CAT - Critical Appraisal of a Topic

Wat is een CAT?

Bij een CAT (Critical Appraisal of a Topic) wordt aan de hand van een casus uit de praktijk een klinische vraag gesteld, waarop een antwoord wordt geformuleerd dat onderbouwd is met het beste wetenschappelijke bewijs op dat moment voorhanden. In het kaderbesluit van 2011 staat dat iedere aios twee keer per jaar een CAT doet. In de OOR Leiden hebben we een gezamenlijke visie geformuleerd rond de inhoud en uitvoering van de CAT. Het streven is om binnen deze regio zoveel mogelijk op dezelfde manier te gaan werken.

Hieronder vindt u de informatie over uitgangspunten, inhoudelijke uitleg over wat een CAT is en een aantal praktische documenten om iedereen (begeleiders en aios) op weg te helpen.

Uitgangspunten

 1. De CAT is een leerinstrument om de Evidence Based Medicine te koppelen aan de klinische praktijk.
 2. De tijdsbelasting moet beperkt blijven (6-8 uur).
 3. Als een CAT aanleiding geeft tot bijstelling van het beleid, een protocol, een richtlijn e.d., dient alsnog uitgebreider (literatuur)onderzoek plaats te vinden. Dit valt buiten het bestek van de CAT.

Uitvoering

 1. De CAT wordt uitgevoerd volgens het 7-stappenschema.
 2. De aios wordt geadviseerd voor het literatuuronderzoek de hulp van een informatiespecialist in te roepen.
 3. Uit de gevonden literatuur wordt een beperkt aantal artikelen geselecteerd (bijvoorbeeld 5).
 4. Om het leereffect te vergroten dienen de artikelen primaire verslagen van wetenschappelijk onderzoek te zijn en geen reviews.
 5. De aios beoordeelt deze artikelen systematisch volgens de juiste methode.
 6. De aios gebruikt bij de presentatie van de artikelen een tabel waarin alle besproken artikelen overzichtelijk bij elkaar gepresenteerd worden.
 7. De beoordeling van de CAT vindt plaats aan de hand van het hiervoor bestemde formulier.
 8. Bij de beoordeling wordt in de eerste jaren van de opleiding de nadruk gelegd op de eerste stappen (formuleren zoekvraag, analyseren zoekvraag, etc). In de loop van de jaren verschuift het accent richting de toepassing van de gevonden informatie binnen het medisch handelen.

Het 7-stappen model

In OOR Leiden maken we voor de ontwikkeling van de CAT gebruik van het 7-stappen model dat is ontwikkeld in Maastricht. De 7 stappen worden hieronder toegelicht.


  
 1Klinisch scenario presenterenKorte en bondige presentatie van de patiënt. Dit kan goed gedaan worden met behulp van een lijst (naam, geslacht, leeftijd, anamnese,lo, uitslag testen, aandoening, leefstijlfactoren, etc.)
 2Klinische vraag formuleren
Er zijn verschillende soorten CAT’s; hier horen ook verschillende klinische vraagstellingen bij. (zie hiervoor ook de powerpoint presentatie)
 3Literatuur search uitvoeren
Bedoeld om ‘best evidence’ te vinden en niet ‘eerste de beste evidence’.
 4Artikel kritisch beoordelen
Een artikel moet voordat (!) er naar de uitkomst(en) gekeken wordt beoordeeld worden op validiteit en betrouwbaarheid.
 5Evidence presenteren
Hier wordt concreet het bewijs gezet wat gebruikt gaan worden om het antwoord op de klinische vraag mee te onderbouwen (omvang effect/sensitiviteit en specificiteit/risicoschatting/betrouwbaarheidsinterval/etc.)
 6Commentaar formuleren
Het besluitvormingsproces wordt weer gegeven. Alle gevonden resultaten worden gewogen en gecombineerd met de kennis van de arts en de toepasbaarheid op de patiënt.
 7Bottom line formuleren
De bottom line Is een direct en compact antwoord op de klinische vraag. Hier worden geen afwegingen meer in opgenomen, maar aangegeven met hoeveel zekerheid je medisch handelen onderbouwd is.

boek training CAT

Praktische handreikingen

Het boek: 'Training Critical Appraisal of a Topic, een onmisbare handleiding in het tijdperk van Evidence Based Medicine'.
Onder redactie van: C.P.M de Brouwer, IJ. Kant, L.J.M. Smits, A.C. Voogd. 
ISBN: 978-90-77201-31-2. 
Uitgegeven door: Mediview

Hulpmiddelen

Handige hulpmiddelen voor het maken van een CAT kunt u hier vinden.

Downloads

Meer informatie

Er zijn speciale trainingen gericht op het werken met de CAT. Informatie over de cursus en de cursusdata is te vinden bij Boerhaave Nascholing.
Voor inhoudelijke informatie neemt u contact op via: info@oorleiden.nl