Jelgersmalezingen


Prof. dr. G. Jelgersma was van 1899-1930 de eerste hoogleraar psychiatrie in Leiden. Hij heeft grote bijdragen geleverd aan de Nederlandse psychiatrie in het algemeen en de Leidse psychiatrie in het bijzonder. Daarom draagt deze serie wetenschappelijke bijeenkomsten zijn naam.

Elke 2e dinsdag van de maand, 16.15-17.30u 16.15-17.00/17.15u lezing, resterende tijd vragen en discussie

Lezingen:

2019   

14 mei CZ4

Spreker: prof. dr. Edwin de Beurs , klinisch psycholoog Stichting Benchmark GGZ Hoogleraar ROM en Benchmarken Universiteit van Leiden

Werktitel:ROM om de behandeling te ondersteunen en om van te leren ROM staat in de GGZ volop in de belangstelling. Er is veel discussie en het onderwerp roept veel vragen op. Is het resultaat van behandeling te meten? Helpt ROM bij de behandeling? Leidt het tot een beter behandelresultaat? Maakt het de zorg doelmatiger? Wat is de waarde en zeggingskracht van ROM-gegevens op groepsniveau? Aan de orde komen: de stand van zaken rondom ROM, wat hebben we de afgelopen jaren geleerd, waar zijn we nu mee bezig en waar gaat het naartoe?

11 Juni CZ5

Spreker: prof. dr. Filip Smit, psychiater, hoogleraar Public Mental Health VUmc en Trimbos instituut

Werkktitel: Op zoek naar een persoonsgerichte en proactieve ggz Wat betreft gemiddelde effectiviteit kunnen psychiatrische behandelingen zich goed meten met wat elders in de geneeskunde wordt bereikt, maar in de ggz hebben we niet de revoluties gezien die de oncologie en cardiologie naar een hoger niveau hebben getild. Terwijl gemiddelde effecten in de ggz op een bepaald niveau blijven steken, zien we veel heterogeniteit in behandelrespons en ziektebeloop. De Israëlische ziekenhuiszorg laat zien dat de heterogeniteit juist benut kan worden om behandelingen effectiever te maken. Trefwoorden: prognostisch modelleren en proactieve zorg. De Israëlische casus is inspirerend en in Nederland zijn in dezelfde geest significante stappen gezet voor een meer persoonsgerichte en proactieve zorg voor mensen met een dreigende psychose. Is dit een weg die ook bewandeld kan worden voor andere stoornissen in de Nederlandse ggz? Een vraag die ik graag in debat wil brengen.

Juli/Augustus zomerrecces