HEY: Health Equity in Youth.

Inleiding

Tijdens de adolescentie kunnen jongeren verschillende lichamelijke en/of psychosociale problemen ontwikkelen. Jongeren met een maatschappelijke achterstand kunnen in een negatieve spiraal terecht komen waarin deze verschillende problemen elkaar versterken. De interactie van sociale contextuele factoren met een clustering van lichamelijke en psychosociale problemen wordt aangeduid met het concept van syndemics. Het gebruik van syndemics biedt voor dit onderzoek de mogelijkheid om de mechanismes voor het ontstaan van problemen in bepaalde risicogroepen jongeren beter te begrijpen.

Doel

Het LUMC onderzoekt in samenwerking met het UMCG en TNO de verklarende mechanismen die schuil gaan achter de risico’s op clusteringen van problematiek bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Ons doel is om een kennismodel te ontwikkelen dat inzicht biedt in de achterliggende mechanismen die leiden tot opeenstapeling van problemen en aangrijpingspunten oplevert voor de vormgeving  van interventies.

Methoden

Het LUMC doet kwalitatief onderzoek naar de sociaal-contextuele aspecten die risico’s op gezondheidsproblematiek kunnen verklaren en analyseert vanuit een medisch antropologisch perspectief de mechanismen die hier mee samenhangen. Gelijktijdig levert  het UMCG aan de hand van drie gegevensbestanden van jongeren (TRAILS, RISK, PIPPI) inzichten in de verschillende opeenstapelingen van gezondheidsproblematiek en de eerdergenoemde mechanismen. TNO zal aan de hand van het geleverde kennismodel met de verschillende praktijkpartners in de Jeugdgezondheidszorg een advies geven over het ontwikkelen of aanpassen van interventies.

Onderzoekers

Drs. R.W. de Ronde
Dr. M.R. Crone
Dr. J.A. de Wilde
Prof. dr. R. Reis

Contact

R.W. de Ronde: r.w.de_ronde@lumc.nl

Samenwerking

UMCG, TNO, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Fundings

Nationale Wetenschapsagenda, NWO