Zorgkosten

Facturatie

Uw zorgverzekeraar stuurt u een factuur over uw ziekenhuiszorg. Nu wilt u graag weten hoe deze tot stand is gekomen. Door helder te zijn over de kosten van uw behandelingen en de aan u geleverde zorg leggen wij u uw zorgfactuur uit.

Heeft uw zorgverzekeraar voor 2019 een contract met het LUMC?

Het LUMC maakt afspraken met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Soms worden er afspraken gemaakt over de hoeveelheid zorg die wordt ingekocht door een specifieke verzekeraar.      

Bent u in 2019 verzekerd bij Zorg en Zekerheid, ONVZ of ENO? Dan wordt u voor met name niet-complexe zorg verwezen naar een andere zorgaanbieder. Voor verloskunde en spoedeisende zorg kunt u wel altijd bij het LUMC terecht. 
De reden hiervoor is dat het LUMC en de zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid, ONVZ en ENO zich samen inspannen om zorg daar te laten uitvoeren waar die thuishoort. Voor niet-complexe zorg kunt u meestal ook naar een ander ziekenhuis gaan.

Het LUMC heeft geen contracten met budgetpolissen die door sommige zorgverzekeraars worden gevoerd. Voor budgetpolissen geldt dat veel behandelingen in het LUMC niet worden vergoed door de verzekeraar. Ook hier geldt dat u voor spoedeisende zorg en verloskunde wel altijd bij het LUMC terecht kunt.

Van ziekenhuisbezoek tot factuur

De NZa: "Wie naar het LUMC gaat, krijgt zorg: van een onderzoek door de arts tot een röntgenfoto. Maar het LUMC rekent deze niet apart af. Zij komen in één pakketje aan zorg, een zogenaamd DBC-zorgproduct, op de rekening."

Zorgtraject

Op het moment dat een patiënt bij de zorgaanbieder komt met een zorgvraag, wordt een zorgtraject geopend. In het zorgtraject legt de zorgaanbieder gaandeweg vast welke activiteiten zijn uitgevoerd om een diagnose te stellen en/of een aandoening te behandelen. Bijvoorbeeld bij een gebroken been. Vaak wordt dan een röntgenfoto gemaakt en gips aangebracht, maar ook een operatie en een verblijf op de verpleegafdeling kunnen nodig zijn.

Een zorgtraject heeft een landelijk vastgestelde looptijd. In 2014 is dit maximaal 1 jaar, in 2015 maximaal 120 dagen. Als de behandeling eerder eindigt, wordt het zorgtraject eerder afgesloten. Duurt de behandeling langer, dan wordt een vervolgtraject geopend.

Van zorgtraject naar zorgproduct

Gedurende het behandelproces kan op bepaalde momenten - die in de registratieregels zijn beschreven - de geleverde zorg worden gedeclareerd. De periode van een zorgtraject waarover de geleverde zorg is gedeclareerd, heet een subtraject. In zo'n traject kunnen dus één of meerdere (seriële) subtrajecten worden onderscheiden. 

Een subtraject heeft een landelijk vastgestelde looptijd van maximaal 120 dagen. Als de behandeling eerder eindigt, wordt het zorgtraject eerder afgesloten. Duurt de behandeling langer, dan wordt een volgend subtraject geopend. 

Nadat een subtraject is afgesloten, stuurt het ziekenhuis gegevens over de geleverde zorg naar een centrale computer. Deze koppelt er op basis van vaste regels een 'DBC' aan. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. In de ziekenhuiszorg wordt een DBC ook wel een zorgproduct genoemd. 

Een DBC-zorgproduct omvat de diagnose en de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Ziekenhuizen moeten de code van de DBC gebruiken voor de factuur aan de zorgverzekeraar.

Niet alleen DBC's

Er zijn nog enkele specialisaties die niet (enkel) met zorgproducten (DBC's) werken, dit zijn:

  • Radiologie (zowel zorgproduct als verrichtingen)
  • Klinische Genetica (zowel zorgproduct als verrichtingen)
  • Mond en Kaakchirurgie
  • Bijzondere Tandheelkunde
  • Fysiotherapie
  • Dure en Weesgeneesmiddelen en Intensive Care (IC)-dagen worden naast de zorgproducten gefactureerd

Bij bovenstaande specialisaties factureren wij geen zorgproduct, maar de afzonderlijke verrichtingen. Deze facturen sturen wij ook rechtstreeks naar de verzekeraar.

Eén prijs per zorgproduct

Elk zorgproduct heeft een standaardprijs. Die prijs is een gemiddelde van de behandelingen die bij het zorgproduct horen. Er zijn patiënten die minder zorg nodig hebben van dat zorgproduct, en patiënten die meer zorg nodig hebben. Al die patiënten binnen één zorgproduct krijgen dezelfde (gemiddelde) prijs gefactureerd. 

Ook wanneer u als patiënt slechts een gedeelte van een zorgtraject hebt doorlopen, moet het LUMC toch het vastgestelde zorgproduct in rekening brengen.

Behandelperiode en factuur

Voor zorgproducten (DBC’s) zijn landelijk vaste afsluitmomenten van het zorgtraject vastgesteld. Is de behandeling op dat moment nog niet afgerond, dan wordt er een vervolgtraject gestart. De startdatum van een vervolgtraject komt meestal niet overeen met een daadwerkelijk bezoek aan het ziekenhuis. De behandeldatum op de ziekenhuisfactuur hoeft dus niet dezelfde te zijn als de datum van het ziekenhuisbezoek.

Ook wanneer u maar één keer bent geweest is het mogelijk dat de factuur een behandelperiode omvat. De einddatum op de factuur hoeft dus niet de datum van uw bezoek te zijn.

Patiënten met een chronische aandoening zijn meestal gedurende een langere periode onder behandeling. Dan kan het voorkomen dat meerdere zorgproducten worden gefactureerd.

Passantenprijs

In bepaalde situaties worden de zorgkosten rechtstreeks bij de patiënt in rekening gebracht:

  • behandelingen waarvoor uw verzekeraar geen contract met het LUMC heeft afgesloten
  • niet-verzekerde zorg
  • behandelingen van patiënten zonder zorgverzekering
  • geleverde zorg zonder geldige verwijzing (geldt niet voor spoedzorg)

Voor deze zorg brengt het LUMC de zogenaamde passantenprijs in rekening. U bent als patiënt zelf verantwoordelijk voor het betalen van deze factuur.

Daarnaast is het mogelijk dat u zelf een deel van de factuur moet betalen wanneer u besluit om hier een behandeling te ondergaan met een budgetpolis waarmee u niet terecht kunt in het LUMC.

Passantenprijslijsten:

Contact

Vragen over zorgkosten of een factuur van het LUMC?

Neem contact met ons op:

maandag t/m vrijdag:
van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur

Telefoon: 071 - 526 27 94
E-mail: facturatie@lumc.nl


Wordt zorg zonder medische noodzaak vergoed?
Kan het LUMC vooraf een kostenindicatie geven?
Wanneer ontvangt u een factuur?
U bent kort behandeld, maar ontvangt toch een hoge rekening?
Wat zijn de betalingsvoorwaarden van het LUMC?
Hebt u vragen over zorgkosten?