Verpleegafdeling

Neurologie, Neurochirurgie, Neuro Care en Psychiatrie (VNNP)

De verpleegafdeling is een afdeling voor patiënten van de neurologie en neurochirurgie en herbergt tevens een neurocare unit.
Contact en locatie

Locatie

Bezoektijden

Contact

De verpleegafdeling kenmerkt zich door de zorg aan patiënten van beide specialismes. Er wordt gemengd verpleegd en de neurocare is een specifieke unit voor patiënten die extra bewaking nodig hebben. We hechten veel waarde aan het prikkelarm verpleging. Dit betekent in de praktijk dat er relatief korte bezoektijden zijn.

U kunt bij de Neurochirurgie van het LUMC terecht voor de operatieve zorg bij aandoeningen aan de hersenen, het ruggenmerg, de wervelkolom en de perifere zenuwen. De afdeling neurochirurgie is onderdeel van het Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland, UNCH. Voor meer informatie hierover gaat u naar de website van het UNCH.

De verpleegafdeling kenmerkt zich door de zorg aan patiënten van beide specialismes. Er wordt gemengd verpleegd en de neurocare is een specifieke unit voor patiënten die extra bewaking nodig hebben. We hechten veel waarde aan het prikkelarm verpleging. Dit betekent in de praktijk dat er relatief korte bezoektijden zijn.

U kunt bij de Neurochirurgie van het LUMC terecht voor de operatieve zorg bij aandoeningen aan de hersenen, het ruggenmerg, de wervelkolom en de perifere zenuwen. De afdeling neurochirurgie is onderdeel van het Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland, UNCH. Voor meer informatie hierover gaat u naar de website van het UNCH.

U kunt bij de neurologie van het LUMC terecht voor klachten horend bij neurologisch uitval, spierzwakte, epileptische aanvallen, hoofdpijnen, myasthene gravis en acute verslechtering van het neurologisch functioneren

Voor de opname

We proberen een opname op de afdeling Neurologie altijd zo kort mogelijk te laten zijn. We bespreken aan het begin wat de te verwachten duur van de opname is. Zo weet u veel beter waar u rekening mee kunt houden.

Contactpersoon

De verpleegkundige vraagt u bij opname één of twee contactpersonen aan te wijzen. Alleen aan de contactpersonen geven wij informatie over uw gezondheidstoestand. Als de contactpersoon informatie wil van een verpleegkundige kan dit tijdens het bezoekuur. Desgewenst zullen er afspraken met de contactpersoon gemaakt worden wanneer wij bellen.

We proberen een opname op de afdeling Neurologie altijd zo kort mogelijk te laten zijn. We bespreken aan het begin wat de te verwachten duur van de opname is. Zo weet u veel beter waar u rekening mee kunt houden.

Contactpersoon

De verpleegkundige vraagt u bij opname één of twee contactpersonen aan te wijzen. Alleen aan de contactpersonen geven wij informatie over uw gezondheidstoestand. Als de contactpersoon informatie wil van een verpleegkundige kan dit tijdens het bezoekuur. Desgewenst zullen er afspraken met de contactpersoon gemaakt worden wanneer wij bellen.

Onze medewerkers

Verpleegkundig team

Het verpleegkundig team op de afdeling Neurologie bestaat uit:

  • Een verpleegkundig manager;
  • Teamleiders;
  • Verpleegkundigen;
  • En verpleegkundig-studenten.

De verpleegkundigen zijn geschoold in de begeleiding van patiënten met neurologische ziektebeelden.  De teamleiders hebben de dagelijkse leiding over het team.

De verpleegkundigen werken in drie diensten. Hierdoor heeft u met veel verschillende verpleegkundigen te maken. Waar mogelijk zal een verpleegkundige meerdere diensten aaneengesloten dezelfde patiënt verzorgen.

Artsen

De medische staf bestaat uit de neurologen die de dagelijkse medische zorg begeleiden, andere medisch specialisten en de arts–assistenten (zaalartsen). Ook co-assistenten en semiartsen maken deel uit van het team en zijn in opleiding tot arts. Op de afdeling werken physician assistants in de functie van zaalarts. Zij maken deel uit van het medisch behandelteam. Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor het medisch beleid.

De verpleegkundigen en artsen werken nauw samen met fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten en logopedisten.

Daarnaast kunt u te maken krijgen met afdelingssecretaresses, voedingsassistenten, interieurverzorgers,  maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers.

Tijdens de opname

Een groot deel van onze neurologie patiënten worden acuut opgenomen. 24 uur na opname wordt er een familiegesprek gepland om de partner en of kinderen op de hoogte te stellen van het ziektebeeld en de verwachte ontslag datum Alles is er op gericht om de patiënt zoveel als mogelijk eigen regie te laten houden. Dit betekent dat we geen zorg overnemen maart de patiënt motiveren en stimuleren alles zelf te doen. Indien noodzakelijk wordt dit door de professional overgenomen.  Om dit goed te begeleiden zijn de volgende disciplines op onze afdeling aanwezig: verpleegkundigen, verzorgende, neuroloog , neurochirurg, revalidatiearts, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtiste en servicemedewerkers.

Een groot deel van onze neurologie patiënten worden acuut opgenomen. 24 uur na opname wordt er een familiegesprek gepland om de partner en of kinderen op de hoogte te stellen van het ziektebeeld en de verwachte ontslag datum Alles is er op gericht om de patiënt zoveel als mogelijk eigen regie te laten houden. Dit betekent dat we geen zorg overnemen maart de patiënt motiveren en stimuleren alles zelf te doen. Indien noodzakelijk wordt dit door de professional overgenomen.  Om dit goed te begeleiden zijn de volgende disciplines op onze afdeling aanwezig: verpleegkundigen, verzorgende, neuroloog , neurochirurg, revalidatiearts, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtiste en servicemedewerkers.

  • Het dagschema voor de patiënten is gericht op afwisseling van rust er inspanning en wordt waar nodig patiënt specifiek opgesteld.
  • Indien noodzakelijk overleggen we met de eerst contact persoon voor rooming inn of het inzetten van vrijheidsbeperkende interventies. Voor beide geldt dat we dit bespreken wanneer er bij de patinet een verhoogd risico op vallen is , de patiënt minder of niet instrueerbaar is of er een verhoog risico op dwaalgedrag aanwezig is.
  • Op de afdeling hebben we een huiskamer waar onder begeleiding van vrijwilligers de patiënten afleiding kunnen vinden maar ook gezamenlijk een maaltijd kunnen nuttigen.
  • In specifieke situaties zal de patiënt aan een monitor liggen die een aantal vitale functies registreert.

Artsenvisite

Tijdens een opname op de afdeling Neurologie informeert de zaalarts u over uw behandeling. De zaalarts is in de meeste gevallen een andere arts dan degene die u op de polikliniek of spoedeisende hulp ontmoet hebt. In de avonduren en weekenden is het mogelijk dat u een waarnemend arts ziet.

Dagelijks is er een artsenvisite waarin alle patiënten besproken worden. Deze visite wordt afgesloten met een ronde langs de bedden. 

Als u of uw contactpersoon een gesprek wenst met de arts, kunt u dit via de secretaresse of de verpleegkundige regelen.

Medicijnen

De tijden waarop u uw medicijnen inneemt kunnen anders zijn dan u thuis gewend bent. Afhankelijk van uw situatie worden uw medicijnen per tablet, via het infuus of door de sonde gegeven.

Misschien krijgt u andere medicijnen dan u gewend bent. Dit is omdat de ziekenhuisapotheek de voor u gebruikelijke merknaam medicijnen niet levert. U krijgt dan een vervangend medicijn met dezelfde werking. Het is wenselijk om uw thuismedicatie voor de eerste 2 dagen mee te (laten)nemen. Gebruik van eigen medicatie is alleen mogelijk in overleg met de zaalarts.

Gemengd verplegen

Op de verpleegafdeling wordt gemengd verpleegd; dit wil zeggen dat mannen en vrouwen één kamer delen. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dit kenbaar maken. Wij zullen zoveel mogelijk met uw wens rekening houden. 

Dagelijkse gang van zaken

Een aantal zaken op de verpleegafdeling verloopt in een vast ritme, zoals lichamelijke verzorging, artsenvisite, maaltijden, controles en medicatieverstrekking.

Gedurende de dag kunnen onderzoeken, behandelingen en andere afspraken gepland zijn. Het is belangrijk dat u op die momenten op de afdeling aanwezig bent. Als het medisch verantwoord is, kunt u na overleg met de verpleegkundige de afdeling verlaten. Vanwege uw veiligheid en om verzekeringstechnische redenen mag u het LUMC-terrein niet verlaten en dient u te zijn voorzien van een identificatiebandje om uw pols.

Na de opname

Bij het ontslag krijgt u leefregels mee en instructies wanneer u bij welke klachten contact op mag nemen met de afdeling.

Ontslagprocedure

In principe wordt er naar gestreefd u als patiënt en familie al tijdens het begin van de opname duidelijkheid te geven over de te verwachten opnameduur.

Als u met ontslag naar een vervolginstelling gaat, zal er voordat u met ontslag gaat een ontslaggesprek met u worden gevoerd door de arts of een verpleegkundige. Hierbij wordt besproken hoe u de opname ervaren heeft en is er ruimte voor vragen en instructie. Het streven is om het ontslag rond 10.00  uur plaats te laten vinden. U krijgt geen recepten mee, er gaat een brief naar de huisarts en u ontvangt thuis een afspraak voor eventuele poliklinische nacontrole

Bij het ontslag krijgt u leefregels mee en instructies wanneer u bij welke klachten contact op mag nemen met de afdeling.

Ontslagprocedure

In principe wordt er naar gestreefd u als patiënt en familie al tijdens het begin van de opname duidelijkheid te geven over de te verwachten opnameduur.

Als u met ontslag naar een vervolginstelling gaat, zal er voordat u met ontslag gaat een ontslaggesprek met u worden gevoerd door de arts of een verpleegkundige. Hierbij wordt besproken hoe u de opname ervaren heeft en is er ruimte voor vragen en instructie. Het streven is om het ontslag rond 10.00  uur plaats te laten vinden. U krijgt geen recepten mee, er gaat een brief naar de huisarts en u ontvangt thuis een afspraak voor eventuele poliklinische nacontrole

Als u met ontslag naar huis gaat, zal er op de dag van ontslag een ontslaggesprek met u worden gevoerd door de arts en/of verpleegkundige. Hierbij wordt besproken hoe u de opname ervaren heeft en is er ruimte voor vragen en instructie.

Het streven is om het ontslag eind van de ochtend / begin van de middag plaats te laten vinden. U krijgt eventueel recepten mee, er gaat een brief naar de huisarts en u ontvangt thuis een afspraak voor eventuele poliklinische nacontrole

Bezoekers en naasten

Na een operatie wordt de eerste contactpersoon gebeld dat de operatie klaar is. Dit betekent niet dat de patiënt al op de afdeling terug is.  Vraag tijdens de opname aan de verpleegkundige wat realistisch is tav bezoek na OK.