D-RECT

Kwaliteit van het opleidingsklimaat meten

De Dutch Residency Educational Climate Test (D-RECT) is een gevalideerde vragenlijst die informatie biedt over het opleidingsklimaat van een medische vervolgopleiding vanuit het perspectief van de arts in opleiding tot specialist (aios). Dit instrument geeft een indicatie over hoe de aios op het moment dat de vragenlijst wordt afgenomen de opleiding waarderen op onderdelen als kwaliteit van de supervisie, feedback en toetsing.

De vragenlijst is gevalideerd voor de Nederlandse opleidingen en voor alle onder-delen gezamenlijk betrouwbaar en overall vergelijkbaar met andere opleidingen bij een steekproefgrootte van vier of meer aios. Voor een betrouwbare beoordeling van de separate onderdelen van de vragenlijst zijn tenminste elf aios nodig, hoewel voor de meeste onderdelen acht aios voldoende zijn.

Het Onderwijs Expertise Centrum (OEC) van het LUMC biedt de ziekenhuizen van de Leidse OOR de mogelijkheid van de D-RECT vragenlijst gebruik te maken. De aios van de opleidingsafdelingen vullen de vragenlijst online in. De gegevens van de vragenlijsten worden vervolgens door het OEC verwerkt en aan de aanvrager ter beschikking gesteld.

Kwaliteitscyclus

De D-RECT vragenlijst is één van de instrumenten, waarmee inzicht verkregen kan worden in de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen. Het uitvoeren van de D-RECT enquête biedt de mogelijkheid om bv. de resultaten van vragenlijsten van verschillende  afdelingen binnen een ziekenhuis, van afdelingen van hetzelfde specialisme van verschillende ziekenhuizen, van aios in verschillende opleidings-jaren en van opeenvolgende enquêtes met elkaar te vergelijken.

Doel

Het uiteindelijke doel van de D-RECT is om samen met andere kwaliteits-instrumenten de kwaliteit van opleidingsafdelingen in een kwaliteitscyclus te verbeteren. Opleider/opleidingsgroep en aios bespreken de resultaten, staan stil bij de sterke punten en formuleren eventueel verbeteracties. Onderwijskundigen ondersteunen het proces.

Wanneer?

De D-RECT wordt elk najaar (september) centraal voor alle ziekenhuizen/instellingen in de OOR Leiden uitgezet in opdracht van de Centrale Opleidingscommissie (COC).

Lees meer op de pagina Q&A of in ons D-RECT Protocol (pdf).