Aanvragen en rapportage

Aanvragen van laboratoriumdiagnostiek binnen het LUMC

Laboratoriumbepalingen worden binnen het LUMC digitaal aangevraagd via ordermanagement in het Ziekenhuis Informatie Systeem HIX.

Aanvragen van laboratoriumdiagnostiek van buiten het LUMC

Het LUMC werkt voor het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek niet met ZorgDomein en heeft geen aanvraagformulieren voor eerstelijns aanvragers, met uitzondering van het aanvraagformulier voor neonatale bilirubine door verloskundigen, zie § Aanvraagformulieren.

Alleen als een cliënt naar het LUMC gaat voor een reguliere poliklinische bloedafname in het kader van een behandeling in het LUMC, wordt een gecombineerde bloedafname van een eerstelijns aanvrager gehonoreerd. Hiervoor kunt u gewoon het papieren aanvraagformulier van het laboratorium gebruiken waar uw cliënten normaliter bloed laten prikken. Voor een correcte verwerking van de aanvraag is naast de naam van de instelling (voor het verzend adres) ook de naam van de behandelaar/aanvrager, bij voorkeur inclusief AGB-code, nodig.

Verwijzers buiten het LUMC kunnen voor afspraken over laboratoriumaanvragen contact opnemen met het verantwoordelijke staflid of de dienstdoende laboratoriumspecialist klinische chemie. Contactinformatie vindt u hier. 

In een animatie leggen we meer uit over het Belang van Medische Test Standaardisatie.

Praktische informatie over bepalingen

De  Laboratorium A - Z gids biedt zorgprofessionals alle praktische informatie over bepalingen die de afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde verricht. Voorbeelden zijn referentiewaarden, de wijze van aanvragen en inzenden en doorlooptijden. Daarnaast kunt u informatie vinden in de Wie-Doet-Wat-database van de NVKC. De voorwaarden die wij hanteren vindt u in de Dienstverleningsovereenkomst Afdeling KCL


Nieuwsbrief 1-2019 Citraat Oxalaat
Nieuwsbrief 2-2019 Optilite
Nieuwsbrief 3-2019 VWF GP1b activiteit

Nieuwsbrief 1-2020 Apolipoproteine a
Nieuwsbrief 2-2020 Minder volume veneuze bloedafname bij kinderen tot 12 jaar
Nieuwsbrief 3-2020 Leptine
Nieuwsbrief 4-2020 Elektronisch navragen van bepalingen via HiX
Nieuwsbrief 6-2020 Aanpassing in de uitvoering van feces bepalingen
Nieuwsbrief 7-2020 Update Speciële Immunologie
Nieuwsbrief 8-2020 Chromogene Factor VIII assay bij emicizumab
Nieuwsbrief 10-2020 Plasma metanefrines 9 nov 2020 extern

Aanvraagformulieren

Externe ziekenhuizen kunnen gebruik maken van de extramurale aanvraagformulieren voor bloed, urine, overige materialen en/of Erfelijke Metabole Ziekten (EMZ). Op deze aanvraagformulieren zijn de meest frequent aangevraagde bepalingen door externe instellingen opgenomen:
Aanvraagformulier Extramuraal Bloed (26-11-2020)
Aanvraagformulier Extramuraal Urine (09-11-2020)
Aanvraagformulier Extramuraal Overige materialen (07-01-2020)
Aanvraagformulier Verloskundigen bilirubine bloed (04-02-2019)
Aanvraagformulier EMZ (12-03-2020)

De voorwaarden m.b.t. het insturen van materialen vindt u in de Dienstverleningsovereenkomst Afdeling KCL.

De eerstvolgende Hypocretine analyse in liquor vindt plaats begin februari 2021, waarna rapportage van de uitslagen binnen 14 dagen zal volgen. De volgende Hypocretine analyse staat gepland voor mei 2021.

Doorbellen van afwijkende uitslagen

Met de aanvragers binnen het LUMC heeft de afdeling KCL een lijst met sterk afwijkende waarden opgesteld die direct doorgebeld dienen te worden aan de aanvrager. Voor aanvragers van buiten het LUMC hanteren wij dezelfde doorbellijst. Zorg daarom altijd dat een actueel telefoonnummer vermeld staat op uw aanvraag voor laboratoriumdiagnostiek.

Rapportage van uitslagen

Binnen het LUMC worden resultaten gerapporteerd in het Ziekenhuis Informatie Systeem HiX. Resultaten voor instellingen buiten het LUMC worden, zodra alle uitslagen binnen een aanvraag bekend zijn, d.m.v. een papieren rapportage verzonden naar het adres waarop de instelling is ingeschreven in Vektis. Mocht u de uitslagen liever per (Secure) mail ontvangen in plaats van de reguliere papieren rapportages, dan kunt u contact opnemen met laboratorium.kcl@lumc.nl.

Nagekomen aanvragen binnen het LUMC

Voor het toevoegen van een bepaling aan een eerdere afname kunt u binnen het LUMC gebruik maken van het aparte navraagformulier in HiX. In het Selfserviceportal Topdesk vindt u de HiX: Nabepalingen werkinstructie. Indien de bepaling die u wilt navragen niet aanwezig is op het navraagformulier, dan kunt u de navraag telefonisch doen door te bellen met de afdeling KCL op tst 62251.                                                                                                               

Kosten laboratoriumonderzoek

Voor de uitvoering van de bepalingen worden de standaard NZa tarieven in rekening gebracht.