Werken bij

De afdeling psychiatrie heeft een veertigtal vaste medewerkers en een wisselend aantal tijdelijke medewerkers  

Artsen / psychiaters

Naast het afdelingshoofd, prof. dr. A.M. van Hemert, is een achttal stafpsychiaters aan de afdeling verbonden, zowel in parttime als in fulltime dienstverband. Naast algemeen psychiatrische en specifieke kennis met betrekking tot een aantal deelgebieden doen zij allen onderzoek naar aspecten van het  speerpunt van de afdeling.

Ook werkt er een vijftal arts-assistenten, de meesten in opleiding tot psychiater, een AGNIO en een artsonderzoeker. De arts-assistenten in opleiding participeren binnen het Haags Leids Opleidingsconsortium Psychiatrie (HLOCP). Zij volbrengen een deel van hun opleiding binnen het LUMC en een deel in Rivierduinen.  Een aantal arts-assistenten in opleiding participeert in onderzoek.

Psychologen

Aan de afdeling psychiatrie is een psycholoog verbonden; deze psycholoog is met name gericht op onderzoek en behandeling van patiënten. De psycholoog werkt voornamelijk poliklinisch.

Verpleegkundigen

Er werken momenteel meer dan 20 gediplomeerde MBO of HBO opgeleide verpleegkundigen op de verpleegafdeling psychiatrie. Verpleegkundigen zijn zowel bekwaam in de uitoefening van vaardigheden die passen bij de psychiatrische verpleegkunde als in het uitvoeren van een aantal verpleegtechnische vaardigheden in verband met de somatische problemen die patiënten kunnen hebben. De afdeling biedt ook mogelijkheden van een reguliere dan wel differentiatie stage voor verpleegkunde studenten

Verpleegkundig specialist psychiatrie en Consultatief Psychiatrisch Verpleegkundige

Aan de Psychiatrische Consultatieve Dienst is een verpleegkundig specialist psychiatrie  en een consultatief psychiatrisch verpleegkundige verbonden. Het doel van deze functie is het ondersteunen van verpleegkundigen op somatische afdeling in de begeleiding van patiënten die, bijvoorbeeld onder invloed van een somatische aandoening, psychiatrische klachten krijgen die leiden tot gedragsproblemen.  Naast  het verrichten van veel consultaties vormt het verzorgen van onderwijs aan verpleegkundigen (in opleiding) een van de belangrijkste taken van  de Verpleegkundig Specialist . Ook participeert deze verpleegkundige in de uitvoering van sommige wetenschappelijke onderzoeken.

Psychiatrische testverpleegkundige

Aan de afdeling psychiatrie is één psychiatrische test verpleegkundige verbonden. Haar taak richt zich op het regelmatig meten van psychische klachten ofwel Routine Outcome Monitoring (ROM) van zowel poliklinische als klinische patiënten. Daarnaast assisteert zij waar nodig bij onderzoek, te denken valt bijvoorbeeld aan het verzamelen van speeksel voor onderzoek.

Maatschappelijk werker

Aan de afdeling is een maatschappelijk werker verbonden. Het doel van de functie is het verlenen van hulp aan patienten en/of hun omgeving bij materiele en psycho-sociale problemen die samenhangen met het ziek zijn. Daarnaast is zij/hij belast met de coordinatie van het regelen van nazorg ten behoeve van de patiënten. De maatschappelijk werker resorteert hierarchisch onder het hoofd Dienst Maatschappelijk Werk & Patientenservice (DMW&PS). Vanuit die dienst is de maatschappelijk werker gedetacheerd op de afdeling.

Creatief therapeut

Aan de afdeling is een creatief therapeut verbonden. Het doel van de functie is het opzetten en uitvoeren van creatieve therapie aan individuele en groepen psychiatrische patiënten.

Oefentherapeut/fysiotherapeut

Aan de afdeling is een oefen-/fysiotherapeut verbonden. Het doel van de functie is het verlenen van hulp (op indicatie van de behandelend arts) aan patienten bij motorische of conditionele problemen die samenhangen met het ziek zijn op indicatie van de behandelend arts. De oefen-/fysiotherapeut valt hierarchisch onder het hoofd fysiotherapie. Vanuit die dienst is de oefen-/fysiotherapeut gedetacheerd op de afdeling.

Secretariaat

Aan de afdeling psychiatrie zijn een tiental secretaressen verbonden, meest parttime werkend. Hun taken richten zich op patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en management. De secretaressen hebben subspecialisaties op deze genoemde terreinen.  

Onderzoekers

Op de afdeling psychiatrie werkt een wisselend aantal onderzoekers en stagiaires. Dit kan een vaste onderzoeksaanstelling betreffen gedurende een bepaalde periode in fulltime of parttime dienstverband in het kader van promotie onderzoek, of een stage/keuzeperiode voor de opleiding tot psychiater, ook studenten die in het kader van een stage wetenschappelijk onderzoek verrichten maken deel uit van de afdeling.