw medisch specialist, de medische specialisten staan onder leiding van het medisch afdelingshoofd. 

De opname 

De opnamedatum wordt altijd onder voorbehoud afgesproken omdat de mogelijkheid bestaat dat in de dagen vóór de geplande opname de planning moet worden veranderd. Zelfs als u al bent opgenomen, kan het helaas gebeuren dat een operatie op het allerlaatste moment niet door kan gaan. Dit bijvoorbeeld door een spoedoperatie, het ontbreken van een intensive care bed, personele of technische problemen. U wordt dan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van een nieuwe opnamedatum cq operatiedatum. 

Opname op de dag van de operatie 

De operatie vindt plaats op de dag dat u wordt opgenomen. U mag dan vanaf 12 uur 's nachts niet meer eten en roken. Tenzij anders met u is afgesproken, mag u tot 2 uur voor de ingreep heldere vloeistof drinken (dit is appelsap, thee, water of limonade).  

De verpleegkundige voert (eventueel met uw partner of familie) een opnamegesprek waarin onder andere aan de orde komt: 

 • De voorbereiding voor de operatie. 
 • Het verblijf op de uitslaapkamer (verkoeverkamer). 
 • Het tijdstip waarop de contactpersoon van de familie op de operatiedag naar de afdeling kan bellen voor informatie. Indien u dit wenst, belt de arts die u opereert (de operateur) uw contactpersoon, om te vertellen hoe de operatie verlopen is. Dit kunt u aan de arts vragen.  

U hebt een kort gesprek met de operateur en met de anesthesist (narcotiseur). Dit kan nog op de afdeling zijn, maar kan ook plaatsvinden op de operatieafdeling. 

Opname op de dag vóór de operatie 

Op de dag vóór de operatie komt een aantal medewerkers van de afdeling bij u langs om informatie te geven en informatie te verkrijgen. De co-assistent voert een medisch opnamegesprek en doet een algemeen lichamelijk onderzoek. Een medewerker van de prikdienst komt bloed bij u afnemen.
De behandelend arts geeft informatie over de operatie en onderzoekt het operatiegebied. Op indicatie komt vóór de operatie ook een internist langs om eventueel aanvullende afspraken over het medisch beleid te maken. 

De verpleegkundige voert (eventueel met uw partner of familie) een verpleegkundig opnamegesprek waarin onder andere aan de orde komt: 

 • De voorbereiding voor de operatie. 
 • Het nuchter zijn (niet meer eten en drinken) voor de operatie.  
 • Het verblijf op de uitslaapkamer (verkoeverkamer). 
 • De arts uw contactpersoon om te vertellen hoe de operatie verlopen is.   
 • Of u thuis na de opname hulp nodig heeft. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk aangeeft i.v.m.wachttijden voor verpleeghuiszorg  en/of thuiszorg. 

Dagindeling 

Omdat het ziekenhuis 24 uur per dag zorg verleent, wisselen de verpleegkundigen elkaar in drie diensten per dag af. Per dienst krijgt u een verpleegkundige toegewezen die u verpleegt. Deze vorm van verplegen wordt ‘patiëntentoewijzing’ genoemd. Bij de balie hangt een bord waarop staat aangegeven welke verpleegkundige op uw kamer is ingedeeld. De verpleegkundigen en leerlingverpleegkundigen zijn op de hoogte van uw behandeling en verzorging. Dit betekent dat u en uw familie met vragen, maar ook met problemen terechtkunt bij uw zaalverpleegkundige of bij de teamleider. 

Tijdens de wisseling van dienst worden eventuele bijzonderheden m.b.t. de verzorging en behandeling doorgegeven aan de verpleegkundigen die de dienst overnemen. Zij lezen uw verpleegkundig dossier om op de hoogte te zijn. Uiteraard gebeurt dit in besloten kring. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy gewaarborgd wordt. 

 • U kunt uw verpleegkundig dossier inzien. De familie kan dit alleen met uw toestemming. 

Dagschema 

De precieze dagindeling is afhankelijk van de onderzoeken of behandeling die u zult ondergaan. De globale dagindeling ziet er als volgt uit: 

ca. 6.30 uur:

U wordt gewekt, uw temperatuur gemeten en polsslag geteld. Dit wordt genoteerd op de temperatuurlijst die aan uw bed hangt. Ook andere observaties (zoals wat u drinkt) worden, indien nodig hierop genoteerd. Eventueel wordt medicatie verstrekt. 

7.30 - 7.45 uur:

Verpleegkundige overdracht. Tijdens de wisseling van dienst wordt uw ontbijt geserveerd, dit uiteraard alleen als dit is toegestaan. Vóór de overdracht worden de verpleegkundigen toegewezen aan de patiënten, waarbij rekening wordt gehouden met de continuïteit en kwaliteit van zorg. Tijdens het ontbijt wordt de medicatie verstrekt. 

8.00 - 8:30 uur:

De artsen komen langs bij de patiënten (artsenvisite). Samen met de aan u toegewezen verpleegkundige worden de stand van zaken of veranderingen in medisch beleid besproken. Ook wordt er tijdens deze visite de ontslagdatum met u overlegd. Heeft u behoefte aan een gesprek met uw behandelend arts, dan kunt u hiervoor tijdens de artsenvisite een afspraak maken voor een ander moment. Na de artsenvisite gaan de verpleegkundigen door met de verzorging van de patiënten. 

11.30 - 12.00 uur:

De broodmaaltijd wordt verstrekt. Hierna krijgt u de gelegenheid te rusten tot ca.13.30 uur. Dit is echter niet altijd mogelijk i.v.m. een eventueel gepland onderzoek 

14.15 -15.00 uur:

Het bezoekuur. Om 14.30 uur nemen de verpleegkundigen van de avonddienst de zorg over. 

17.00 uur:

De artsen komen langs de patiënten lopen voor een avondvisite. Tevens wordt rond deze tijd de warme maaltijd geserveerd. 

18.30 -19.30 uur:

Het avondbezoekuur. Tijdens het bezoekuur hebben de verpleegkundigen hun etenspauze. De verpleegkundigen blijven beschikbaar voor de afdeling. 

Na 19.30 uur:

De verpleegkundigen verzorgen de patiënten voor de nacht. Uiteraard kunt u altijd vragen stellen. Er wordt naar gestreefd iedereen voor 22.30 uur verzorgd te hebben. 

ca.22.45 uur:

De verpleegkundigen van de nachtdienst nemen de zorg over. Deze verpleegkundigen komen regelmatig bij u kijken. Het kan zijn dat er gedurende de nacht controles van polsslag, bloeddruk en temperatuur gedaan moeten worden. 

Voedingsassistente 

Gedurende de dag en avond is er een voedingsassistente aanwezig die verantwoordelijk is voor het verzorgen van uw maaltijden. Tevens voorziet zij u regelmatig van koffie, thee en andere drankjes en houdt dit zo nodig bij op een vochtlijst die aan uw bed hangt. U kunt bij de voedingsassistente terecht met vragen over bijvoorbeeld de menukeuzeformulieren. 

Maatschappelijk werk 

De maatschappelijk werker van de afdeling kan ingeschakeld worden indien er problemen zijn ten aanzien van uw verblijf in het ziekenhuis of de verwerking van uw ziekteproces. Maar ook voor een tijdelijke overplaatsing naar een verpleeghuis regelt en coördineert nazorg bij ontslag. 

Bezoek 

Per patiënt mogen niet meer dan twee bezoekers tegelijkertijd bij het bed. Dit vooral om uw (zieke) kamergenoten niet onnodig te belasten. Als uw gezondheidstoestand het toelaat, kunt u met uw bezoek naar de conversatieruimte. Het is mogelijk na overleg met de verpleging buiten het bezoekuur te komen. Mocht u de afdeling willen verlaten, wilt u dat dan overleggen met de verpleegkundigen. Het is niet mogelijk om uw bezoek te voorzien van koffie of thee. Wel bestaat de mogelijkheid om op de tweede etage koffie te drinken op het Leidse Plein of in het restaurant. Bij de liften zijn toiletten die door het bezoek gebruikt kunnen worden. De toegangsdeuren naar de afdeling worden ‘s avonds om 23.00 uur gesloten om te voorkomen dat onbevoegden op de afdeling komen. 

Bezoek op de dag van operatie 

Het is verstandig op de operatiedag ’s middags geen bezoek te laten komen, omdat de kans bestaat dat u nog niet op de afdeling bent. De bij opname opgegeven contactpersoon kan op een afgesproken tijdstip bellen om naar uw toestand te informeren en kan overleggen wanneer men u het beste kan bezoeken die dag. 

 • Na overleg met uw verpleegkundige is het voor de contactpersoon mogelijk om op deze dag buiten het bezoekuur langs te komen. 

Roken 

Binnen het gehele ziekenhuis is roken verboden. Alleen buiten het ziekenhuis mag gerookt worden.  

Weekendverlof 

Indien u op vrijdag wordt opgenomen voor een operatie na het weekend, gaat u in de meeste gevallen vrijdagmiddag weer naar huis en wordt u zondagavond of maandagmorgen weer opgenomen. Dit echter alleen wanneer zowel de zaalarts en de chirurg die u gaat opereren u hier toestemming voor geven. Soms is het noodzakelijk dat de narcotiseur (anesthesist) aan het eind van de dag (na het operatieprogramma) bij u langskomt om u te informeren over de narcose. In dat geval dient u er rekening mee te houden dat u het ziekenhuis pas tegen de avond kunt verlaten. Vóór het verlaten van de afdeling dient u zich bij de verpleegkundigen af te melden, zodat zij afspraken met u kunnen maken over een eventuele voorbereiding en over uw terugkomst op de afdeling. 

Ontslag en nazorg 

De arts bepaalt wanneer u met ontslag kunt gaan en bespreekt dit met u en met de verpleegkundigen. Voordat u naar huis gaat, houdt de verpleegkundige een gesprek met u waarin besproken wordt hoe u de opname heeft ervaren. In principe wordt dit gesprek de dag voor ontslag gepland. Bij ontslag krijgt u een afsprakenkaart voor de polikliniek mee, evenals de eventuele benodigde recepten ten aanzien van nieuwe medicatie en verbandmateriaal. Tevens krijgt u een formulier met enkele leefregels; dit zijn regels over de voeding, medicijngebruik, lichaamsbeweging en wondverzorging. Indien het nodig is, wordt de wijkverpleging ingeschakeld voor bijvoorbeeld de wondverzorging. De wijkverpleegkundige ontvangt dan een overdracht met relevante gegevens betreffende uw opname. 

Voor de nacontrole wordt u in de meeste gevallen verwezen naar de polikliniek Heelkunde. Het kan zijn dat u daar een andere arts ziet dan u gewend was. 

Klachten 

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over uw behandeling op de afdeling.U kunt met uw klacht terecht bij de teamleider, zodat in overleg met u naar een passende oplossing gezocht kan worden. Wij vragen u de klacht zo snel mogelijk door te geven, het liefst tijdens de opname zelf. De mogelijkheid bestaat uw klacht rechtstreeks in te dienen bij de klachtencommissie van het zieken -huis. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van de klachtencommissie, postadres H1-Q-53. 

Tot slot 

 • In de folder ‘Uw verblijf in het ziekenhuis’ kunt u veel zaken terugvinden die van belang zijn in het hele ziekenhuis, zoals het patiëntenservicebureau en de Dienst geestelijke verzorging. 
 • Telefoonnummers van patiëntentelefoons worden door medewerkers van het ziekenhuis niet aan derden verstrekt, dit is om privacyredenen. 
 • Waardevolle spullen kunt u opbergen in het waardekluisje bij uw bed. De gebruiksaanwijzing staat op het kluisje. 
 • Wanneer u langdurig op de afdeling Intensive Care verblijft, wordt uw familie verzocht uw eigendommen in bewaring te nemen, aangezien uw plaats door een andere patiënt bezet zal worden. 
 • Het is om verzekeringstechnische redenen niet toegestaan het ziekenhuisterrein te verlaten tijdens uw opname, tenzij u toestemming krijgt van de arts.  
 • Mocht u bij ontslag vergeten zijn uw eigendommen mee te nemen, dan worden deze gedurende één maand voor u bewaard. 
 •  Met vragen en problemen kunt u altijd terecht bij de verpleegkundigen. Zij streven ernaar uw verblijf op de afdeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Aanmeldingsgegevens

(Alleen van toepassing in printvorm)

Wij verzoeken u de volgende vragen alvast in te vullen zodat de opname op de verpleegafdeling J-10-P of J-10-Q zo snel mogelijk kan verlopen.

1.     Naam contactpersoon (aan wie informatie over u doorgegeven mag worden):  

 ……………………………………………………………………..……… 

         Relatie tot deze contactpersoon (voorbeeld: echtgenoot):  

 ……………………………………………………………………..……… 

         Telefoonnummer contactpersoon: 

 ……………………………………………………………………..……… 

2.      Allergie/ overgevoeligheid?

 ……………………………………………………………………..……… 

3.      Dieet:

 ……………………………………………………………………..……… 

4.      Medicatie (naam, aantal en hoe vaak u deze per dag in moet nemen):

 ……………………………………………………………………..………

Wilt u voor de zekerheid de medicijnen die u gebruikt in de oorspronkelijke verpakking meenemen dit om onduidelijkheden te voorkomen.