Het Vaccinatiedebat

Een tweetal gerenommeerde sprekers zullen deze avond hun licht laten schijnen op de problematiek rondom vaccineren.  Prof. dr. J.T. van Dissel , internist-infectioloog LUMC en tevens directeur van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne en prof. dr. M.C. de Vries, kinderarts, hoogleraar Normatieve Aspecten van de Geneeskunde en afdelingshoofd van de afdeling Ethiek en Recht van het LUMC hebben over respectievelijk de Nederlandse situatie en wel of niet verplicht vaccineren. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdagavond 10 mei 2019.

Het programma:

18.30-19.30 uur  Inloop met koffie/thee en broodjes

19.30 uur           Opening door Prof. dr. J.H. Bolk, voorzitter LUMC Alumni Vereniging

19.40-20.15 uur  De Nederlandse situatie door Prof. dr. J.T. van Dissel

20.15-20.45 uur  Vaccinatie: verplicht of facultatief door Prof. dr. M.C. de Vries

20.45-21.15 uur  Algemene discussie

21.15  Afsluiting

Enthousiast geworden voor deze bjieenkomst? U kunt zich via deze link aanmelden.

Neemt u een gast mee of heeft u dieetwensen? Dit kunt u in uw mail aangeven. Voor betalende leden van de LUMC Alumni Verenging zijn aan deze avond geen kosten verbonden. Voor niet-betalende leden wordt een financiële bijdrage gevraagd van Euro 10,= . Dit bedrag wordt na aanmelding automatisch geïncasseerd.

Hoewel deze avond primair bestemd is voor jonge alumni zijn ook oudere leden van de LUMC Alumni Vereniging zeer welkom. Ook voor hen geldt; graag van tevoren aanmelden.

Samenvatting voordracht prof. J.T. van Dissel:

De Nederlandse situatie

Immuniteit tegen infectieziekten zoals mazelen of rode hond volgt na natuurlijke infectie, met het risico van ernstige ziektecomplicaties en soms zelfs de dood, of na vaccinatie met verzwakte of geïnactiveerde ziektekiemen of componenten daarvan, maar dan zonder het risico op ziektemanifestaties of complicaties van een natuurlijke infectie. Vaccinaties kunnen worden gebruikt voor persoonlijke bescherming en bewerkstelligen in bepaalde gevallen ook 'kudde-immuniteit'. Dat wil zeggen dat de circulatie van de ziektekiemen in de populatie afneemt als een zekere mate van vaccinatiegraad in de bevolking wordt bereikt. Dat laatste vraagt ​​om solidariteit. Immers, kudde immuniteit maakt het mogelijk dat degenen die niet kunnen worden gevaccineerd vanwege een ernstige onderliggende ziekte of immunosuppressieve medicatie worden beschermd tegen blootstelling aan de ziektekiemen. Dit geldt ook voor pasgeborenen wier immuunsysteem zich in de eerste maanden ontwikkelt en ze aanvankelijk kwetsbaar maakt voor bepaalde infecties. We kunnen de kudde immuniteit bewaken door middel van ziekte- en pathogeenbewaking, kennis van vaccinatiedekking en onderzoek naar sero-immuniteit onder de bevolking. Soms richten vaccinaties zich primair op de bescherming van een andere persoon, bijvoorbeeld de vaccinatie van zwangere vrouwen tegen kinkhoest, om de pasgeborene tegen deze ziekte te beschermen. Griepvaccinatie van zorgverleners, mantelzorgers en professionele thuiszorgmedewerkers valt ook onder deze laatste categorie en zal ook worden behandeld.

Samenvatting voordracht Prof. dr. M.C. de Vries

Martine de Vries is hoogleraar Normatieve Aspecten van de Geneeskunde en kinderarts in het Leids Universitair Medisch Centrum. Ze is lid van de Gezondheidsraad en voorzitter van de Commissie Ethiek & Recht van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.  Zij publiceert regelmatig over de medisch-ethische invulling van de begrippen “het belang van het kind” en het “recht op een open toekomst”.

Wel of niet verplicht vaccineren? Het is een onderwerp waarover de gemoederen vaak hoog oplopen. Voor- en tegenstanders lijken daarbij totaal onoverbrugbare standpunten in te nemen. Kan in deze impasse de ethiek een oplossing bieden? In mijn voordracht zal ik ingaan op de vraag hoever de verantwoordelijkheid van de samenleving zou moeten reiken voor zorg aan kinderen, en hoeveel beslisruimte ouders zouden mogen hebben.