Jelgersmalezingen


Prof. dr. G. Jelgersma was van 1899-1930 de eerste hoogleraar psychiatrie in Leiden. Hij heeft grote bijdragen geleverd aan de Nederlandse psychiatrie in het algemeen en de Leidse psychiatrie in het bijzonder. Daarom draagt deze serie wetenschappelijke bijeenkomsten zijn naam.

Elke 2e dinsdag van de maand, 16.15-17.30u 16.15-17.00/17.15u lezing, resterende tijd vragen en discussie

Lezingen:

2020

11 februari 2020

Spreker:Mw.prof.dr. Martine de Vries, kinderarts-endocrinoloog en medisch ethicus ,Leids Universitair Medisch Centrum

Titel:Wilsbekwaamheid is een normatief oordeel. Kritische reflecties op meetinstrumenten en standaarden.

Abstract:Wilsbekwaamheid is een performatief begrip. Het functioneert als scharnier tussen enerzijds de autonomie van de patiënt en anderzijds weldoen door de zorgverlener. Wilsbekwaamheid is een alles-of-niets oordeel. Het brengt een verandering teweeg in de benadering van de patiënt, waarbij ofwel de stem van de patiënt ofwel de invulling van diens belangen gaan overheersen. Deze voordracht is een kritische reflectie op de inzet van een wilsbekwaamheidsoordeel in de zorg, op de vooronderstellingen die vaak aan zo’n oordeel ten grondslag liggen, en op de beperkingen van meetinstrumenten en standaarden.

14 April 2020


Spreker
:Prof.dr. Arko Oderwald, eticus en filosoof VU Medisch Centrum

Titel:Wat kunnen de psychiater en de romanschrijver van elkaar leren?

Abstract:In de recente biografie van Susan Sontag wordt zij getypeerd als iemand met een persoonlijkheidsstoornis. In welk opzicht is een dergelijke psychiatrische etikettering behulpzaam bij het begrijpen van haar werk? En in hoeverre is Lenz van Georg Büchner of Louis Lambert van Honoré de Balzac leerzaam voor de psychiatrie? Ik hoop in deze vragen enig inzicht te geven.

12  mei 2020

Spreker:Mw.prof.dr. Andrea Evers, psycholoog Universiteit van Leiden

Titel: Hoe optimaal gebruik te maken van placebo-effecten in de klinische zorg

Abstract: De effecten van veel behandelingen in de gezondheidszorg worden deels verklaard door andere factoren dan het middel of de behandeling zelf. Voorbeelden zijn het vertrouwen dat de behandelaar uitstraalt en de verwachting die iemand ten aanzien van een behandeling heeft. In deze lezing zal de rol van deze factoren, zoals die bij het placebo effect een rol spelen, worden behandeld en wordt een inkijk gegeven welke innovatieve toepassingen hiervoor gebruikt kunnen worden in de reguliere gezondheidszorg.

9 Juni

Spreker: Prof. dr. Hans Kroon, psycholoog  Trimbos Instituut Utrecht en Universiteit van Tilburg

Werktitel: Netwerkpsychiatrie: stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen 


Juli/augustus zomerreces


8 September

Spreker: Mw.prof.dr. Manon Hillegers, Kinder- en Jeugdpsychiater Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Werktitel: Ontwikkeling van uni- en bipolaire depressies vanuit de adolescentie naar de volwassenheid


13 oktober

Spreker: Prof.dr. Wouter Staal, klinische kinder- en Jeugdpsychiater Radboud UMC

Werktitel: Psychopathologie in ontwikkelingsperspectief

Abstract: Wanneer gesproken wordt over psychopathologie, is het essentieel dat we ons realiseren dat, afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin een individu zich bevindt, deze zich verschillend kan manifesteren. Om psychopathologie in ontwikkelingsperspectief te begrijpen is inzicht in de normale sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van belang. Zeker wanneer men zich realiseert dat ontwikkeling een transactionele proces is; de nieuwe ontwikkelingsfasen bouwen voort om de oude doorlopen fasen. Voor mensen met autisme zijn de overgangen naar nieuwe ontwikkelingsfasen vaak stressvol, waarbij regelmatig angstklachten, stemmingsklachten en verslavingsproblematiek ontstaan. Los van deze overgangsmomenten verloop de neurobiologische ontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling anders gedurende de levensloop, waarbij de variatie tussen individuen groot is. De hierboven genoemde aspecten zullen aan de orde komen, waarbij een nadruk zal liggen op conceptueel denken en klinische toepasbaarheid.

10 november

Spreker: Mw.prof.dr. Martine de Vries, kinderarts en mw.dr. Jacqueline Hovens, psychiater, SCEN arts en lid van landelijke Richtlijncommissie Leids Universitair Medisch Centrum

Titel: Euthanasie bij psychiatrische patiënten

8 december

Spreker: Prof.dr. Arnoud Arntz, psycholoog Universiteit van Amsterdam

Titel: Borderline persoonlijkheidsstoornis; nieuwe ontwikkelingen in de behandeling.