Expertisecentrum Palliatieve zorg

Welkom op de site van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg. Palliatieve zorg richt zich op het behouden en/of mogelijk verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten die te maken hebben met een levensbedreigende ziekte. Als Consultteam Palliatieve Zorg (CPZ) richten wij ons op patiënten, hun naasten en zorgverleners.
Over het Centrum

Patiënten en naasten

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het doel van palliatieve zorg is het behouden en waar mogelijk verbeteren van kwaliteit van leven voor u en uw naasten. 

Door het ziek zijn en de behandeling kunnen allerlei klachten de kwaliteit van het leven beïnvloeden. Het is belangrijk deze klachten op tijd aan te geven, te bespreken en als het kan te behandelen zodat de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk blijft. Ook is het belangrijk eigen vragen en onzekerheden op tijd te bespreken. Bijvoorbeeld vragen over pijn, misselijkheid, angst, eenzaamheid of als u last heeft van piekeren. Maar ook vragen rondom zorg in de toekomst en bijvoorbeeld het levenseinde.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het doel van palliatieve zorg is het behouden en waar mogelijk verbeteren van kwaliteit van leven voor u en uw naasten. 

Door het ziek zijn en de behandeling kunnen allerlei klachten de kwaliteit van het leven beïnvloeden. Het is belangrijk deze klachten op tijd aan te geven, te bespreken en als het kan te behandelen zodat de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk blijft. Ook is het belangrijk eigen vragen en onzekerheden op tijd te bespreken. Bijvoorbeeld vragen over pijn, misselijkheid, angst, eenzaamheid of als u last heeft van piekeren. Maar ook vragen rondom zorg in de toekomst en bijvoorbeeld het levenseinde.

Palliatieve zorg begint als genezing niet meer mogelijk is. Het is dus niet alleen zorg rondom het sterven. Palliatieve zorg kan veel steun bieden aan mensen met een ernstige, ongeneeslijke ziekte die nog een redelijke levensverwachting hebben. Denkt u bijvoorbeeld aan iemand met kanker die nog behandeld wordt of iemand met longemfyseem, hartfalen, een nieraandoening, dementie of iemand die een beroerte heeft gehad. Hoelang de palliatieve fase duurt is per ziekte en patiënt verschillend.

 

Wie zijn wij? 

Het Consultteam Palliatieve Zorg (CPZ) bestaat uit:

 • verpleegkundig specialisten palliatieve zorg;
 • kaderartsen palliatieve zorg (huisarts en specialist ouderengeneeskunde);
 • medisch specialisten, zoals medisch oncoloog, radiotherapeut en pijnarts;
 • maatschappelijk werker, klinisch psycholoog, geestelijk verzorger, diëtiste, apotheker.

Als het nodig is, worden andere zorgverleners betrokken.

Het team streeft naar een zo goed mogelijke samenwerking tussen alle zorgverleners, zowel in het ziekenhuis als thuis. Het team heeft een ondersteunende en adviserende rol. De hoofdbehandelaar blijft eindverantwoordelijk voor het beleid.

Wat kan het Consultteam Palliatieve Zorg voor u doen?

In een gesprek kijken wij met u en uw naasten wat op dit moment uw belangrijkste wensen en behoeften zijn. Ook kijken we naar wat voor u belangrijk is in het leven. Samen bespreken we hoe we u kunnen helpen controle te houden over uw leven.  

Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn:

 • lichamelijke klachten, zoals pijn, misselijkheid, verminderde eetlust of mondklachten;
 • emotionele problemen, zoals angst, somberheid of eenzaamheid;
 • omgaan met problemen en gevolgen van behandeling in het dagelijks leven;
 • hulp en informatie voor naasten, zoals partner en/of (klein)kinderen;
 • zorgen over de betekenis van leven, ziekte of lijden;
 • het nemen van belangrijke beslissingen, zoals doorgaan met of afzien van behandelingen;
 • de toekomst, zoals te verwachten klachten en kwaliteit van leven;
 • de laatste levensfase, zoals uitleg over het verloop van de stervensfase of wat te doen met vocht en voeding in de laatste levensfase;
 • voorlichting over euthanasie of palliatieve sedatie;
 • zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuis, een hospice of andere zorginstelling.

Het contact met de consulent van het CPZ bestaat uit één of enkele gesprekken. Het resultaat van het gesprek kan zijn dat u meer rust en overzicht ervaart over uw situatie.

Aanmelden voor een afspraak

Uw behandelend arts kan u aanmelden. U kunt ook zelf vragen om een gesprek. Het is belangrijk dat u uw arts vertelt als u zelf contact heeft opgenomen met het CPZ.

Na aanmelding neemt de Verpleegkundig Specialist of consulent Palliatieve Zorg contact met u op voor het inplannen van een afspraak. Uw familie/naasten zijn hierbij van harte welkom. Als u opgenomen bent, zal het gesprek op de verpleegafdeling plaatsvinden. Als u niet bent opgenomen vindt het gesprek plaats op de polikliniek. Tevens is het mogelijk om het gesprek middels een videoconsult te doen.

Tijdens het gesprek brengt de palliatief consulent uitgebreid uw vragen en problemen in kaart en krijgt u praktische informatie en eerste adviezen. Hierna wordt uw situatie besproken met de andere leden van het CPZ. De adviezen die hieruit voortkomen bespreekt de palliatief consulent en/of uw behandelend arts met u. Het advies sturen we ook door naar uw huisarts.

Contact

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Consultteam Palliatieve Zorg

Telefoon 071-526 19 16

E-mail: palliatievezorg@lumc.nl

Zorgverleners

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het doel van palliatieve zorg is het behouden en waar mogelijk verbeteren van kwaliteit van het leven.

Door het ziek zijn en de behandeling kunnen allerlei klachten de kwaliteit van het leven beïnvloeden. Het is belangrijk deze klachten op tijd te onderkennen, met hen te bespreken en als het kan te behandelen zodat de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk blijft. Ook is het belangrijk dat patiënten en naasten hun eigen vragen en onzekerheden met u kunnen bespreken, bijvoorbeeld vragen over pijn, misselijkheid, angst, eenzaamheid of piekeren. Maar ook vragen rondom zorg in de toekomst en het levenseinde.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het doel van palliatieve zorg is het behouden en waar mogelijk verbeteren van kwaliteit van het leven.

Door het ziek zijn en de behandeling kunnen allerlei klachten de kwaliteit van het leven beïnvloeden. Het is belangrijk deze klachten op tijd te onderkennen, met hen te bespreken en als het kan te behandelen zodat de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk blijft. Ook is het belangrijk dat patiënten en naasten hun eigen vragen en onzekerheden met u kunnen bespreken, bijvoorbeeld vragen over pijn, misselijkheid, angst, eenzaamheid of piekeren. Maar ook vragen rondom zorg in de toekomst en het levenseinde.

Palliatieve zorg begint als genezing niet meer mogelijk is. Het is dus niet alleen zorg rondom het sterven. Palliatieve zorg kan veel steun bieden aan mensen met een ernstige, ongeneeslijke ziekte die nog een redelijke levensverwachting hebben. Denkt u bijvoorbeeld aan iemand met kanker die nog behandeld wordt of iemand met longemfyseem, hartfalen, een nieraandoening, dementie of iemand die een beroerte heeft gehad. Hoelang de palliatieve fase duurt is per ziekte en patiënt verschillend.

Definitie palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden (kwaliteitskader palliatieve zorg, IKNL-Palliactief 2017)

Patiëntenzorg

 • Wat kunt u als verwijzer van het Consultteam Palliatieve Zorg (CPZ) verwachten?

Het CPZ ondersteunt en faciliteert het behandelteam bij het optimaliseren van de palliatieve zorg met nadruk op de transmurale ketenzorg. Het CPZ geeft gericht advies en multidimensionele ondersteuning bij medische, sociale, psychische en existentiële vraagstukken. Aanvullend kan, in een beperkt aantal gesprekken, begeleiding geven aan de patiënt en naasten.

 • Werkwijze Consultteam Palliatieve Zorg 

Voor patiënten die al bekend zijn in het LUMC geldt dat de behandelend arts de patiënt aanmeldt bij het CPZ. De patiënt kan ook zelf vragen om een gesprek. Na aanmelding wordt er een afspraak met de patiënt gemaakt. Familie/naasten zijn hierbij ook welkom.

Als de patiënt opgenomen is, zal dit gesprek op de verpleegafdeling plaatsvinden. Als de patiënt niet is opgenomen, vindt het gesprek plaats op de polikliniek.

Voor patiënten met een hoofdbehandelaar buiten het LUMC, dient de consultvrager deze te informeren over de inzet van het CPZ.

Tijdens het gesprek inventariseert de palliatief consulent uitgebreid de vragen en problemen en krijgt de patiënt praktische informatie en eerste adviezen. Hierna wordt de situatie van de patiënt besproken met de andere leden van het CPZ in het wekelijks MDO Palliatieve Zorg. De adviezen die hieruit komen, bespreekt de palliatief consulent en/of de behandelend arts met de patiënt. Het gegeven advies wordt in principe doorgestuurd naar de huisarts.

 • Indicaties voor het inschakelen van het CPZ

Picture1.png

 

Medewerkers Consultteam Palliatieve Zorg

 • Mw. Prof. Dr. Y.M. van der Linden - Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde Radiotherapeut-oncoloog
 • Mw. E.J.M. de Nijs - MSc MANP Verpleegkundig Specialist Palliatieve Zorg Onderzoeker
 • Mw. M. Oomes - VioS Verpleegkundige in opleiding tot Specialist
 • Mw. S.C.T Schoof - MSc Verpleegkundige Specialist Palliatieve Zorg
 • Mw. J.M van Seggelen - MSc Verpleegkundig Specialist Palliatieve Zorg
 • Mw. Drs. I. van Mansom -  Kaderarts Palliatieve Zorg Specialist ouderengeneeskunde
 • Mw. Drs. C.C.M. Juffermans - Kaderarts Palliatieve Zorg Huisarts
 • Mw. Drs. E.G. Roelofs - Kaderarts Palliatieve Zorg Huisarts
 • Mw. Drs. M.S.A. Boddaert - Arts palliatieve geneeskunde Medisch adviseur IKNL
 • Dhr. Ir. Drs. M. Sieswerda - Basisarts Consultteam Palliatieve Zorg
  Data Scientist IKNL

Contact

Tijdens kantooruren

Telefoonnummer: 071 526 19 16

LUMC centraal telefoonnummer: 071 526 91 11, pieper: 98136

Buiten kantooruren 

Neem contact op met het regionale Consultatieteam Palliatieve Zorg (CTPZ) Hollands-Midden

Zorgverleners in de palliatieve zorg kunnen het regionale consultatieteam Palliatieve Zorg raadplegen bij vragen. De consulenten zijn gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Zij werken in het ziekenhuis, het verpleeghuis, de thuiszorg of een hospice.

Telefoonnummer: 088 123 24 51  -  24/7 bereikbaar

Onderzoek en Onderwijs

Onderzoek

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ) is betrokken bij verschillende studies naar kwaliteit van eindelevenszorg en naar effecten van gespecialiseerde transmurale palliatieve zorg in de generalistische zorgsetting. Het EPZ werkt hierin samen met verschillende partners. Het betreft onderzoek naar:

Meer informatie

Over ons

Er zijn 8 expertisecentra in Nederland op het gebied van palliatieve zorg. Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ LUMC) is een afdeling binnen het LUMC die zich bezighoudt met onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met betrekking tot palliatieve of ondersteunende zorg. De kerntaak patiëntenzorg wordt uitgevoerd door het Consultteam Palliatieve Zorg van het EPZ. Lees meer in de folder.

Doelstellingen Expertisecentrum Palliatieve Zorg

 1. Brede inzetbaarheid van het Consultteam Palliatieve Zorg (CPZ).
 2. Het doen van wetenschappelijk onderzoek om de zorg voor patiënten in de palliatieve fase te verbeteren.
 3. Het initiëren van onderwijs en andere activiteiten met als doel het verhogen en onderhouden van de palliatieve kennis op de afdelingen binnen en buiten het LUMC met focus op medici en verpleegkundigen.
 4. Ontwikkelen van nieuwe interventies en zorgmodellen, zoals thuisconsult palliatieve zorg en inzet Leidse Gesprekshulp Palliatieve Zorg.
 5. Versterken van de keten ten aanzien van de palliatieve zorg onder andere door samenwerking met de regionale partners (huisartsen, thuiszorg, hospices, verpleeghuizen, ziekenhuizen, netwerken palliatieve zorg) binnen het Consortium Propallia

Organogram

Medewerkers Expertisecentrum Palliatieve Zorg

 • Mw. Prof. Dr. Y.M. van der Linden - Radiotherapeut-oncoloog/Hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg
 • Mw. Dr. J.T. van der Steen - Universitair hoofddocent, Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde
 • Mw. Drs. E.J.M. de Nijs - Onderzoeker/Verpleegkundig specialist Palliatieve Zorg
 • Mw. M. Oomes - VioS Verpleegkundige in opleiding tot Specialist
 • Mw. S.C.T. Schoof - MSc Verpleegkundige specialist Palliatieve Zorg
 • Mw. J.M. van Seggelen - MSc, Verpleegkundig specialist Palliatieve Zorg
 • Mw. Drs. I. van Mansom - Kaderarts Palliatieve zorg/Specialist ouderengeneeskunde
 • Mw. Drs. C.C.M. Juffermans - Kaderarts Palliatieve zorg/Huisarts/Opleider PHEG
 • Mw. Drs. E.G. Roelofs - Kaderarts Palliatieve zorg /Huisarts
 • Mw. Drs. M.S.A. Boddaert - Arts palliatieve geneeskunde/Medisch adviseur IKNL
 • Dhr. Ir. Drs. M. Sieswerda - Basisarts Consultteam Palliatieve Zorg/Datascientist IKNL
 • Mw. Dr. A. Stoppelenburg - Postdoc-onderzoeker
 • Mw. Dr. I. Hartog - Postdoc-onderzoeker 
 • Mw. Dr. M. Verhoef - Doctor
 • Mw. Drs. M.C. Tam - Onderzoeker/Secretaris Consortium Propallia
 • Mw. Drs. H. Hoffstädt - PHD onderzoeker
 • Mw. Drs. A.van der Meulen - PHD onderzoeker

Contact

Telefoonnummer: 071 526 19 16

LUMC centraal telefoonnummer: 071 526 91 11, pieper: 98136

E-mail: palliatievezorg@lumc.nl

Postadres

Leids Universitair Medisch Centrum
Expertisecentrum Palliatieve Zorg (Kamer K1-23)
Postbus 9600
2300 RC Leiden 

Samenwerking

Het EPZ LUMC werkt op het dossier palliatieve zorg voor zorg, onderwijs, onderzoek en beleidsontwikkeling binnen het LUMC samen met verschillende afdelingen, zoals Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde, Medische Ethiek, Dienst Onderwijs en Ondersteuning, Centrum Eerste Hulp, Medische Oncologie en Orthopedie.

Het EPZ LUMC is oprichter van het Consortium Propallia (samenwerkingsverband palliatieve netwerken Leiden, Den Haag, Delft, Gouda e.o.) en werkt landelijk voor zorg, onderwijs, onderzoek en beleidsontwikkeling samen met de overige Expertisecentra Palliatieve Zorg, consortia en het IKNL.

Het EPZ LUMC werkt op het dossier palliatieve zorg voor zorg, onderwijs, onderzoek en beleidsontwikkeling binnen het LUMC samen met verschillende afdelingen, zoals Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde, Medische Ethiek, Dienst Onderwijs en Ondersteuning, Centrum Eerste Hulp, Medische Oncologie en Orthopedie.

Het EPZ LUMC is oprichter van het Consortium Propallia (samenwerkingsverband palliatieve netwerken Leiden, Den Haag, Delft, Gouda e.o.) en werkt landelijk voor zorg, onderwijs, onderzoek en beleidsontwikkeling samen met de overige Expertisecentra Palliatieve Zorg, consortia en het IKNL.

Het EPZ LUMC is samen met IKNL een van de oprichters van de landelijke stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland (PalZON).

Binnen de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) is het EPZ LUMC actief om aandacht voor palliatieve zorg binnen onderwijs, wetenschap en zorg te waarborgen.

Samen met Pasemeco wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het multidisciplinair inzetbaar onderwijsprogramma ‘Palliatieve Zorg’.

Links naar samenwerkingspartners: