Competentieprofiel en eindtermen

Competenties en eindtermen

De competenties zijn in 2005 ook voor de huisarts beschreven en de afgelopen jaren herschreven. Een competentie wordt gedefinieerd als ‘de geïntegreerde toepassing van kennis, vaardigheden, attitudes, eigenschappen en inzichten tijdens het beroepsmatig functioneren’. Het competentieprofiel van de huisarts kent een indeling in zeven rollen voor het professioneel handelen van de arts. De volgende competentiegebieden worden onderscheiden: medisch handelen (voorheen vakinhoudelijk handelen), communicatie (voorheen arts-patiënt communicatie), samenwerken, organiseren, maatschappelijk handelen, kennis en wetenschap (voorheen wetenschap en onderwijs) en professionaliteit. Competenties worden vaak in gedragstermen omschreven en zijn wat globaler van aard dan de eindtermen. 

Eindtermen zijn een concrete omschrijving van het ‘eindproduct’ van een opleiding. Eindtermen geven antwoord op de vraag wat iemand, die de opleiding met succes heeft doorlopen, weet, kan en kan uitvoeren. Omdat eindtermen toetsbaar moeten zijn, worden zij geformuleerd in termen van feitelijk waarneembaar gedrag. Door deze eis van operationalisering moeten eindtermen een behoorlijke mate van concreetheid en detaillering bezitten.