Fase 2 Stages

De tweede fase - stages

In de tweede fase stages staan het positioneren en versterken van de rol van de huisarts centraal.

De duur van dit deel van de opleiding kan variëren, doordat vrijstelling voor delen van de opleiding verleend kan worden door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) indien er sprake is van relevante voorervaring in erkende instellingen. Op basis van aangetoonde en door de RGS goedgekeurde voorervaring kan de aios vrijstelling krijgen voor één of meerdere stages. De voorwaarden voor vrijstelling zijn in de regelgeving van het CHVG vastgelegd en worden door de huisartsopleiding en de RGS toegepast.

De aios loopt in de tweede fase van de huisartsenopleiding stage in een verpleeghuis en in een GGZ-instelling. Naast het aanvullen en verdiepen van medisch-technische kennis en vaardigheden dienen deze stages voor het uitbouwen van een aantal andere competenties. Binnen deze stages bestaat de gelegenheid de zeven basiscompetenties van de huisarts te onderkennen, te benoemen en te oefenen.

Ook tijdens de stages volgen de aios gemiddeld één dag in de week ondersteunend onderwijs. Dit kan plaatsvinden op het huisartseninstituut of op de klinische stageplaatsen.

Het (wekelijkse) afdelingsonderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij de werkzaamheden in de diverse instellingen en is dus in deze periode vooral gericht op verpleeghuisgeneeskunde, geestelijke gezondheidszorg en samenwerking met andere hulpverleners. Naast het doel van het ontwikkelen van de aan een bepaald deel van de opleiding toegekende competenties kent iedere stage ook nog ruimere doelen.

GGZ-stage (3 maanden)

Doel is het leren hanteren van een flexibele houding en een professionele rol in de hulpverlening bij patiënten met psychische aandoening of gedragsproblematiek, waarbij sprake is van een delicate balans tussen zelfsturing, behoeften en noden van de patiënt enerzijds en het (niet-)handelen van de arts / hulpverlener anderzijds (hetgeen andere eisen stelt aan de arts dan in de somatische zorg).

In de GGZ-periode leert de aios zijn rol als 'begeleider' van patiënten met psychiatrische en/of psychosociale problematiek te versterken.

Verpleeghuisstage (3 maanden)

Doel is het leren werken als zorgmanager, met meerdere disciplines die een rol spelen in de zorg van één patiënt met complexe (multi-)pathologie en (aanzienlijke) beperkingen in de zelfredzaamheid. In de periode in een chronische, complexe setting leert hij zijn rol als 'zorgmanager' vormgeven. Kwaliteit van leven, communicatie en samenwerken staan centraal.