Integrated Systematic Care for Older People (ISCOPE-II)

Inleiding

In de periode 2009-2012 is het ISCOPE onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is gekeken naar het effect van het werken met zorgplannen bij ouderen met complexe problematiek. De deelnemers van ISCOPE waren ouderen van 75 jaar en ouder uit 59 huisartsenpraktijken.  Hoewel het werken met zorgplannen na één jaar geen direct voordeel opleverde voor de ouderen, bleken de huisartsen deze manier van werken bij deze groep ouderen wel heel waardevol te vinden. Daarom is het van belang om te onderzoeken wat het lange termijn effect is van het werken met zorgplannen en in welke maten ouderen tevreden waren over de zorg. Het voorspellen van achteruitgang in functioneren aan de hand van data die de huisarts makkelijk voorhanden heeft bleek lastig te zijn. Daarnaast is uit het ISCOPE onderzoek gebleken dat ouderen klachten hebben die bij de huisarts niet altijd bekend zijn. Ouderen noemden zelf pijn en problemen met lopen als klachten die hen beperken in het dagelijks leven. We weten echter niet wat de redenen van ouderen zijn om hiervoor wel of geen hulp te vragen aan de huisarts. Inzicht hierin kan resulteren in aanbevelingen om de huisartsenzorg beter af te stemmen op de wensen en behoeften van thuiswonende ouderen met belemmerende klachten in het dagelijks leven.

Doel

Het doel van deze herhaalmeting is om het lange termijn effect van het werken met zorgplannen volgens de ISCOPE-methode te meten. Verder wordt hiermee inzicht verkregen in het natuurlijk beloop van functioneren en complexe problematiek op de lange termijn. Om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van ouderen, wordt onderzocht in welke mate ouderen tevreden waren over de zorg en wat redenen van ouderen zijn om wel of geen hulp aan de huisarts te vragen bij belemmerende klachten. Ook bespreken we met ouderen of zij, naar aanleiding van de uitslag van de ISCOPE-methode, gemotiveerd en in staat zijn om actie te ondernemen om hun huidige functioneren te behouden of verbeteren. Aanvullend worden de huisartsen gevraagd naar hun ervaringen met ouderen met belemmerende klachten. Daarnaast wordt onderzocht of individuele zorg voor ouderen in de huisartspraktijk kan worden geëvalueerd met Goal Attainment Scaling.

Methode

Vijf jaar na de baselinemeting van ISCOPE gaan we een beperkte herhaalmeting uitvoeren door enkele vragenlijsten over algemeen dagelijks functioneren, psychisch en sociaal welzijn en kwaliteit van leven opnieuw af te nemen. Bovendien voegen we een vragenlijst over de tevredenheid van de zorg toe, waarin we onderzoeken of de zorg aansluit bij de drie kernwaarden van de huisartsen zorg: generalistisch, persoonsgericht en continu. Om te onderzoeken wat de overwegingen van ouderen zijn om bij belemmerende klachten wel of niet naar de huisarts te gaan, zullen we focusgroepen met ouderen organiseren. Wij zullen individuele gesprekken om de uitslag van de ISCOPE vragenlijst en eventuele vervolgstappen van de ouderen te bespreken. Ook zullen we huisartsen uitnodigen voor focusgroepen om naar hun visie te vragen. In verschillende huisartspraktijken evalueren huisartsen en praktijkondersteuners zorgplannen met Goal Attainment Scaling.

Onderzoekers

Dr. mr. Y.M. Drewes
Dr. J.W. Blom
Drs. S.C.E. van Blijswijk
Drs. C.S. de Waard
Prof. dr. J. Gussekloo

Contactpersoon

Yvonne Drewes (y.m.drewes@lumc.nl; 071-5268444)

Relevante links/ Samenwerking

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

SBOH academiseringsprijs 2019 - LOVAH-congres

Financiering

Nationaal Programma Ouderenzorg