11 november 2009

Sprekers: dr. J. Werre en prof. dr. W.E. Fibbe

Jan Werre: Lotgevallen van een internist in een perifere opleidingskliniek

In de voordracht van dr. Jan Werre zal de transformatie van een algemeen internist tot internist met aandachtsgebieden haematologie en oncologie worden besproken. Achtereenvolgens komen aan de orde patiëntenzorg, opleiding en onderzoek: de ‘Gulden Driehoek’. Behoud en uitbreiding van kwaliteit werden nagestreefd door bezoek aan congressen, nascholingscursussen en sabbaticals. Bestuursfuncties in NIV, Nederlandse Vereniging voor Haematologie, Bloedbank, Integraal Kankercentrum Oost, Arnhems Radiotherapeutisch Instituut en het lidmaatschap van verschillende wetenschappelijke raden waren het onvermijdelijk gevolg. Het promotieonderzoek van zes agio’s interne geneeskunde, een reumatoloog en klinisch chemicus werd begeleid. Een bont palet van activiteiten.

Wim Fibbe: De belofte van stamcellen

Sedert jaren staat het stamcelonderzoek in het centrum van de wetenschappelijke en publieke belangstelling. Gedacht wordt dat stamcellen in het lichaam functioneren als een intern reparatiesysteem. Vanwege hun unieke regeneratieve eigenschappen kunnen stamcellen ook worden ingezet bij de behandeling van een groot aantal ziekten waaronder diabetes en hartziekten. De afgelopen jaren is veel extra inzicht verkregen over regulatie van stamcelgroei en differentiatie. De belangrijke publieke belangstelling voor stamceltherapie is voortgekomen uit de brede introductie van somatische stamceltherapie in de kliniek en de grote verwachtingen die eraan waren gekoppeld. De ethische discussie over het gebruik van embryonale stamcellen heeft de belangstelling verder aangewakkerd en heeft de ontwikkeling van zogenaamde induced pluripotent stem cells als alternatief voor het gebruik van embryonale stamcellen bevorderd. Het stamcelonderzoek heeft ook aanleiding gegeven tot veel economische activiteit op het gebied van stamcelopslag en toepassing, niet altijd gebaseerd op wetenschappelijk inzicht. Stamceltherapie heeft geleid tot een nieuw multidisciplinair onderzoeksgebied, de Regeneratieve Geneeskunde, die geleidelijk aan haar intrede in de kliniek doet. In de lezing van Wim Fibbe zullen de ontwikkeling in het stamcelonderzoek en de barrières bij de klinische toepassing worden besproken.