Over ons

Kindgerichte, gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte  zorg in het LUMC, september 2017

Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) heeft verschillende verpleegafdelingen, die zich bevinden  in de J- en C-zone op de zesde etage. De neonatologie op J7 is onderdeel van het geboortehuis in het LUMC.  Op welke afdeling uw kind wordt opgenomen is afhankelijk van de reden van opname. De intensive care voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben, bevindt zich op de vierde etage bij het intensive care centrum.  

         Strand

        Bos

       Kinderdagverpleging

       Neonatologie

       Intensive care kinderen

In het WAKZ willen we kindgerichte zorg verlenen. Kindgerichte zorg staat in het WAKZ, zoals beschreven door stichting Kind&Ziekenhuis, voor gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg. Het gaat hierbij niet alleen om de medische behandeling. Een kindgerichte afdeling zorgt voor het kind en zijn/haar omgeving en het gezin. Wij besteden aandacht aan hoe het kind en het gezin zelf de invloed van de ziekte en behandeling ervaart op het lichamelijk, emotionele, sociale en cognitieve functioneren.

Als kinderziekenhuis respecteren wij de ‘rechten van het kind’. Stichting ‘kind en ziekenhuis’ heeft aan de hand van deze rechten, thema’s opgesteld, waarmee ziekenhuizen kindgerichtheid kunnen toetsen en continu kunnen verbeteren.  Kind en ziekenhuis hanteert de volgende thema’s.

Thema 1: Kind-zijn, pijn en angst

Kindvriendelijke omgeving

Kinderen worden in het LUMC opgenomen op de kinderafdeling van het WAKZ. De twee klinische kinderafdelingen, de neonatologie en intensive care zijn recent verbouwd. De polikliniek/ambulante zorg unit volgt binnenkort. Bij de verbouwing was ‘veilige omgeving’ een belangrijk thema. We hebben gekozen om de afdelingen een voor kinderen aantrekkelijke naam te geven (Bos & Strand), maar daar ook specifieke kleuren aan te verbinden. Op de afdeling Bos is gekozen voor de kleuren groen-bruin, afdeling Strand is vormgegeven in blauw-geel. Elke kamer heeft een eigen ‘vogel’, die de kamer identiteit geeft.

Dankzij een gulle gift van de Stichting Buitenkliniek hebben kinderen op Bos en Strand niet alleen gratig toegang tot faciliteiten als internet en TV, ook hebben ze op hun kamer een iPad, waarop ze spelletjes kunnen doen, boeken kunnen lezen, maar ook programma’s via Netflix kunnen bekijken.

Kinderen mogen vertrouwde spullen meenemen van thuis zoals speelgoed, knuffels of een boekje en de kinderafdeling stimuleert bezoek van gezinsleden en vrienden. Pedagogisch medewerkers en kinderpsychologen ondersteunen verpleegkundigen en artsen bij het ruimte geven aan kinderen voor hun gevoelens. Naast aandacht voor lichamelijke problemen, is er ook aandacht voor de psychische gesteldheid van uw kind. Uiteraard zijn kinderen zo kort mogelijk opgenomen in het ziekenhuis.

In het WAKZ is er aandacht voor de psychische gesteldheid van uw kind. Wij letten op de vier kinderleefdomeinen. We kijken uiteraard hoe het medisch gaat en we kijken ook hoe het met de ontwikkeling en sociaal met uw kind gaat. Daarbij is de veiligheid van uw kind en het gezin ook een belangrijk aspect waar wij aandacht voor hebben. Wij zijn ook alert op mogelijke problemen binnen de thuissituatie.

In Nederland zijn alle professionals die met kinderen werken wettelijk verplicht om te handelen bij signalen van kindermishandeling of verwaarlozing. Dat geldt bijvoorbeeld voor leraren en ook voor artsen en verpleegkundigen. Hoe dat moet, staat beschreven in de wet Meldcode. Indien de veiligheid, gezondheid, welzijn en/of ontwikkeling van het kind in het gedrang is willen wij binnen WAKZ opkomen voor het kind. Dit doen wij door waar mogelijk hulp te bieden en door zo nodig te overleggen met de organisatie Veilig Thuis. Wij volgen hiervoor het stappenplan van de Meldcode van het LUMC. Dit stappenplan is een uitwerking van de landelijke meldcode.

Angst, pijn en distress worden zo goed zoveel mogelijk voorkomen. Kind, ouders, pedagogisch medewerkers en (para)medisch medewerkers werken hierin zoveel mogelijk samen. Verpleegkundigen en artsen zijn geschoold om pijn te observeren en te meten bij kinderen. Ook met behulp van ontspanningsoefeningen en begeleiding door de pedagogisch medewerkers, wordt geprobeerd om pijn te verlichten en angst te verminderen.

Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan gastvrijheid op de afdeling en op initiatief van een aantal medewerkers, is er een ruime keuze aan lekkere dingen gekomen voor kinderen om te eten als tussendoortje (pizza punt, pannenkoek, Danoontje, enz). De service medewerker van onze afdeling komt bij de kinderen met een etenskar. Kinderen kunnen kiezen wat zij willen eten. Ook is er de mogelijkheid voor ouders van kinderen, die lang bij ons moeten liggen, om af en toe zelf te koken op de afdeling.

Thema 2: Waardering, respect en privacy

Waardering en respect

Op de afdeling Strand zijn 20 eenpersoonskamers. Op afdeling Bos zijn 12 eenpersoons- en 8 tweepersoonskamers. De privacy van kind en ouders wordt gerespecteerd. Bij elke kamer is een apart toilet en douche. Gesprekken en (verpleegkundige) handelingen vinden in een aparte ruimte plaats. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met patiëntgegevens. Als u tijdens een opname van mening bent dat deze waarden onvoldoende worden geborgd, dan horen we dat graag van u terug. Tenslotte kunnen alleen ouders en kinderen aangeven of dit thema continu en goed onder de aandacht is.

We vinden het belangrijk dat u zich gastvrij ontvangen voelt op onze afdeling en dat u het gevoel hebt dat u en uw kind met respect worden behandeld. Afgelopen jaren is een significant deel van onze medewerkers getraind in ‘hospitality’ en met behulp van inspirerende initiatieven van medewerkers, proberen we gastvrijheid tot een belangrijk kenmerk van onze cultuur te maken. Ook vragen we feedback van ouders en kinderen in vragenlijsten, spiegelgesprekken en heeft recent Niek van den Adel ons een spiegel voorgehouden over de gastvrijheid die hij zelf heeft ervaren in de gezondheidszorg.

In het WAKZ vinden we het belangrijk dat kinderen hun ervaringen, mening en wensen kunnen laten horen. Daarom wordt er in 2017 een KinderAdviesRaad opgericht, deze helpt om de zorg voor kinderen en hun verblijf in het WAKZ nog beter te maken.

Doeltreffendheid: proces

Artsen en verpleegkundigen werken op de kinderafdelingen intensief samen. We realiseren ons al te goed dat het grote aantal medewerkers op een kinderafdeling in een academisch ziekenhuis, soms leidt tot een afstemming tussen medewerkers, die nog beter kan. We hebben een actief beleid om de richtlijnen waarmee we dagelijks werken, met artsen en verpleegkundigen samen af te stemmen. Wekelijks bespreken we kinderen, die psychosociale ondersteuning nodig hebben, in een speciale bespreking. Als u vindt dat de informatie, die u krijgt van verschillende medewerkers, onvoldoende op elkaar is afgestemd, laat ons dat dan weten.

Tijdens de gehele opname krijgt uw kind een polsbandje om, zodat voor alle betrokken medewerkers duidelijk is welke patiënt zij voor zich hebben en dit dus ook kunnen checken wat betreft naam en geboortedatum. Daarom zal er tijdens  het hele proces in het ziekenhuis regelmatig naar de geboortedatum en naam van uw kind worden gevraagd.

Thema 3: Aanwezigheid en samenwerking met ouders.

Aanwezigheid ouders

Ouders kunnen aanwezig zijn bij medische en verpleegkundige verrichtingen. Van tevoren wordt er met uw kind en u besproken wat er gaat gebeuren, zodat u weet wat u kunt verwachten. Als uw kind voor operatie gaat mag één van de ouders mee naar de operatiekamer tot dat uw kind slaapt. Na de operatie gaat uw kind naar de uitslaapkamer en wordt u zo snel mogelijk naar uw kind gebracht om bij uw kind te zijn als het wakker wordt uit de narcose. Als ouder kunt u blijven slapen naast of in de buurt van uw kind. Op alle eenpersoonskamers zijn bedbanken aanwezig, die uitgeklapt kunnen worden tot volwaardige bedden. Op de tweepersoonskamers kunt u gebruik maken van een stretcher van de afdeling. Op afdelingen Bos en Strand kunnen ouders die dat op prijs stellen, een ontbijtje krijgen.

Samenwerking

U kunt als ouder de zorg voor uw opgenomen kind voortzetten in samenwerking met de verpleegkundigen. Kinderen vinden het fijn als de zorg die zij thuis gewend zijn, zoveel mogelijk wordt vormgegeven in het ziekenhuis. Bij opname wordt een opnamegesprek gedaan. Hierin wordt gevraagd wat uw zoon of dochter thuis gewend is. Zoals wat hij of zijn leuk vindt om mee te spelen of hoe hij of zij zich ontspant. Er wordt gevraagd hoe de verzorging en opvoeding thuis verloopt. Het streven is om deze situatie zoveel mogelijk voort te laten bestaan tijdens de opname binnen de mogelijkheden van het ziekenhuis. Wij respecteren de beslissingen van ouders over de verzorging van hun kind, de veiligheid van uw kind en dat van de andere opgenomen kinderen staat hierbij wel centraal.

Bij opname vragen wij u welke medicijnen uw kind thuis krijgt. Het is fijn als u hier een overzicht van kunt geven ( is op te vragen bij uw apotheek) of als u de medicatie meeneemt, zodat we kunnen zien welke medicijn, in welke hoeveelheid en concentratie uw kind krijgt.

Om er samen voor te zorgen dat het kind zo veilig mogelijk is vragen wij u om ten alle tijden de bedhekken omhoog te doen, het bed van uw kind veilig achter te laten en knuffels, speelgoed en snoeren in bed netjes op te bergen. Als u van de kamer af gaat kunt u een camera aandoen, zodat wij uw kind goed kunnen horen en zien, als dit gewenst is.

Zelfstandigheid

Tijdens het verblijf van uw kind op een van de afdelingen wordt er naar gestreefd om u en uw kind zo goed mogelijk te begeleiden en verzorgen. Om dit te realiseren wordt er nauw samengewerkt tussen artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogisch medewerkers in het team. Uitgebreide informatie hierover kunt u lezen bij begeleiding en voorlichting. Kinderen worden gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te doen en aan te geven wat en hoe zij iets willen, voor zover dit mogelijk is. Ouders kennen hun eigen kind het beste, daarom wordt u ook gevraagd zoveel mogelijk aan te geven welke aanpak en begeleiding het beste bij uw kind past. Ouders worden gestimuleerd hun kinderen zoveel mogelijk zelf te verzorgen. Verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers kunnen u en uw kind adviseren hoe dit het beste kan in verband met de ziekte, behandeling of gevolgen daarvan.

Tegelijkertijd realiseren wij ons heel goed dat een ziekenhuisopname vaak leidt tot grote logistieke uitdagingen binnen een gezin. Graag kijken wij dus samen met u naar de beste afstemming in de verzorging rond uw kind in uw gezinssituatie.

Voor gezinsleden van een ziek kind zijn er verschillende voorzieningen in en om het ziekenhuis. Er is een restaurant waar u eten en drinken kunt kopen, maar op 5 minuten lopen vindt u ook een aantal voorzieningen (rond het centraal station Leiden). Op vijf minuten lopen van het ziekenhuis bevindt zich het Ronald McDonald Huis. Hier kunt u overnachten, eten koken, wassen etc. Het is een thuis ver van huis. Ook broertjes en zusjes zijn van harte welkom om op bezoek te komen in het ziekenhuis en om te logeren in het Ronald McDonald Huis. In het ziekenhuis zijn er mogelijkheden voor kinderopvang. Broertjes en zusjes kunnen ook spelen op de Kinderdaktuin. Samen met het gezin, of even alleen onder toezicht van een vrijwilliger.

Thema 4: Informatie

Alle betrokken zorgprofessionals zullen uw kind en u zoveel mogelijk actief betrekken bij de beslissingen over de (medische) behandeling. Daarom is het belangrijk dat uw kind en u ten alle tijden goede informatie krijgt.

Informatie aan het kind

Binnen het Willem-Alexander Kinderziekenhuis werken medewerkers die geschoold zijn in het omgaan met kinderen. Zij informeren uw kind op een manier die past bij de ontwikkeling van uw kind, zodat hij of zij weet wat er aan de hand is.

Informatie aan ouders

We streven er naar om duidelijke en eenduidige informatie te geven. U zult veel medewerkers ontmoeten. Het is de bedoeling dat u een vaste arts krijgt toegewezen voor gesprekken. Op de afdeling is er per dienst één verpleegkundige die voor uw kind zorgt. Als u iets niet begrijpt kunt u altijd om uitleg vragen. Dan wordt er gekeken wie het beste antwoord kan geven op uw vraag.

Wij streven er naar dat de informatie die u krijgt duidelijk en volledig is en dat het u en uw kind helpt in de veiligheid bij het omgaan met de ziekte en gevolgen daarvan. We denken hierbij aan informatie ter voorbereiding op opname en behandeling ( wat er gebeuren, vanaf welke tijd moet uw kind nuchter zijn voor een veilige narcose, waar moet ik op letten als ik naar huis ga, welke medicijnen moet ik wanneer geven, wat mag uw kind eten en drinken etc).

Rechten

Ouders hebben alle recht om het digitale medisch dossier van hun kind in te zien. Bij voorkeur gebeurt dat onder begeleiding van een arts, zodat deze ouders kan meenemen in het elektronisch dossier en eventuele vragen of onduidelijkheden direct kan beantwoorden. Mocht u graag een kopie van het medisch dossier of van brieven over uw kind ontvangen, dan kunt u uw schriftelijk verzoek richten aan het afdelingshoofd met  handtekeningen en kopie van de paspoorten van beide ouders.

Vanaf 12 jaar heeft uw kind inzage recht in het medische dossier. Hij of zijn mag samen met u in het dossier kijken. Zijn of haar mening telt vanaf 12 jaar ook mee, samen met die van u.Vanaf 16 jaar mag uw kind zelfstandig het dossier inzien en zelfstandig beslissen wat er wel of niet voor behandeling gedaan wordt.

Begin 2017 is gestart met het opzetten van een Kinderadviesraad. Een raad met en voor kinderen, die dokters en verpleegkundigen, ouders en alle andere helpt om de rechten van het kind te bewaken, bekend te maken en de zorg nog beter te maken voor kinderen. De kinderadviesraad geeft de kinderen een stem en maakt mogelijke dat er naar kinderen geluisterd wordt.

Nazorg

Als duidelijk is wanneer uw kind weer naar huis mag, vindt er een ontslaggesprek plaats. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over zaken rond de ziekte van uw kind, die u kunt verwachten. Ook wordt met u besproken wat eventuele alarmsignalen zijn, waarbij u aan de bel moet trekken. Ook uw huisarts en eventuele andere betrokken zorgverleners worden na opname door ons geïnformeerd over wat er tijdens de opname gebeurd is.

Bij ontslag krijgen ouders een recept mee naar huis voor (pijn)medicatie voor hun kind. Als uw kind thuis al medicijnen gebruikte, wordt voor ontslag met u door genomen welke medicijnen uw kind voor de opname gebruikte en welke medicijnen uw kind bij ontslag voorgeschreven heeft gekregen. Op die wijze worden de verschillen besproken en opgelost en eventuele noodzakelijke wijzigingen doorgesproken en doorgevoerd. Het is belangrijke dat u en uw kind weet waarom, wanneer  en hoe de medicijnen moeten  worden ingenomen. U kunt ten alle tijden om meer informatie vragen, zodat u voldoende informatie heeft als u naar huis gaat.

Er worden duidelijke leefregels en instructies gegeven voor thuis. Een zorgvuldig ontslag naar huis is belangrijk voor ouders en kinderen. In het project ‘transitie van het zieke kind naar huis’ is een plan van aanpak ontwikkeld om deze zorg in het komende jaar verder te verbeteren. Bij het inschakelen van thuiszorg zullen de vier kinderleefdomeinen (medisch, ontwikkeling, sociaal en veiligheid) met u en/of uw kind worden doorgenomen. Zodat zorg op maat wordt ingezet.

Om de overgang van het ziekenhuis naar huis voor het kind en zijn/haar ouders te verbeteren wordt er medio 2017 gestart met telefonische nazorg. Ouders worden na het ontslag thuis gebeld door een kinderverpleegkundige. Dit is niet in alle gevallen noodzakelijk en dit zal voor het ontslag met u besproken worden..

Omdat deze thema’s van ‘Kind en ziekenhuis’ het eenvoudiger maakt om ons beleid op gebied van kind gerichtheid te toetsen en te verbeteren, stellen wij het zeer op prijs als u naar ons terugkoppelt als u tips of complimenten hebt over de kindergerichtheid in het Willem-Alexander kinderziekenhuis. 


Samenwerking LUMC-Willem-Alexander Kinderziekenhuis & Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis:  
 

Sinds 2014 werken de afdelingen Kindergeneeskunde van het LUMC-Willem-Alexander Kinderziekenhuis Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis samen op verschillende aspecten binnen de zorg, het onderzoek en het onderwijs, onder de naam Strategische Alliantie Kindergeneeskunde. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we de beste zorg voor het kind op het juiste moment en op de juiste plaats kunnen bieden in de regio Zuidwest-Nederland. Het betekent daarnaast dat we gezamenlijk innovaties doen, toegang hebben tot elkaars kennis en expertise en samen werken aan onderzoeken en het opleiden van onze artsen.