Medische gegevens

Voor een goede behandeling is het nodig dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. Het is de wettelijke plicht van iedere zorgverlener om dit dossier zorgvuldig bij te houden. Van alle patiënten die behandeld worden in het LUMC leggen we persoonlijke gegevens vast in een lokaal Elektronisch Patiënt Dossier (EPD). In dit dossier staat informatie over uw gezondheidssituatie, onderzoeken en behandelingen die u heeft gehad en gegevens die uw arts met uw toestemming heeft opgevraagd (bijvoorbeeld bij uw huisarts of een specialist uit een ander ziekenhuis).

Beroepsgeheim/privacy

De gegevens die over u worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alle medewerkers van het LUMC zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en mogen gegevens over u alleen aan anderen verstrekken als u daar toestemming voor geeft.

Wat mag u verwachten?

  • Enkel de bij uw behandeling betrokken medewerkerkers kunnen uw gegevens inzien en mogen onderling gegevens opvragen en uitwisselen, als dat nodig is voor uw behandeling.
  • Uw behandelend arts rapporteert over het onderzoek en/of de behandeling aan uw verwijzer (bijvoorbeeld uw huisarts of tandarts). Wij gaan er vanuit dat u hier akkoord mee bent.
  • Gegevens die gebruikt worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek of kwaliteitsdoeleinden zijn anoniem en kunnen niet naar u herleid worden. We gaan er vanuit dat u daar geen bezwaar tegen heeft.
  • Het geven van inlichtingen aan politie, justitie of andere instanties gebeurt alleen met toestemming van u of van uw wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn van uw medische gegevens

De gegevens uit uw medisch dossier worden minimaal 20 jaar bewaard vanaf het moment dat de gegevens in het dossier worden opgenomen. Deze bewaartermijn is wettelijk bepaald.

Het LUMC is een academisch ziekenhuis. Academische ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht een deel van de gegevens gedurende 115 jaar na uw geboortedatum te bewaren. Dit kerndossier bestaat onder andere uit ontslagbrieven, operatieverslagen en uitslagen van pathologisch onderzoek.

Voor gegevens die worden verzameld in het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen afwijkende bewaartermijnen gelden. Wanneer u gevraagd wordt om deel te nemen aan een onderzoek, wordt u hier over geïnformeerd.

Inzage en kopie van uw medisch dossier

U heeft als patiënt het recht op inzage van uw medisch dossier. Dit geldt voor het moment dat u nog onder behandeling bent in het LUMC, alsmede na uw behandeling in het LUMC. U kunt inzage krijgen in uw medisch dossier via uw behandelend arts. Wilt u na uw behandeling in het LUMC uw dossier inzien of een kopie ontvangen, dan kunt u dit opvragen via het aanvraagformulier. Ook een door u gemachtigd familielid kan het dossier via dit formulier opvragen.

Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten persoonlijk instemmen met het inzien van hun dossier door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Dat is anders als de ouders of wettelijke vertegenwoordigers informatie nodig hebben om toestemming te kunnen geven voor een behandeling. Deze toestemming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het kind en de ouders. Wie 16 jaar of ouder is, beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage.

Inzage en kopie van het medisch dossier na overlijden

Na uw overlijden blijft het beroepsgeheim van onze medewerkers van kracht. Uw nabestaanden hebben niet het recht om (delen van) uw dossier in te zien. Dit is alleen anders als de nabestaanden een zwaarwegend belang hebben. Een emotioneel belang of rouwverwerking geldt niet als zwaarwegend belang. Daarvoor krijgt een nabestaande dus geen inzage in het dossier. Wilt u dat een vertegenwoordiger na uw overlijden inzage kan krijgen in uw dossier, dan kunt u hiervoor bij leven een machtiging verstrekken. Zie voor meer informatie de handreiking van de Patiëntenfederatie Nederland.

Aanvulling, correctie en vernietiging van uw medisch dossier

Als u vindt dat gegevens in uw dossier feitelijk onjuist zijn of onvolledig dan kunt u de behandelend arts vragen om deze te corrigeren of aan te vullen. U kunt ook uw eigen visie op de behandeling opschrijven in een verklaring. Uw arts voegt deze verklaring vervolgens toe aan het dossier.

U kunt een aanvraag doen voor het vernietigen van (een deel van) uw medisch dossier. Het verzoek doet u via het aanvraagformulier. Als er geen wettelijke en/of medische bezwaren tegen de vernietiging bestaan, zal uw verzoek binnen drie maanden worden ingewilligd.

Gebruik van uw gegevens voor kwaliteitszorg

Het LUMC streeft er voortdurend naar de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Om die reden beschikt het ziekenhuis over een uitgebreid kwaliteitssysteem. Zo worden incidenten (onbedoelde gebeurtenissen) gemeld en geanalyseerd en vinden er regelmatig audits (onderzoek naar de kwaliteit van een proces of dienst) plaats. Binnen ons kwaliteitssysteem kan het nodig zijn dat wij medisch dossiers raadplegen om te toetsen of we voldoen aan onze kwaliteitseisen. Gegevens worden altijd anoniem gebruikt.

Gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

De gegevens die in het kader van de zorgverlening verzameld worden, kunnen ook gebruikt worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Patiëntenonderzoek.

Gebruik van medische gegevens buiten het LUMC

Zorgverzekeraars

Bepaalde gegevens worden aan de zorgverzekeraars verstrekt. Het gaat hier om gegevens die de zorgverzekeraar in staat stelt om de verzekeringsovereenkomst met u uit te voeren.

Behandelaren van andere zorgaanbieders

Soms is het noodzakelijk dat uw zorgverlener uw medische gegevens met andere zorgverleners buiten het LUMC deelt. Bijvoorbeeld als u in meerdere ziekenhuizen wordt behandeld of als uw zorgverlener het behandelplan in een ‘multidisciplinair overleg’ met zorgverleners uit een ander ziekenhuis wil bespreken. Gegevens delen kan via de post of beveiligde mail. Gegevens kunnen tevens beschikbaar worden gesteld via een elektronisch uitwisselingssysteem. Dit werkt sneller, veiliger en zorgt voor completere informatie bij de ontvanger.

Uw medische gegevens zijn vertrouwelijk. Om andere zorgverleners inzage te geven in uw dossier via een elektronisch uitwisselingssysteem is uw toestemming nodig. Toestemming kunt u geven bij de secretaresse op de polikliniek in het LUMC. Ook het intrekken van uw toestemming kunt u regelen via de secretaresse op de polikliniek.

Nederlandse Kankerregistratie

Gegevens van patiënten met kanker worden niet alleen opgenomen in het medisch dossier, maar ook in de Nederlandse Kankerregistratie. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden bij het hoofd van de afdeling Medische Administratie. Bel hiervoor met het algemene telefoonnummer van het LUMC.

Gegevens bloedgroeponderzoek in landelijk datasysteem TRIX

Gegevens van patiënten die bloedonderzoek ondergaan voor  een eventuele bloedtransfusie of stamceltransplantatie worden opgenomen in een landelijk datasysteem. Dit systeem heet Transfusie Register Irregulaire erytrocytenantistoffen en kruis(X)proefproblemen (TRIX).

De reden voor registratie is dat bij bloedgroeponderzoek antistoffen gevonden kunnen worden tegen rode bloedcellen. Deze zogenaamde irregulaire antistoffen kunnen van belang zijn bij een bloedtransfusie. Na verloop van tijd zijn niet alle antistoffen meer aantoonbaar, maar nog steeds van belang bij de keuze van een bloedproduct of bij een toekomstige bloedtransfusie. Bij patiënten die een stamceltransplantatie hebben ondergaan, kan een verandering in bloedgroep optreden.
De informatie uit TRIX kan alleen worden geraadpleegd door aangesloten transfusielaboratoria in Nederland. Gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt. Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens in TRIX worden opgenomen? Meld dit dan per e-mail aan BT@lumc.nl of per post aan:

Afdeling Klinische Chemie en laboratoriumgeneeskunde LUMC
Unit-bloedtransfusie
Postzone E2-P
2300 RC Leiden

De gegevens in het landelijk datasysteem kunnen op ieder gewenst moment weer verwijderd worden.

Medische fotografie

Uw behandelend arts kan u doorsturen naar een medisch fotograaf in het LUMC. Foto’s zijn een hulpmiddel bij het vaststellen van een behandeling, voor het maken van een beoordeling of voor observatie van het verloop van uw ziekte.

Voor het gebruik van foto’s waarop u herkenbaar bent, wordt altijd schriftelijk toestemming gevraagd. Als u niet wilt meewerken aan het maken van medisch fotowerk heeft dat geen gevolgen voor uw verdere behandeling of voor de relatie met uw arts.

Patiëntenportaal mijnLUMC

mijnLUMC is een beveiligde digitale omgeving voor patiënten van het LUMC. Hier kunt u onder andere een deel van uw medisch dossier raadplegen. Lees meer over mijnLUMC.

Klachten over het gebruik van uw medische gegevens

Als u vindt dat niet correct met uw gegevens is omgegaan, kunt u contact opnemen met het Patiëntenservicebureau. Een klacht kunt u indienen via onze klachtenprocedure.