Medische gegevens

Voor een goede behandeling is het nodig dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht voor elke zorgverlener. Van alle patiënten die behandeld worden in het LUMC worden persoonlijke gegevens vastgelegd in een lokaal Elektronisch Patiënt Dossier (EPD). In dit dossier staat informatie over uw gezondheidssituatie, onderzoeken en behandelingen die u heeft gehad en gegevens die uw arts met uw toestemming heeft opgevraagd (bijvoorbeeld bij uw huisarts of een specialist uit een ander ziekenhuis). Het LUMC heeft regels vastgesteld voor het gebruik van deze gegevens.

Kopie van het medisch dossier

U heeft als patiënt  te allen tijde het recht op een kopie van uw medisch dossier. U kunt een kopie opvragen via het aanvraagformulier. Meestal is het niet nodig om het volledige dossier aan te vragen: u kunt ook delen van het dossier opvragen. Na ontvangst van uw aanvraag mag u ervan uitgaan dat het vier weken kan duren voordat u uw dossier ontvangt.

Hebt u vragen over de inhoud van uw dossier? Dan kunt u uw behandelend arts om inzage in uw dossier vragen, uw arts kan dan tegelijkertijd eventuele vragen beantwoorden. 

Inzage van het medisch dossier

U heeft als patiënt te allen tijde het recht op inzage van uw medisch dossier. Dit geldt voor het moment dat u nog onder behandeling bent in het LUMC, alsmede na uw behandeling in het LUMC. U kunt inzage krijgen in uw medisch dossier via het hoofd van de afdeling waar u bent opgenomen/onder behandeling bent (geweest).

Wijzigen of aanvullen van het medisch dossier

Als u vindt dat gegevens in uw dossier feitelijke onjuist zijn of onvolledig, kunt u de behandeld arts vragen om deze te corrigeren of aan te vullen. U kunt ook uw eigen visie op de behandeling opschrijven in een verklaring. Uw arts voegt deze verklaring vervolgens toe aan het dossier.

Vernietiging van het medisch dossier

U kunt een aanvraag doen voor het vernietigen van uw medisch dossier. Het verzoek kunt u doen via dit formulier. Uw verzoek tot vernietiging wordt bewaard in een niet statisch archief. Niet alle gegevens kunnen vernietigd worden, het LUMC is wettelijk verplicht om het kerndossier tot 115 jaar na uw geboorte te bewaren. Het kerndossier bestaat uit:

  • Verslag van de Spoedeisende Hulp (indien van toepassing)
  • Een operatieverslag (indien van toepassing)
  • Een anesthesieverslag (indien van toepassing)
  • Pathologieverslag (indien van toepassing)
  • Een ontslagbrief (indien van toepassing)
Als er verder geen wettelijke en/of medische bezwaren tegen de vernietiging bestaat, zal uw verzoek binnen drie maanden worden ingewilligd.

Klachten over gebruik van uw medische gegevens

Als u vindt dat niet correct met uw gegevens is omgegaan, kunt u contact opnemen met het Patiëntenservicebureau. U kunt een klacht indien via onze klachtenprocedure.

Gebruik medische gegevens in het LUMC

LUMC-medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling en/of de administratieve afhandeling daarvan doen, zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen alleen uw gegevens inzien die zij voor hun werkzaamheden nodig hebben.

Het LUMC gebruikt als universitair medisch centrum patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en voor onderwijs binnen het LUMC. Het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden is aan regels gebonden.

Door de onderwijs- en opleidingstaak van het LUMC zult u vaak meer artsen aan uw bed zien dan in de meeste ziekenhuizen het geval is. Zo zullen arts-assistenten (dat zijn artsen die opgeleid worden tot specialist), co-assistenten (studenten in opleiding tot arts) en leerling-verpleegkundigen betrokken zijn bij gesprekken en lichamelijke onderzoeken met u. Heeft u hier bezwaar tegen? Dan kunt u dit melden bij de verpleging.

Gebruik medische gegevens buiten het LUMC

Aan personen en instellingen buiten het LUMC worden uitsluitend gegevens op naam verstrekt als u daar toestemming voor hebt gegeven. Hierop zijn een paar uitzonderingen.

Gegevens voor kankerregistratie

Het LUMC verstrekt zonder uw toestemming gegevens voor kankerregistratie aan het Integraal Kankercentrum Nederland. Heeft u hier bezwaar tegen? Dan kunt u dit melden bij het hoofd van de afdeling Medische Administratie.

Gegevens voor aantal zorginstellingen in Leidse regio

Een aantal andere gezondheidszorginstellingen in de Leidse regio, zoals de Trombosedienst en het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium, is aangesloten op de centrale computer van het LUMC. De medewerkers van deze instellingen hebben slechts toegang tot een beperkt deel van de gegevens en alleen voor zover het hun patiënten betreft.

Gegevens bloedgroeponderzoek in landelijk datasysteem TRIX 

Gegevens van patiënten die bloedonderzoek ondergaan voor  een eventuele bloedtransfusie of stamceltransplantatie worden opgenomen in een landelijk datasysteem. Dit systeem heet Transfusie Register Irregulaire erytrocytenantistoffen en kruis(X)proefproblemen (TRIX). De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de registratie van deze gegevens.

De reden voor registratie is dat bij bloedgroeponderzoek antistoffen gevonden kunnen worden tegen rode bloedcellen. Deze zogenaamde irregulaire antistoffen kunnen van belang zijn bij een bloedtransfusie. Na verloop van tijd zijn niet alle antistoffen meer aantoonbaar, maar nog steeds van belang bij de keuze van een bloedproduct. Bij patiënten die een stamceltransplantatie hebben ondergaan, kan een verandering in bloedgroep optreden.

De informatie uit TRIX kan alleen worden geraadpleegd door aangesloten transfusielaboratoria in Nederland. Gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt. Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens in TRIX worden opgenomen? Meld dit dan per e-mail aan BT@lumc.nl of per post aan:

Afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde LUMC
Postbus 9600
L2-14
2300 RC Leiden. 

De gegevens in het landelijk datasysteem kunnen op ieder gewenst moment weer verwijderd worden.

Gegevens voor uw zorgverzekeraar

Bepaalde gegevens worden aan de zorgverzekeraars verstrekt. Het gaat hier om gegevens die de zorgverzekeraar in staat stelt om de verzekeringsovereenkomst met u uit te voeren.

Medische fotografie

Uw behandelend arts kan u doorsturen naar een medisch fotograaf in het LUMC. Foto’s zijn een hulpmiddel bij het vaststellen van een behandeling, voor het maken van een beoordeling of voor observatie van het verloop van uw ziekte.

Voor het gebruik van foto’s waarop u herkenbaar bent, wordt altijd schriftelijk toestemming gevraagd. Als u niet wilt meewerken aan het maken van medisch fotowerk heeft dat geen gevolgen voor uw verdere behandeling of voor de relatie met uw arts.