Patiëntenfolder

Polikliniek Hematologie

Graag heten wij u welkom op de polikliniek Hematologie. Op de polikliniek Hematologie werken hematologen, verpleegkundig specialisten, polikliniek verpleegkundigen en secretaresses samen om u kwalitatief hoogstaande zorg te bieden. Wij hopen dat u zich bij ons in goede handen voelt. Om onze zorg continue te verbeteren, verzoeken wij u uw indrukken en commentaren met ons te delen. Uw aanspreekpunten hiervoor zijn uw polikliniek-arts en/of verpleegkundig specialist, en de secretaresses van de polikliniek Hematologie. Deze folder biedt u specifieke informatie over de gang van zaken op de polikliniek Hematologie. Voor algemene informatie over uw bezoek aan het LUMC verwijzen wij u naar de informatiefolder “Wegwijs in het LUMC (poli)klinieken en behandelafdelingen”. Deze algemene informatie kunt ook terugvinden op de website: https://www.lumc.nl/patientenzorg/

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hematologie.

Spreekuur 

Op de polikliniek Hematologie vinden dagelijks meerdere spreekuren plaats van 8.30 uur tot 15.00 uur. In totaal hebben ongeveer 10 hematologen één dag tot twee dagen in de week spreekuur. U houdt afgezien van afwezigheden in verband met vakanties, congressen en ziekte, een vaste polikliniek-arts. Er zijn ook artsen in opleiding tot hematoloog werkzaam op de polikliniek. Deze artsen houden ongeveer een jaar lang dezelfde patiënten. Afhankelijk van de aard van uw aandoening kan het zijn dat u afwisselend gezien wordt door uw hematoloog en een verpleegkundig specialist. Elk kwartier is er ruimte voor een afspraak bij de polikliniek-arts en elk half uur voor een afspraak bij de verpleegkundig specialist. Voor nieuwe patiënten wordt 45 minuten uitgetrokken. Het is ons streven om de afspraaktijden zo stipt mogelijk na te komen en de wachttijden te beperken tot minder dan 15 minuten. Helaas lukt dit niet altijd, omdat de problemen van patiënten niet altijd voorspelbaar zijn en zich niet steeds in de geplande tijd laten oplossen.

Voorafgaand aan de afspraak 

De polikliniek Hematologie bevindt zich op de derde etage van het LUMC (route 35). U meldt zich aan bij de aanmeldzuil met behulp van het dagticket dat u gekregen hebt bij uw aanmelding bij de aanmeldzuil in de centrale hal. Zowel bij het eerste bezoek aan de polikliniek, als bij vervolgbezoeken wordt eerst oriënterend bloedonderzoek verricht. Dit gebeurt door middel van een vingerprik, die plaatsvindt in het laboratorium direct naast de ontvangstbalie op de polikliniek Hematologie. Bepaling van de bloedwaarden gaat via een apparaat dat in staat is om binnen 5 minuten de uitslag te leveren. Wanneer de uitslag bekend is en u aan de beurt bent, zal uw polikliniek-arts u in de spreekkamer uitnodigen. Het vingerpriklaboratorium is open tot 13.15. Mocht u een afspraak na 13.30 hebben, dan vervalt de vingerprikbepaling. Uw polikliniek-arts zal dan bepalen of een vervangende bloedafname noodzakelijk is. Afhankelijk van uw zorgvraag kan het zijn dat voor u een vingerprikbepaling bij vervolgbezoeken niet nodig is. Uw polikliniek-arts zal u dat dan laten weten.

Na afloop van de afspraak 

Na het bezoek aan de polikliniek-arts wordt meestal direct een volgende afspraak gemaakt bij de secretaresse. Vaak moet er ook uitvoeriger bloedonderzoek worden verricht. Dit bloed wordt afgenomen bij de Centrale Bloedafname van het LUMC op locatie C2. Als er ook bloed voor wetenschappelijk onderzoek wordt afgenomen of een infuusnaald moet worden geplaatst of als u een stamceltransplantatie heeft gehad, dan wordt het bloed afgenomen door de polikliniek verpleegkundigen. Als u twijfelt of dit voor u geldt, kunt u dit vragen aan de secretaresses. Het kan ook zijn dat er ander onderzoek (bijvoorbeeld röntgenfoto’s, hartfilmpjes, of beenmergonderzoek) moet worden verricht. Ook dit wordt geregeld door de secretaresses. Afhankelijk van het type onderzoek kan dit op dezelfde dag plaatsvinden of moet u hiervoor op een andere dag terugkomen.

Medicatiegebruik 

Indien u medicatie gebruikt, wordt u verzocht voor elk bezoek een actueel medicatie-overzicht mee te nemen. Dit overzicht kunt u gratis ophalen bij uw apotheek en geeft weer welke medicatie u daadwerkelijk gebruikt. 

Indien uw polikliniek-arts u medicatie op recept voorschrijft als onderdeel van een behandeling voor een hematologische ziekte, heeft het de voorkeur dat u deze medicatie afhaalt bij de Poli Apotheek van het LUMC (route 10). De reden hiervoor is dat veel medicatie voor hematologische ziekten alleen via de Poli Apotheek te verkrijgen is. Daarnaast verricht de Poli Apotheek extra medicatiecontroles. De Poli Apotheek kan in veel gevallen de medicatie aan huis laten afleveren. U kunt hiernaar informeren bij de Poli apotheek (071 5265400). Als uw polikliniek-arts u medicatie heeft voorgeschreven en u heeft een nieuw recept nodig, dan heeft het de voorkeur dit tijdens het polikliniekbezoek te bespreken. Uw polikliniekarts heeft dan alle gegevens bij de hand. Als uw medicijnen tussentijds opraken, kunt u telefonisch voor 12 uur contact opnemen met de secretaresses. Zij zullen uw polikliniek-arts vragen om een nieuw recept voor u te maken bij zijn of haar volgend spreekuur. Dit kan een aantal dagen duren. Wij adviseren u dus om minimaal een week te bellen voordat uw laatste medicijnen op zijn. 

Als u allergisch bent voor bepaalde medicatie, dan vragen wij u dat bij het eerste bezoek aan uw polikliniek-arts te melden. De exacte naam van het medicijn is belangrijk. Als u die niet meer weet, kunt u die opvragen bij uw huisarts.

Infectiepreventie 

Op de polikliniek Hematologie komen veel patiënten met een verminderde afweer. Om deze patiënten te beschermen vragen wij u het volgende: 

  • Ontsmet uw handen met handalcohol direct bij binnenkomst (handalcohol-dispensers vind u naast de secretaresse-balie). 
  • Neem plaats in de centrale wachtkamer en niet op de stoelen tegenover de kamers 26 tot en met 29. Deze zijn gereserveerd voor patiënten die net een allogene stamceltransplantatie hebben gehad. 
  • Als u klachten heeft van hoesten, niezen en/of koorts, neem dan contact op met de polikliniek Hematologie om uw afspraak uit stellen totdat uw symptomen helemaal over zijn. Als dit niet kan vanwege behandelingen die u ondergaat, of omdat u juist vanwege deze klachten op de polikliniek gezien zou willen worden, neem dan voor uw bezoek telefonisch contact op met de secretaresses. Zij zullen met uw polikliniek-arts bespreken op welke wijze u gezien kunt worden. 
  • Het is mogelijk dat aanvullende LUMC-brede maatregelen gelden, bijvoorbeeld vanwege de COVID-epidemie. Deze kunt u terugvinden op de algemene website van het LUMC. Ook voor uzelf kan gelden dat u door uw hematologische aandoening of behandeling een verminderde afweer ontwikkelt. Daarom worden tijdens uw eerste bezoek een aantal vragen gesteld over eventuele blootstelling aan besmettelijke ziekten in het verleden zoals tuberculose, die mogelijk in de toekomst een risico voor u kunnen vormen.

Veel voorkomende verrichtingen 

Beenmergpunctie 

Voor veel bloedaandoeningen is het nodig een beenmergonderzoek te verrichten. Hierbij wordt met een holle naald een kleine hoeveelheid beenmerg opgezogen uit de beenmergholte in het bekken boven de linker of rechter bil. Soms wordt ook een dun pijpje bot weggenomen. Deze procedures gebeuren onder lokale verdoving en vinden plaats op de polikliniek zelf. U kunt hier meer over lezen in de folder Beenmergpunctie: [LINK: https://www.lumc.nl/patientenzorg/praktisch/patientenfolders/Beenmerg-punctie. Belangrijk is dat u uw polikliniek-arts altijd informeert als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt of overgevoelig bent voor pleisters, ontsmettingsmiddelen, of verdovingsmiddelen. Uw polikliniek-arts kan dan zo nodig aanpassingen maken.

Medicatie-voorlichting en -toediening 

Indien het nodig is om te starten met medicatie voor uw hematologische aandoening, krijgt u voordien voorlichting en praktische informatie van de polikliniek verpleegkundige of van de verpleegkundig specialist. Van wie u de voorlichting krijgt hangt af van het type medicatie. Voor dit voorlichtingsgesprek wordt een aparte afspraak gemaakt. 

Als u behandeling krijgt met medicijnen die via injectie of infuus moeten worden toegediend, ontvangt u voor die medicijnen geen recept, maar schrijft uw polikliniek-arts via de computer voor wat aan u moet worden toegediend. Bepaalde medicatie kan worden gegeven op de polikliniek door de polikliniek verpleegkundigen. De meeste medicatie wordt echter toegediend op de Dagopname Oncologie/Hematologie LOKE (route 235) of op de buitenlocatie De Wilbert in Katwijk.

Behandelingen op de Dagopname duren meestal één tot enkele uren. Voor sommige behandelingen is het nodig dat u meerdere dagen achtereen voor behandeling terugkomt. Er worden zeer veel patiënten behandeld op de Dagopname. Door deze drukte is het niet altijd mogelijk om behandelingen strak te laten aansluiten aan uw eventuele polikliniekbezoek. Bovendien is voor diverse medicamenten ook een bereidingstijd door de apotheek nodig. U moet rekening houden met een wachttijd van minimaal 2 uur. Ook kan het zijn dat de behandeling op een andere dag wordt ingepland dan het bezoek aan uw polikliniek-arts. Hierbij wordt rekening gehouden met uw reistijd.

Bloedtransfusie 

Patiënten met aandoeningen van het bloed of patiënten die chemotherapie ondergaan, hebben soms bloedtransfusies nodig. Mocht u een bloedtransfusie nodig hebben, dan kan dat afhankelijk van de urgentie òf op dezelfde dag, òf één tot enkele dagen later worden ingepland. Hiervoor wordt bij u eerst kruisbloed afgenomen. Bloedtransfusies worden in het LUMC meestal in speciaal hiervoor bestemde bedden gegeven op de Dagbehandeling (route 684). U kunt, nadat het bloed is toegediend, weer huiswaarts. U kunt meer over bloedtransfusies lezen in de folder Bloedtransfusie: https://www.lumc.nl/patientenzorg/praktisch/patientenfolders/bloedtransfusie]. Mocht u vragen hebben over bloedtransfusies, dan kunt u deze stellen aan uw polikliniek-arts. Ook als u geen bloedtransfusies wilt ontvangen, kunt u dit bij uw polikliniek-arts aangeven. In spoedsituaties zal uw behandelend arts er altijd van uitgaan dat u bloedtransfusies wilt ontvangen, tenzij u bij uw polikliniek-arts hebt aangegeven dat u dit niet wilt.

Wetenschappelijk onderzoek 

Voor wetenschappelijk onderzoek gelden dezelfde regels op de polikliniek Hematologie als elders in het LUMC. U neemt nooit deel aan wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingen zonder dat uw polikliniek-arts of een vervangend arts u daarover uitvoerig heeft voorgelicht en u expliciet toestemming hebt gegeven. Uw deelname is altijd vrijwillig. Naast onderzoek naar nieuwe behandelingen wordt op de afdeling Hematologie ook wetenschappelijk onderzoek verricht met medische gegevens en/of lichaamsmateriaal. Dit wordt opgeslagen in de LUMC Biobank Hematologische Ziekten. U zult hierover aanvullende informatie ontvangen en worden gevraagd of u hieraan wilt deelnemen. Ook dit is vrijwillig. Uw medische gegevens en/of uw materiaal wordt nooit gebruikt zonder dat u voorlichtingsinformatie hebt ontvangen en expliciete toestemming hebt gegeven voor dit gebruik. U kunt informatie vinden over de LUMC Biobank hematologische ziekten in de informatiefolder: https://www.lumc.nl/patientenzorg/praktisch/patientenfolders/biobanken

Behandelbeperkingen 

In het LUMC geldt de afspraak dat voor alle patiënten in hun dossier wordt vastgelegd of er behandelbeperkingen zijn, bijvoorbeeld of er in noodgevallen wordt gestart met hartmassage of beademing. Het doel hiervan is te voorkomen dat er behandelingen plaatsvinden die door de patiënt niet gewenst zijn, of die medisch niet zinvol zijn. U kunt informatie vinden over behandelbeperkingen in de informatiefolder Reanimatie-beleid: https://www.lumc.nl/patientenzorg/praktisch/patientenfolders/Reanimatie-informatie-overbehandelbeperkingenen-reanimatiebeleid-(BPPC-protocol)

Als u een wilsverklaring heeft, dan vragen wij u deze te delen met uw polikliniek-arts. Als u specifieke wensen of vragen op het gebied van behandelbeperkingen heeft, dan kunt u deze uiteraard met uw polikliniek-arts bespreken. Daarnaast vragen wij uw begrip als uw polikliniek-arts u hier zelf vragen over stelt. Als er geen behandelbeperkingen met u zijn afgesproken, dan kunt u er vanuit gaan dat er geen behandelbeperkingen in uw dossier zijn vastgelegd. Dit betekent dat uw behandelaars in het LUMC ervan uitgaan dat het uw wens is dat alle mogelijke en zinvolle medische handelingen worden uitgevoerd, zelfs als u, bijvoorbeeld in spoedsituaties, hierover niet geraadpleegd kunt worden. 

Contact 

Spreken polikliniek-arts 

Wanneer u uw polikliniek-arts wilt bereiken, verzoeken wij u het nummer van de polikliniek (zie contactgegevens) te bellen. U krijgt dan één van de secretaresses aan de lijn, die al of niet met behulp van uw polikliniek-arts of een van de andere hematologen een oplossing voor uw probleem zal proberen te vinden. Mocht het nodig zijn dat u door een arts wordt teruggebeld, dan wordt u bij voorkeur teruggebeld door uw eigen polikliniek-arts op diens eigen spreekuur. Dat kan een aantal dagen duren. Bij spoedeisende vragen of klachten wordt u uiteraard dezelfde dag door een arts teruggebeld. Dit kan een andere arts zijn dan uw eigen polikliniek-arts.

Wijzigen afspraak 

Wilt u alleen uw polikliniekafspraak wijzigen, dan verzoeken wij u dat ’s ochtends voor 12.00 telefonisch aan de secretaresses door te geven. Helaas komt het ook voor dat een eerder gemaakte afspraak wordt gewijzigd door de secretaresses omdat uw polikliniek-arts onverhoopt verhinderd is. Mocht de nieuwe dag of tijd u niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de secretaresses om deze te laten wijzigen.

Vragen over medicatie

Ook voor vragen over medicatie kunt u ’s ochtends voor 12.00 telefonisch contact opnemen met de secretaresses. Houd u er rekening mee, dat het een aantal dagen kan duren tot uw medicijnen worden voorgeschreven.

Buiten kantoortijden 

Als u een medisch probleem hebt buiten kantoortijden, dan kunt u bellen met de verpleegafdeling van de afdeling Hematologie. Een verpleegkundige zal contact opnemen met de dienstdoende hematoloog. Zo nodig wordt u door de dienstdoende hematoloog teruggebeld. Als u de verpleegafdeling niet kunt bereiken, kunt u het centrale nummer van het LUMC bellen, en vragen om u door te laten verbinden met de afdeling. 

Contactgegevens 

Overzicht telefoonnummers Hematologie 

Polikliniek regulier: 9.00 - 12.00 uur op 071 526 35 68 

  • Afspraken en recepten 
  • Vragen voor verpleegkundig specialist over chemotherapie/immunotherapie 

Polikliniek medische spoed: 9.00 – 16.30 uur op 071 526 35 68 (Keuze 1) 

Afdeling hematologie: na 16.30 uur en in het weekend op 071 526 30 60 

Algemeen telefoonnummer LUMC: 071 526 91 11