Missie, visie en research focus

De missie van de afdeling KCL luidt: ”Waarde toevoegen aan klinische zorgpaden in het LUMC door middel van klinisch effectieve medische testen en precisiediagnostiek, ingebed in operationeel excellente processen.” De KCL staf selecteert nieuwe medische testen op basis van klinische behoeftes, de zogenaamde unmet clinical needs, in samenhang en in samenwerking met alle betrokken belanghebbenden van het diagnostische testproces.

Laboratoriumgeneeskunde is een essentiële medische wetenschap die in grote mate bijdraagt aan klinische besluitvorming. Als algemene stelregel geldt dat 70% van de beslissingen in de zorg aangaande diagnose of behandeling mede wordt genomen op basis van laboratoriumuitslagen. In de Westerse wereld worden resultaten van laboratoriumtesten standaard gebruikt voor screening, diagnose, prognose en monitoring van een groot aantal ziekten. Medische laboratoria spelen een essentiële rol in de curatieve zorg. De traditionele benadering van diagnosestelling en behandeling van ziekte verandert gestaag naar een specifieke, gerichte benadering, meer op maat van de individuele patiënt en de niet-zieke mens. Naast meer traditionele klinische informatie (anamnese, klachten, pathologie) worden moleculaire data gebruikt om diagnose en behandeling op maat te leveren, passend bij het fenotype van de patiënt en met optimale gezondheidswinst voor de patiënt. Dit is het domein van de precisiegeneeskunde. De invulling van klinisch-chemische zorg is door deze ontwikkeling merkbaar onderhevig aan verandering. Door de veranderende samenleving en snelle (technologische) ontwikkelingen verandert de klinisch-chemische zorg van het leveren van enkelvoudige patiënt/ziekte met interpretatie/advies aan de klant naar een integrale, big data aanpak van alle beschikbare meetgegevens in zieken en gezonden. Actionable informatie verkrijgen uit laboratoriumdata ten behoeve van de beste behandeling van de patiënt is hierbij essentieel. Oriëntatie op precisiegeneeskunde en innovatie met precisiediagnostiek verdient de komende jaren ruim aandacht, zowel voor de patiëntendiagnostiek als in onderzoek en onderwijs.  Zie figuren 1 en 2 (gemodificeerd uit Berger et al., 2016).


Aansluiting bij het strategieplan "Grensverleggend beter worden"

Het LUMC wil de komende jaren grensverleggend innoveren door een krachtige en herkenbare bijdrage te leveren aan de maatschappelijke speerpunten oncologie, regeneratieve geneeskunde en Population Health (bron: Grensverleggend beter worden, LUMC strategie 2018-2023). 

Aansluitend op het LUMC strategieplan richt de afdeling KCL zich met haar proteomics onderzoekslijn op de ontwikkeling van beloftevolle eiwit biomarkers tot medische testen voor vroegdetectie van kanker én eerdere en betere opsporing met gerichte behandeling van hoog-risico patiënten met hart- en vaatziekten en patiënten met nierschade. Momenteel zijn er geen medische testen beschikbaar die nierschade reflecteren terwijl een scala aan klinische condities en interventies in de LUMC-patiëntenpopulatie nierschade veroorzaakt. Met name door nier(-pancreas)transplantaties met toediening van immunosuppressiva, grote thoraxchirurgische ingrepen en chemotherapeutische behandeling bij oncologische patiënten treedt nierschade op, met mogelijk extreem nadelige impact op patient outcome (70% mortaliteit).  

Met gerichte (targeted) massaspectrometrie-gebaseerde proteomics vindt ontwikkeling, detectie én absolute kwantificering van ziektespecifieke en/of mechanistisch belangrijke proteoforms#(precisiediagnostiek) plaats, ten behoeve van precisiegeneeskunde. Na succesvolle test(panel)ontwikkeling en methodevalidatie worden de panels van proteoforms die beogen vroege moleculaire veranderingen van orgaanschade (zoals nierschade en cardiovasculaire schade) of kanker op te sporen, in samenwerking met clinici (nefrologen, cardiologen, oncologen), IVD-industrie en het Center for Proteomics & Metabolomics (met een uitgebreid arsenaal aan massaspectrometers) klinisch geëvalueerd. Voor het aantonen van klinische effectiviteit van proteoform panels zijn interventiestudies nodig.  De KCL staf wil met de proteomics benadering bijdragen aan proteotypering van patiënten om eerdere en/of betere detectie van hoog risico patiënten én stratificatie voor effectievere behandeling mogelijk te maken. Het proteotype is immers de missende schakel tussen genotype en fenotype en reflecteert de dynamische status van eiwitten in zieken en gezonden.

#proteoforms: term die alle verschillende moleculaire vormen van een eiwit afkomstig van één enkel gen beschrijft, inclusief de veranderingen door genetische variatie, alternatieve splicing van RNA transcripten  en post-translationele modificaties.