Aanvraagcriteria

Hier vindt u de aanvraagcriteria voor vervolgonderzoek.

 1. Aanvragen
 2. Monsters
 3. Uitvoering
 4. Rapportage
 5. Geheimhouding
 6. Gebruik patiëntenmateriaal 

1. Aanvragen

1.1 Om fouten en vertragingen te voorkomen, behoren aanvragen op duidelijke en ondubbelzinnige wijze te worden ingediend. Gebruik altijd de laatste versie van het aanvraagformulier. Door gebruik te maken van dit aanvraagformulier komen alle gewenste gegevens aan de orde. Deze is beschikbaar op de pagina aanvragen laboratoriumdiagnostiek. 

1.2 Met de acceptatie van een aanvraag verplicht het LDGA zich de gevraagde werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uit te voeren binnen de voor het LDGA geldende kwaliteitscriteria.

 1. Aanvragen
 2. Monsters
 3. Uitvoering
 4. Rapportage
 5. Geheimhouding
 6. Gebruik patiëntenmateriaal 

1. Aanvragen

1.1 Om fouten en vertragingen te voorkomen, behoren aanvragen op duidelijke en ondubbelzinnige wijze te worden ingediend. Gebruik altijd de laatste versie van het aanvraagformulier. Door gebruik te maken van dit aanvraagformulier komen alle gewenste gegevens aan de orde. Deze is beschikbaar op de pagina aanvragen laboratoriumdiagnostiek. 

1.2 Met de acceptatie van een aanvraag verplicht het LDGA zich de gevraagde werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uit te voeren binnen de voor het LDGA geldende kwaliteitscriteria.

1.3 Aanvragen kunnen door het LDGA worden geweigerd indien ze onvoldoende gegevens bevatten om een resultaat te bereiken dat voldoet aan de door het LDGA gestelde kwaliteitscriteria. Het LDGA stelt in dit geval direct de aanvrager daarvan in kennis.

1.4 Waar geïndiceerd wordt het onderzoek op twee onafhankelijke monsters uitgevoerd. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal het laboratorium het onderzoek in enkelvoud uitvoeren en de uitslag voorzien van een disclaimer. Als daarna een verzoek komt ter bevestiging van de gevonden resultaten dan wordt dit onderzoek opnieuw in rekening gebracht.

1.5 Aanvraagformulieren doorgestuurd van een ander laboratorium. LDGA ontvangt bloed of DNA met een aanvraagformulier. LDGA accepteert alleen aanvragen van een arts. De arts informeert de patiënt over het uitvoeren van genetisch onderzoek. De arts is de aanvrager en ontvangt de uitslag. Het doorsturende laboratorium krijgt de uitslag cc voor zijn administratie.

1.6 Aanvraagformulieren voor vervolgonderzoek vanuit een toevalsbevinding of voor bevestiging. Deze aanvraag wordt door het LDGA als nieuwe aanvraag behandeld. De arts informeert de patiënt over de mogelijkheid dat er genetisch vervolgonderzoek wordt uitgevoerd. De arts is de aanvrager en ontvangt de uitslag. Het doorsturende laboratorium krijgt de uitslag cc voor zijn administratie.

1.7 De aanvrager is middels het aanvraagformulier en de daarop vermelde verwijzing naar onze website op de hoogte van onze aanvraagprocedure en de door ons gestelde criteria.

1.8 De verrichtingen aangeboden op onze aanvraagformulieren zijn geaccrediteerd door de RvA volgens ISO15189:2012 zie Scope M007

2. Monsters

2.1 De aanvrager levert de te onderzoeken monsters aan bij het LDGA, voorzien van minimaal twee unieke identificaties (naam of patiëntnummer en geboortedatum/ of BSN) en een volledig ingevuld aanvraagformulier.

2.2 Bloed en overig materiaal welke bij kamertemperatuur verstuurd kan worden, verpakken en verzenden volgens de voorschriften UN3373 en verpakkingsinstructie P650 (ADR), samen met het aanvraagformulier. Voor materiaal dat bevroren verstuurd moet worden graag vooraf overleg (telefoon 071 526 9800 of via ldga@lumc.nl) zodat we de juiste binnenkomst en opslag kunnen waarborgen. Prenatale monsters altijd per koerier versturen na overleg met het laboratorium.

2.3 Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in 2.1 en 2.2, is het LDGA niet gehouden het ingestuurde monster in ontvangst te nemen en/of onderzoek uit te voeren.

3. Uitvoering

3.1 Het LDGA bepaalt de wijze waarop, de methode en apparatuur waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd.

3.2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens uitdrukkelijk van toepassing verklaarde normen, standaarden en regels. Desgevraagd verstrekt het LDGA de aanvrager hieromtrent inlichtingen.

3.3 Het LDGA zal, indien een aanvraag zich (mede) uitstrekt tot werkzaamheden op een gebied waarmee het LDGA geen ervaring heeft, contact opnemen met de aanvrager omtrent de uitbesteding van die werkzaamheden.

3.4 Alle handelingen en opslag voorafgaand aan de in ontvangstname van een monster vallen buiten de verantwoordelijkheid van het LDGA.

4. Rapportage

4.1 Resultaten in de vorm van onderzoeksuitslagen, adviezen, informatie of welke andere vorm dan ook, worden door het LDGA in schriftelijke vorm aangeleverd.

4.2 Voor de doorlooptijden van de diverse onderzoeken verwijzen we u naar onze website.

4.3 De door het LDGA gerapporteerde resultaten hebben betrekking op het materiaal en de informatie zoals dat door het laboratorium is ontvangen. Het LDGA neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in monsterafname, identificatie van het ontvangen materiaal en - waar relevant - familierelaties, zoals door de opdrachtgever verstrekt.

4.4 Waar werkzaamheden betreffende uitvoering onderzoek worden uitbesteed maakt LDGA hiervan melding in de rapportage. Uitbesteding geschiedt onder de geldende accreditatie eisen van het LDGA.

5. Geheimhouding

5.1 Geheimhouding van persoonsgegevens is gewaarborgd en vastgelegd in de ziekenhuisvoorschriften van het LUMC (zwijgplicht over patiëntengegevens). Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt het LUMC in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Gebruik patiëntenmateriaal

6.1 Voor zover bij de indiening van de aanvraag daarover niets is overeengekomen, zal het LDGA het patiëntenmateriaal, c.q. de restanten en/of isolaten daarvan na onderzoek, overeenkomstig de eigen voorschriften bewaren.

6.2 Een schriftelijk verzoek van de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordigers kan ingediend worden ter vernietiging van monsters.

6.3 Het gebruik van gecodeerd patiëntenmateriaal is soms gewenst bij het ontwikkelen en verbeteren van analysemethoden (controles en validatie) en voor nader onderzoek in lijn met de oorspronkelijke diagnostische vraagstelling. Bij nader gebruik van lichaamsmateriaal conformeert de afdeling Klinische Genetica zich aan de richtlijnen van de Code Goed Gebruik van de  Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) en indien van toepassing de locale Medisch Ethische Commissie. Het LDGA verzoekt de aanvrager de patiënt hierover te informeren (zie patiënteninformatie op laatste pagina aanvraagformulier). In geval het nader gebruik van patiëntenmateriaal resulteert in voor de patiënt relevante bevindingen zal deze via de oorspronkelijke aanvrager worden geïnformeerd. 

Versie 3.0

Juli 2022