Kwaliteit en accreditatie

Accreditatie Laboratorium

Het LDGA bestaat uit verschillende disciplines met een laboratoriumbreed kwaliteitszorgsysteem, gebaseerd op de internationale norm ISO 15189. Het LDGA met registratienummer M007 is sinds oktober 2006 geaccrediteerd door de  RvA

Scope M007: Verrichtingenlijst LDGA

Accreditatie historie Laboratorium

Moleculaire Genetica is sinds 1998 in het bezit van een RvA accreditatie, op basis van ISO 17025 (inclusief ISO 9001).

Cytogenetica is in 2000 geaccrediteerd door zowel  CCKL (Stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg) als de RvA. Beide laboratoria waren als eerste in hun vakgebied geaccrediteerd. De CCKL erkenning is per 1 januari 2008 vrijwillig opgezegd. De reden van de opzegging was dat CCKL, in tegenstelling tot de RVA, geen internationale erkenning kan en mag afgeven.

Het Hemoglobinopathieën Laboratorium is sinds 2006 geaccrediteerd door de RvA. Zie de lijst van geaccrediteerde verrichtingen van het LDGA.

Kwaliteitsborging in de praktijk binnen het LDGA

De kwaliteitsborging binnen de laboratoria is gericht op het voorkomen van monsterverwisselingen en het produceren van betrouwbare en reproduceerbare resultaten. Alle gebruikte methodes en technieken zijn gevalideerd en beschreven.

In het primaire proces zijn, waar mogelijk, controles ingebouwd om verwisselingen te voorkomen. De beschrijving van het werkproces gecombineerd met een uitvoerige interne opleiding van de medewerkers vormen de belangrijkste pijlers in de diagnostiek.

De cytogenetische kwaliteitsborging: is afhankelijk van goede chromosoompreparaten en deskundige analisten, die de mogelijke chromosomale afwijkingen kunnen opsporen en herkennen.

Voor moleculaire analyses worden twee buizen bloed van dezelfde patiënt na binnenkomst gescheiden opgewerkt tot twee duplo DNA monsters, met ieder een eigen monstercode. Elke bevinding voor directe mutatie analyse wordt bevestigd op dit tweede monster, alvorens het resultaat wordt vrijgegeven. Het meenemen van positieve en negatieve controles en een gedocumenteerd intern opleidingstraject waarborgt de reproduceerbaarheid van de resultaten.

Daarnaast participeert het laboratorium in diverse ringonderzoeken in Europees verband en organiseert het laboratorium de ringonderzoeken voor een tweetal frequente erfelijke aandoeningen.

Kwaliteit en patiëntenzorg polikliniek Klinische Genetica