Integrated Systematic Care for Older People (ISCOPE)

Inleiding

Ouderen met meerdere problemen op somatisch, functioneel, psychisch en sociaal gebied zijn momenteel niet goed in beeld bij zorgverleners. Huisartsen hebben soms al wel vermoedens of signalen dat zaken niet optimaal verlopen, maar zij werken van oudsher vraaggericht en reageren pas als de patiënt zich meldt met problemen. Bij kwetsbare ouderen dient men echter signalerend en proactief te werk te gaan. Signaleringen en daaropvolgende actieplannen en afspraken moeten worden vastgelegd in een zorg-actieplan waarin de wensen van de oudere en diens omgeving ook worden meegenomen.


Doel

Het doel van dit project is het invoeren van een eenvoudig, structureel signaleringssysteem voor problemen in fysiek, psychisch en sociaal functioneren bij ouderen van 75 jaar en ouder. Voor die ouderen die op de signaleringsvragenlijst een combinatie van somatische, functionele, psychische en sociale problemen blijken te hebben wordt aansluitend een zorg-actieplan opgesteld en uitgevoerd.


Methode

Tijdige signalering vindt plaats door het met regelmaat afnemen van een korte vragenlijst bij alle ouderen ≥ 75 jaar. Hiermee wordt het functioneren van ouderen in beeld gebracht, zodat huisartsen dit kunnen betrekken bij hun zorg voor ouderen. Het zorg-actieplan wordt door de huisarts gemaakt in overleg met de oudere zelf en diens mantelzorgers. Doel van het zorg-actieplan is herstel en functiebehoud van zowel fysiek, psychisch en sociaal functioneren, en hoogst haalbare kwaliteit van leven behouden, uitgaand van mogelijkheden en wensen van de oudere patiënten. Waar van toepassing heeft de huisarts belanghebbende zorgpartners betrokken. In het zorg-actieplan worden doelen en vervolgafspraken vastgesteld.


Onderzoekers

Dr. J.W. Blom

Dr. W.P.J. den Elzen

Drs. A.H. van Houwelingen

Prof. dr. J. Gussekloo


Contactpersoon

Jeanet Blom (j.w.blom@lumc.nl; 071-5268444)


Relevante links/ Samenwerking

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Eindverslag ISCOPE Zon-MW 


Financiering

Nationaal Programma Ouderenzorg