Over ons

Kindvriendelijke zorg in het LUMC

Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis heeft verschillende verpleegafdelingen, die zich bevinden  in de J-zone op de zesde etage (J6). De neonatologie op J7 is onderdeel van het geboortehuis in het LUMC. Op welke afdeling uw kind wordt opgenomen is afhankelijk van de reden van opname. De intensive care voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben, bevindt zich op de vierde etage bij het intensive care centrum. 

Als kinderziekenhuis respecteren wij de ‘rechten van het kind’. Stichting ‘kind en ziekenhuis’ heeft aan de hand van deze rechten, thema’s opgesteld, waarmee ziekenhuizen kindgerichtheid kunnen toetsen en continu kunnen verbeteren.  Kind en ziekenhuis hanteert de volgende thema’s.

Thema 1: Kind-zijn, pijn en angst

Kindvriendelijke omgeving

Kinderen worden in het LUMC opgenomen op de kinderafdeling van het WAKZ. De twee klinische kinderafdelingen en intensive care zijn net verbouwd, de neonatologie en polikliniek volgen binnenkort. Bij de verbouwing was ‘veilige omgeving’ een belangrijk thema. We hebben gekozen om de afdelingen een voor kinderen aantrekkelijke naam te geven (Bos & Strand), maar daar ook specifieke kleuren aan te verbinden. Op de afdeling Bos is gekozen voor de kleuren groen-bruin, Strand is vormgegeven in blauw-geel. Elke kamer heeft een eigen ‘vogel’, die de kamer identiteit geeft.

Dankzij een gulle gift van de Stichting Buitenkliniek hebben kinderen op Bos en Strand niet alleen gratig toegang tot faciliteiten als internet en TV, ok hebben ze op hun kamer een Ipad, waarop ze spelletjes kunnen doen, boeken kunnen lezen, maar ook programma’s via Netflix kunnen bekijken.

Kinderen mogen vertrouwde spullen meenemen van thuis zoals speelgoed, knuffels of een boekje en de kinderafdeling stimuleert bezoek van gezinsleden en vrienden. Pedagogisch medewerkers en kinderpsychologen ondersteunen verpleegkundigen en artsen bij het ruimte geven aan kinderen voor hun gevoelens. Naast aandacht voor lichamelijke problemen, is er ook aandacht voor de psychische gesteldheid van uw kind. Uiteraard zijn kinderen zo kort mogelijk opgenomen in het ziekenhuis.

Angst, pijn en distress worden zo goed zoveel mogelijk voorkomen. Kind, ouders, pedagogisch medewerkers en (para)medisch medewerkers werken hierin zoveel mogelijk samen. Verpleegkundigen en artsen zijn geschoold  om pijn te observeren en te  meten bij kinderen. Ook met behulp van ontspanningsoefeningen en begeleiding door de pedagogisch medewerkers, wordt geprobeerd om pijn te verlichten en angst te verminderen.

Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan gastvrijheid op de afdeling en op initiatief van een aantal medewerkers, is er een ruime keuze aan lekkere dingen gekomen voor kinderen om te eten als tussendoortje (pizza punt, pannenkoek, Danoontje, enz). De service medewerker van onze afdeling komt bij de kinderen met een etenskar. Kinderen kunnen kiezen wat zij willen eten. Ook is er de mogelijkheid voor ouders van kinderen, die lang bij ons moeten liggen, om af en toe zelf te koken op de afdeling.

Nazorg

Bij ontslag krijgen ouders een recept mee naar huis voor (pijn)medicatie voor hun kind. Hierbij worden duidelijke leefregels en instructies gegeven voor thuis. Een zorgvuldig ontslag naar huis is belangrijk voor ouders en kinderen. In het project ‘transitie van het zieke kind naar huis’ is een plan van aanpak ontwikkeld om deze zorg in het komende jaar verder te verbeteren.

Thema 2: Waardering, respect en privacy

Waardering en respect

Op de afdeling Strand zijn 20 eenpersoonskamers. Op afdeling Bos zijn 12 eenpersoons- en 8 tweepersoonskamers. De privacy van kind en ouders wordt gerespecteerd. Bij elke kamer is een apart toilet en douche. Gesprekken en (verpleegkundige) handelingen vinden in een aparte ruimte plaats. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met patiëntgegevens. Als u tijdens een opname van mening bent dat deze waarden onvoldoende worden geborgd, dan horen we dat graag van u terug. Tenslotte kunnen alleen ouders en kinderen aangeven of dit thema continu en goed onder de aandacht is.

We vinden het belangrijk dat u zich gastvrij ontvangen voelt op onze afdeling en dat u het gevoel hebt dat u en uw kind met respect worden behandeld. Afgelopen jaren is een significant deel van onze medewerkers getraind in ‘hospitality’ en met behulp van inspirerende initiatieven van medewerkers, proberen we gastvrijheid tot een belangrijk kenmerk van onze cultuur te maken. Ook vragen we feedback van ouders en kinderen in vragenlijsten, spiegelgesprekken en heeft recent Niek van den Adel ons een spiegel voorgehouden over de gastvrijheid die hij zelf heeft ervaren in de gezondheidszorg.

Doeltreffendheid: proces

Artsen en verpleegkundigen werken op de kinderafdelingen intensief samen. We realiseren ons al te goed dat het grote aantal medewerkers op een kinderafdeling in een academisch ziekenhuis, soms leidt tot een afstemming tussen medewerkers, die nog beter kan. We hebben een actief beleid om de richtlijnen waarmee we dagelijks werken, met artsen en verpleegkundigen samen af te stemmen. Wekelijks bespreken we kinderen, die psychosociale ondersteuning nodig hebben, in een speciale bespreking. Als u vindt dat de informatie, die u krijgt van verschillende medewerkers, onvoldoende op elkaar is afgestemd, laat ons dat dan weten.

Thema 3: Aanwezigheid en samenwerking met ouders.

Aanwezigheid ouders

Ouders kunnen aanwezig zijn bij medische en verpleegkundige verrichtingen. Van tevoren wordt er met uw kind en u besproken wat er gaat gebeuren, zodat u weet wat u kunt verwachten. Als uw kind voor operatie gaat mag één van de ouders mee naar de operatiekamer tot dat uw kind slaapt. Na de operatie gaat uw kind naar de uitslaapkamer en wordt u zo gauw mogelijk naar uw kind gebracht om bij uw kind te zijn als het wakker wordt uit de narcose. Als ouder kunt u blijven slapen naast of in de buurt van uw kind. Op alle eenpersoonskamers zijn bedbanken aanwezig, die uitgeklapt kunnen worden tot volwaardige bedden. Op de tweepersoonskamers kunt u gebruik maken van een stretcher van de afdeling. Op afdelingen Bos en Strand kunnen ouders die dat op prijs stellen, een ontbijtje krijgen.

Samenwerking

U kunt als ouder de zorg voor uw opgenomen kind voortzetten in samenwerking met de verpleegkundigen. Kinderen vinden het fijn als de zorg die zij thuis gewend zijn, zoveel mogelijk wordt zo wordt vormgegeven in het ziekenhuis. Bij opname wordt een opnamegesprek gedaan. Hierin wordt gevraagd wat uw zoon of dochter thuis gewend is. Zoals wat hij of zijn leuk vindt om mee te spelen of hoe hij of zij zich ontspant. Er wordt gevraagd hoe de verzorging en opvoeding thuis verloopt. Het streven is om deze situatie zoveel mogelijk voort te laten bestaan tijdens de opname binnen de mogelijkheden van het ziekenhuis. Wij respecteren de beslissingen van ouders over de verzorging van hun kind, de veiligheid van uw kind en dat van de andere opgenomen kinderen staat hierbij wel centraal.

Zelfstandigheid

Tijdens het verblijf van uw kind op een van de afdelingen wordt er naar gestreefd om u en uw kind zo goed mogelijk te begeleiden en verzorgen. Om dit te realiseren wordt er nauw samengewerkt tussen artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogisch medewerkers in het team. Uitgebreide informatie hierover kunt u lezen bij begeleiding en voorlichting.

Ouders worden gestimuleerd zoveel mogelijk mee te helpen met de verzorging van hun kind. Tegelijkertijd realiseren wij ons heel goed dat een ziekenhuisopname vaak leidt tot grote logistieke uitdagingen binnen een gezin. Graag kijken wij dus samen met u naar de beste afstemming in de verzorging rond uw kind in uw gezinssituatie.

Voor gezinsleden van een ziek kind zijn er verschillende voorzieningen in en om het ziekenhuis. Er is een restaurant waar u eten en drinken kunt kopen, maar op 5 minuten lopen vindt u ook een aantal voorzieningen (rond het centraal station Leiden). Op vijf minuten lopen van het ziekenhuis bevindt zich het Ronald McDonald Huis. Hier kunt u overnachten, eten koken, wassen etc. Het is een thuis ver van huis. Ook broertjes en zusjes zijn van harte welkom om op bezoek te komen in het ziekenhuis en om te logeren in het Ronald McDonald Huis. In het ziekenhuis zijn er mogelijkheden voor kinderopvang. Broertjes en zusjes kunnen ook spelen op de Kinderdaktuin. Samen met het gezin, of even alleen onder toezicht van een vrijwilliger.

Thema 4: Informatie

Informatie aan het kind

Binnen het Willem-Alexander Kinderziekenhuis werken medewerkers die geschoold zijn in het omgaan met kinderen. Zij informeren uw kind op een manier die past bij de ontwikkeling van uw kind, zodat hij of zij weet wat er aan de hand is.

Informatie aan ouders

We streven er naar om duidelijke en eenduidige informatie te geven. U zult veel medewerkers ontmoeten. Het is de bedoeling dat u een vaste arts krijgt toegewezen voor gesprekken. Op de afdeling is er per dienst één verpleegkundige die voor uw kind zorgt. Als u iets niet begrijpt kunt u altijd om uitleg vragen. Dan wordt er gekeken wie het beste antwoord kan geven op uw vraag.

Rechten

Ouders hebben alle recht om het digitale medisch dossier van hun kind in te zien. Bij voorkeur gebeurt dat onder begeleiding van een arts, zodat deze ouders kan meenemen in het elektronisch dossier en eventuele vragen of onduidelijkheden direct kan beantwoorden. Mocht u graag een kopie van het medisch dossier of van brieven over uw kind ontvangen, dan kunt u uw schriftelijk verzoek richten aan het afdelingshoofd met  handtekeningen en kopie van de paspoorten van beide ouders.

Nazorg

Als duidelijk is wanneer uw kind weer naar huis mag, vindt er een ontslaggesprek plaats. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over zaken rond de ziekte van uw kind, die u kunt verwachten. Ook wordt met u besproken wat eventuele alarmsignalen zijn, waarbij u aan de bel moet trekken. Ook uw huisarts en eventuele andere betrokken zorgverleners worden na opname door ons geïnformeerd over wat er tijdens de opname gebeurd is.

Omdat deze thema’s van ‘Kind en ziekenhuis’ het eenvoudiger maakt om ons beleid op gebied van kind gerichtheid te toetsen en te verbeteren, stellen wij het zeer op prijs als u naar ons terugkoppelt als u tips of complimenten hebt over de kindergerichtheid in het Willem-Alexander kinderziekenhuis.

Patientervaringen

Onze visie is samen zorgen voor zieke kinderen. Daarvoor zetten we ons als hulpverleners in. Patienten en hun ouders zijn degenen die een spiegel voor ons zijn en ons kunnen vertellen hoe zij deze zorg hebben ervaren. Daarom krijgen ouders een week na het ontslag van hun kind uit het WAKZ een brief met de vraag of zij een vragenlijst met ervaringen over de opname willen invullen. Wij vinden het heel fijn als deze lijst wordt ingevuld.

In 2015 gaven patiënten en ouders de zorg in het WAKZ een gemiddeld rapportcijfer van 8,2. De afdeling KinderCardiologie kreeg een gemiddeld rapportcijfer 8,3, de afdeling KinderStamceltransplantatie een 8,5. De overige specialismen, bij elkaar ook wel aangeduid als Algemene Pediatrie kregen een gemiddeld rapportcijfer van 8.

De onderwerpen waarin nauwelijks problemen werden ervaren waren: ‘in aanwezigheid praten door arts alsof u er niet bij was’, ‘pijnbestrijding door team’ en ‘uitleg doel medicijn’. Onderdelen waarop we de hoogste probleemscores ontvingen waren: ‘tegenstrijdige informatie’, ‘alarmsignalen opletten t.a.v. ziekte of behandeling bij ontslag’ en ‘uitleg bijwerkingen medicijn’. We werken er hard aan om deze punten te verbeteren oa in een traject waarin het hele ontslagtraject naar huis aan het verbeteren zijn.

Van de patiënten en ouders die de vragenlijst hebben ingevuld zou 64% ons Kinderziekenhuis beslist aanbevelen aan familie of vrienden. 31 % zou dit waarschijnlijk wel doen, de overige 5% waarschijnlijk of beslist niet.