Missie en taken

Missie en taken

In de regio Hollands Midden en Haaglanden ontvangen ongevalsslachtoffers optimale zorg  op de juiste plaats op de juiste tijd. Zowel in dagelijkse situaties als bij rampen en crises. Het Traumacentrum West heeft hierin zowel een faciliterende als coördinerende rol.

Traumacentrum West is een netwerkorganisatie en één van de elf Traumacentra in Nederland.  

In de regio West hebben LUMC, Haga en HMC als level 1 ziekenhuis de zorgtaak voor de meest ernstig gewonden. Daarnaast heeft het LUMC als penvoerend ziekenhuis drie bijzondere taken gekregen ten aanzien van het organiseren van zorg in een regionaal netwerk rondom de traumapatiënt die worden uitgevoerd door Traumacentrum West:

1. Het coördineren en onderhouden van een traumazorgnetwerk . De regiefunctie die het Traumacentrum daarbij opgelegd heeft gekregen houdt onder meer in dat het traumacentrum:

  • afspraken maakt met ketenpartners over de toewijzing van de patiënten aan de juiste ziekenhuizen (afhankelijk van de letselernst);
  • protocollen en behandelprocedures van de verschillende disciplines op elkaar afstemt;
  • afspraken maakt met de ziekenhuizen over beschikbare capaciteit;
  • afspraken maakt met de meldkamers en ambulancevoorzieningen over de inzetcriteria van het MMT;
  • met de GHOR-bureaus in de regio intensief contact heeft in het kader van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.

 

2. Het fungeren als kenniscentrum (traumaregistratie, onderzoek, onderwijs). Dit houdt in dat het traumacentrum:

  • kennis gerelateerd aan de opvang en behandeling van de traumapatiënt vergaart en verspreidt in de regio;
  • de traumaregistratie in de ziekenhuizen in regio West coördineert en per ziekenhuis de invoer van de gegevens in de Landelijke Trauma Registratie faciliteert;
  • jaarlijks de ziekenhuizen in regio West van totaaloverzichten en relevante registratietotalen voorziet;
  • jaarlijks verschillende bijeenkomsten organiseert voor het uitwisselen van kennis tussen ketenpartners;
  • wetenschappelijk onderzoek uitvoert ten behoeve van het verkrijgen van nieuwe kennis en onderzoek in de regio ondersteunt.

3. Het organiseren van prehospitale Medisch Mobiele zorg ten behoeve van opgeschaalde situaties (rampen en grootschalige ongelukken).
Deze prehospitale medische mobiele zorg is overgedragen aan de heli’s van Rotterdam en Amsterdam.