Jelgersmalezingen archief

Lezingen 2022:

LET OP DEZE LEZING IS ALLEEN ONLINE TE VOLGEN

DINSDAG 11 januari 2022 van 16.15 - 17.30 uur organiseren de afdeling psychiatrie LUMC en Rivierduinen een wetenschappelijke bijeenkomst 

Volgens de traditie presenteren in de Jelgersmalezing van januari drie gevorderde promovendi de resultaten van hun onderzoek. Dit jaar zijn dat:

1. Joost J. Breeksema, MA. Filosoof, promovendus afdeling psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Groningen en Leids Universitair Medisch Centrum.
"‘ Patiëntervaringen met orale ketaminebehandeling voor hardnekkige depressie."  

     Ketamine lijkt effectief te zijn bij de behandeling van (hardnekkige) depressie. In de meeste behandelingen wordt ketamine toegediend zonder psychologische ondersteuning of therapie. Ketamine kan intense subjectieve ervaringen opwekken, maar in tegenstelling tot klassieke psychedelica weten we nog niet goed hoe deze de behandeling beïnvloeden. Deze lezing bespreekt bevindingen uit diepte-interviews met deelnemers aan off-label behandeling met esketamine. Aan bod komt o.a. wat patiënten beleven tijdens ketaminesessies, perspectieven op de behandelcontext, inzichten over therapeutische werkingsmechanismen, en lessen over vormgeving van toekomstige behandelingen. 

 2.Sander Brooks Centre for Human Drug Research
"Orexine-antagonisten; een nieuwe weg in de behandeling van slaapstoornissen?!’"

     Insomnie is een slaapstoornis die binnen de psychiatrie veel voorkomt. De huidige    medicamenteuze aanpak van insomnie bestaat uit melatonine, antihistaminica, antidepressiva en benzodiazepinen. Er kleven echter nadelen aan deze middelen zoals verslaving, hang-over en een gestoord slaappatroon. Recent is er aandacht gekomen voor orexine-antagonisten. Deze groep werkt direct in op het slaapwaakmechanisme en lijkt een positief bijwerkingenprofiel te hebben. In deze presentatie krijgt u een overzicht van recent farmacologisch onderzoek op het gebied van orexine-antagonisten en het mogelijke toekomstperspectief voor de kliniek.

3. Merel van Loon SEH-arts KNMG Haaglanden Medisch Centrum (HMC)

  "Pro-actieve zorg projecten op de SEH; haalbaarheid en effectiviteit? "

     Tijdens deze lezing worden twee pro-actieve zorg projecten besproken, die geïnitieerd werden op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag.

      Bij het eerste project werden volwassen SEH-patiënten gescreend op risicovol alcoholgebruik. Patiënten met een positieve screening kregen een informatiefolder en/of een motiverend gesprek of geen interventie. Na drie maanden werd het alcoholgebruik van patiënten met een positief screeningsresultaat opnieuw geïnventariseerd. In het tweede project werd beoordeeld of patiënten van 70 jaar en ouder, die vanaf de SEH naar een zelfstandige thuissituatie waren ontslagen, binnen 30 dagen na ontslag minder ongeplande ziekenhuisopnames of SEH-herbezoeken hadden dan patiënten die een telefonisch patiënttevredenheidsgesprek hadden gekregen.

     Tijdens de lezing zal van beide projecten de haalbaarheid en de effectiviteit besproken worden.


8 februari, geannuleerd

Spreker: Prof.dr. Stynke Castelein Hoofd Lentis Research  CIP  Bijzonder hoogleraar Herstelbevordering bij EPA Rijksuniversiteit Groningen 

Abstract: ‘Herstel bij ernstige psychische stoornissen: just do it! Hoe maken we de cirkel rond tussen patiënt, de wetenschap en de praktijk.’

In de psychiatrie heeft de aandacht veelal gelegen op symptomatisch herstel. Echter, optimaal herstel is onmogelijk zonder oog te hebben voor maatschappelijk én persoonlijk herstel. Wetenschappelijk onderzoek doen met drie (primaire) uitkomstmaten is echter nog vrij ongebruikelijk, maar weerspiegelt wel de werkelijkheid het beste van onze cliënten. Een visie die statistisch echter een ‘mission impossible’ leek. In deze lezing wordt u meegenomen hoe ‘inside en outside the box’ denken elkaar hebben moeten afwisselen om tot vernieuwend herstel-onderzoek te komen. Hersteluitkomsten van meer dan 2000 mensen zijn geanalyseerd met een follow-up tot wel 11 jaar en ook de transities tussen herstelstates. De ‘mission impossible’ werd een paper in het British Journal of Psychiatry (Castelein e.a., 2021). Wat zou u hiervan mee kunnen nemen naar uw afdeling om optimale zorguitkomsten te genereren? Maar niet alleen deze epidemiologische studie komt aan bod. Kunnen we de kloof tussen zorgbehoefte en het vervolgens krijgen van evidence based zorg dichten met een beslistool in de psychosezorg? En kunnen we herstel van cliënten boosten door naasten veel meer te laten participeren in de zorg middels resourcegroepen? Voorspelt sociale verbondenheid het beloop van klinisch herstel?

Het gaat een tsunami worden aan informatie, waarbij we van de praktijk naar de wetenschap vliegen en andersom, maar erna bent u helemaal up-to-date op het gebied van herstel!


12 April

Spreker: prof. dr Jos de Keijser  bijzonder hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoofdopleider Psychotherapeut en Klinisch psycholoog bij Opleidingsinstituut PPO. Door de combinatie  van zijn werk in de praktijk als klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Friesland en de universiteit heeft hij zich gespecialiseerd in de behandeling van achterblijvers na verlies door suïcide, moord, persoonsvermissing of verkeersongeval. Hij is onder meer de auteur van het Handboek Traumatische rouw. www.josdekeijser.nl  

Abstract: ‘Complexe rouw na het verlies van dierbare(n). Diagnostiek en behandeling.’

Ongeveer één op de tien direct nabestaanden ontwikkelt rouwklachten. Wat is complexe rouw, wat zijn risicofactoren voor complexe rouw, hoe diagnosticeer je die en hoe zien evidence based behandelingen eruit? Deze vragen komen aan bod in de lezing.

De inleider verricht onderzoek bij verschillende groepen nabestaanden (moord, suïcide, MH17, verkeersdoden, Corona) en zal ingaan op de impact van de doodsoorzaak op de nabestaanden en wat dat betekent voor de behandelingen die inhoudelijk verschillen. Bij sommige doodsoorzaken is het verlies plotseling en op een onnatuurlijke manier, in die gevallen wordt het traumatische karakter van het verlies – met onder meer EMDR – behandeld. Bij andere doodsoorzaken, zoals suïcide, heeft de nabestaande bovenmatig last van schuldgevoelens of moeite met afscheid (Corona, vermissing).

Er zijn aanwijzingen dat een kortdurende psychologische behandeling voorkomt dat op een later moment de nabestaande ernstige psychiatrische problemen ontwikkelt. Anderzijds kan  vroeg ingrijpen leiden tot onnodige medicalisering van (op zich gezonde) rouw. De inleider roept de toehoorders op over dit dilemma – en over andere zaken – met hem in discussie te gaan.


Lezingen 2021:

Op DINSDAG 12 januari2021 van 16.15 -17.30 uur organiserende afdelingpsychiatrie LUMC en Rivierduinen een wetenschappelijke bijeenkomst in collegezaal 4, 

Werk in Uitvoering

Volgens de traditie presenteren in d e Jelgersmalezingvan januari drie gevorderde promovendi de resultaten van hun onderzoek. Dit jaar zijn dat:

Mw. Maj. drs.Debbie Knotnerus-Jansen, militair apotheker, Centraal Militair Hospitaal-Psychofarmacagebruik en militair (dys)functioneren.

Militairen lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen, in de behandeling van deze aandoeningen spelen psychofarmaca een belangrijke rol. Deze psychofarmaca op hun beurt, beïnvloeden het militair functioneren door hun werking en bijwerkingen. In het proefschrift dat ten grondslag ligt aan deze presentatie wordt aandacht besteed aan psychofarmacagebruik bij Nederlandse militairen, al dan niet gerelateerd aan militaire uitzendingen. De observerende studies zijn enerzijds uitgevoerd op populatieniveau en anderzijds bij kleine groepen.

Mw. drs.Kaat Hebbrecht, psychiater in opleiding, UPC KU Leuven, Antwerpen/LeidsUniversitairMedischCentrum -Routine Outcome Monitoring and the search for biological endophenotypes in unipolar and bipolar depression.

Depressie is een heterogene aandoening. Bronnen van heterogeniteit situeren zich op drie domeinen: operationalisatie, manifestatie en etiologie. In deze presentatie zal er een illustratie gegeven worden van twee alternatieve invalshoeken om het concept depressie te benaderen. Enerzijds illustreren we een symptoomgestuurdeaanpak waarbij de longitudinale associatie tussen depressie symptomen werd onderzocht. Anderzijds wordt er een illustratie gegeven van de zoektocht naar biologische endofenotypesin bipolaire depressie d.m.v. een studie naar de associatie tussen kynureninemetabolisme en bipolaire depressie.

Mw. drs.Nienke de Bles, psycholoog, LeidsUniversitairMedischCentrum –Angerandagressionamongpsychiatricpatients

Boosheid is naast somberheid en angst één van de drie negatief beladen basisemoties. Toch wordt lang niet zoveel aandacht besteed aan boosheid, als aan depressie en angst. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met psychische klachten vaker boos zijn dan controlegroepen. Ook kan boosheid overslaan in agressie, wat het tot een belangrijk onderwerp maakt voor naasten en maatschappij. Tijdens deze lezing hoor je meer over boosheid en agressie bij outpatientsen inpatiets. Daarnaast hoor je meer over de resultaten van het PSYVA-onderzoek: Nemen agressie-incidenten af onder langdurig opgenomen patiënten door toediening van voedingssupplementen?

13 April

Spreker:Prof.dr. Arko Oderwald, eticus en filosoof  VU Medisch Centrum

Titel: Wat kunnen de psychiater en de romanschrijver van elkaar leren?

Abstract: In de recente biografie van Susan Sontag wordt zij getypeerd als iemand met een persoonlijkheidsstoornis. In welk opzicht is een dergelijke psychiatrische etikettering behulpzaam bij het begrijpen van haar werk? En in hoeverre is Lenz van Georg Büchner of Louis Lambert van Honoré de Balzac leerzaam voor de psychiatrie? Ik hoop in deze vragen enig inzicht te geven.

11 mei

Spreker: Mw.prof.dr. Floortje Scheepers, psychiater, UMC Utrecht

Titel: Hoe digitalisering de psychiatrie verandert

Abstract: Steeds meer data wordt verzamelt in ons dagelijks leven. Met deze data kun je algoritmes bouwen die voorspellen hoe wij ons gaan gedragen in de toekomst. Kunstmatige intelligentie (AI) belooft in de toekomst een dominante rol te gaan spelen in ons handelen. Grote commerciële bedrijven maken al veel gebruik hiervan maar in de zorg is het nog zoeken naar de juiste weg. Hoe moeten we omgaan met privacy en ethische kwesties als we klinische zorgdata gaan gebruiken voor zorgverbetering. Hoe zorgen we dat algoritmes betrouwbaar en transparant zijn? Wat kunnen we al met klinische data op het gebied van diagnostiek en behandeling? Welke nieuwe databronnen zijn er die we kunnen benutten om inzicht te krijgen in mentale ontregeling en hoe werken we over de schotten van organisaties heen om samen te leren en te verbeteren? Deze lezing gaat over de (on)mogelijkheden van het gebruik van AI in de zorg en de psychiatrie in het bijzonder.

8 juni

Spreker: Prof.dr. Kris Goethals, psychiater Universitair Forensisch Centrum, Antwerpen

Titel: Biologische behandelopties voor patiënten met een parafilie en/of hypersexualiteit. Huidige stand van zaken, nieuwe richtlijnen en ontwikkelingen.

Abstract: In deze lezing zal de biologische basis van menselijke seksualiteit, maar ook van parafilieën en parafiele stoornissen worden toegelicht.  Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de farmacologische behandeling van parafiele stoornissen en hyperseksualiteit aan de hand van internationale richtlijnen. De lezing zal gelardeerd worden met gevalsbeschrijvingen uit de praktijk van het Universitair Forensisch Centrum uit Antwerpen.

PRESENTATIE


14 september

Spreker: Prof.dr. Mario H. Braakman, bijzonder hoogleraar Transculturele 

Titel: Nieuwe ontwikkelingen in de transculturele psychiatrie

Abstract:In deze lezing staan we stil bij de ontwikkeling die de culturele psychiatrie de laatste 10 jaar heeft doorgemaakt, zowel in Nederland alsook wereldwijd.  Aan de orde komen de nieuwe technieken die bedacht en ingevoerd zijn om de culturele kloof tussen arts en patiënt te dichten alsook wat op psychofarmacologisch vlak allemaal is gebeurd op het terrein van ethniciteit en farmaca, met name op het vlak van de farmacogenetica. Ontwikkelingen op het vlak van cultuursensitieve psychotherapie mogen niet vergeten worden en tot slot ook nog aandacht voor theoretische reflecties over het vak en de wijze waarop de culturele psychiatrie naar patiënten kijkt. Met name het concept 'context' zoals dit door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het post-evidence-based rapport 'zonder context geen bewijs' is neergelegd.

12 oktober

Spreker:Prof.dr. Gerben Meynen, hoogleraar Forensiche Psychiatrie, Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen Utrecht

Titel:Neurorecht: wat kunnen de neurowetenschappen betekenen voor de (forensische)  psychiatrie

Abstract: Een kenmerk van de psychiatrische diagnostiek is dat onderzoekers in belangrijke mate zijn aangewezen op wat patiënten zelf over hun symptomen vertellen of opschrijven. Laboratoriumonderzoek en beeldvorming dragen maar zeer beperkt bij aan de diagnostiek van psychopathologie. Dit betekent een uitdaging voor de psychiater, zeker in de forensische psychiatrie. De reden is dat in de forensische context de kans op liegen, en meer specifiek faking good of faking bad, verhoogd is — althans dat wordt verondersteld. Zouden neurotechnologieën kunnen helpen de objectiviteit en kwaliteit van (forensisch) psychiatrisch onderzoek te verbeteren? In deze presentatie staat die vraag centraal. Meer precies zal worden ingegaan op de vraag in hoeverre in de nabije toekomst zoiets als neurotechnologische ‘mind-reading’ mogelijk is.

9 november

Spreker: prof.dr. Gert-Jan Hendriks, bijzonder hoogleraar bij de Radboud Universiteit BehvioralScienceInstitute op de leerstoel behandeling angststoornissen en depressie bij ouderen

Titel: Angststoornissen bij ouderen: wat leren de wetenschappelijke gegevens ons voor de dagelijkse klinische praktijk

Abstract: Angststoornissen zijn de meeste prevalente psychische stoornissen. Dit is ook het geval bij mensen van 65 jaar en ouder. Een recente epidemiologische studie in de Europese Unie rapporteerde een life-time prevalentie van meer dan 17%. Dit verschilt nauwelijks met de prevalentie onder 18-65 jarigen. Daarom is het opvallend dat mensen van oudere leeftijd die lijden aan angststoornissen veel minder voor gerichte behandeling worden doorverwezen in vergelijking met de groep 18-65 jarigen. Voor de generalistische basis-ggz geldt dat deze verwijsratio bij oudere mensen een factor 3-4 lager is dan op grond van prevalentie verwacht kan worden. Het is mogelijk dat de herkenning van angststoornissen moeilijker is naarmate de leeftijd vordert. Ook zou het kunnen dat er vooroordelen leven, bijvoorbeeld leeftijdsdiscriminatie ook wel  ‘ageism’ genoemd, die ertoe leiden dat oudere mensen met een angststoornis niet voor gerichte behandeling worden verwezen. Een andere factor die mee zou kunnen spelen is dat de effecten van de beschikbare evidencebased behandelingen bij de oudere populatie minder gunstig zijn in vergelijking met de 18-65 jarigen. Een recente meta-analyse wijst hier namelijk. Al deze aspecten zullen in deze presentatie de revue passeren. Leeftijd gerelateerde fenomenologische verschillen bij angststoornissen, de rol van en de mate waarin leeftijdsdiscriminatie meespeelt en de gesuggereerde verminderde prognose bij behandeling zullen achtereenvolgens besproken worden.

2020:

14 januari 2020 Presentatie resultaten onderzoek door vergevorderde promovendi.  

1. psychofarmacagebruik en militair (dys)functioneren

Mw. Maj. drs. Debbie Knotnerus-Jansen, militair apotheker, Centraal Militair Hospitaal 

Militairen lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen, in de behandeling van deze aandoeningen spelen psychofarmaca een belangrijke rol. Deze psychofarmaca op hun beurt, beïnvloeden het militair functioneren door hun werking en bijwerkingen. In het proefschrift dat ten grondslag ligt aan deze presentatie wordt aandacht besteed aan psychofarmacagebruik bij Nederlandse militairen, al dan niet gerelateerd aan militaire uitzendingen. De observerende studies zijn enerzijds uitgevoerd op populatieniveau en anderzijds bij kleine groepen. 

2. Effectiviteit van de innovatieve 3MDR behandeling voor patiënten met therapieresistente PTSS.

Mw. drs. Marieke van Gelderen, psycholoog, Arq/Centrum ‘45/Leids Universitair Medisch Centrum

Veteranen met een posttraumatische stress stoornis profiteren vaak onvoldoende van behandeling. Voor deze veteranen is de nieuwe 3MDR interventie ontwikkeld, welke Virtual Reality, lopen, en trauma-gerelateerde beelden en muziek combineert. Tijdens deze lezing hoor je meer over 3MDR en over de resultaten van het eerste onderzoek bij therapieresistente veteranen.

3. Patterns in late-life depression

Mw. drs. Eveline Veltman, psychiater, GGZ Rivierduinen

Depressie bij ouderen is een zeer heterogene aandoening, wat de diagnostiek en behandeling bemoeilijkt. In dit proefschrift is gekeken naar manieren om deze heterogeniteit beter te begrijpen. In het eerste deel worden hypothesevrije, data-drivenanalyses gebruikt om subtypen te identificeren in een cohort van 359 depressieve ouderen. Er wordt gekeken naar het symptoomprofiel, de karakteristieken van de subtypen, verschillende biologische markers, en tot slot de stabiliteit van de subtypen over een periode van 2 jaar.

In het tweede deel wordt verder ingegaan op de melancholische depressie, gekenmerkt door psychomotore afwijkingen. Bij een cohort van 111 ernstig depressieve ouderen wordt gekeken of de CORE-vragenlijst, die psychomotore verschijnselen meet, een goede voorspeller is voor ECT-respons. Ook wordt gekeken of depressieve symptomen in dezelfde mate en met dezelfde snelheid verbeteren in de eerste twee weken van behandeling.

4. (Neuro-)biologische effecten van stress op het brein

Mw. drs. Stéphanie Bauduin, psycholoog, Leids Universitair Medisch Centrum

(Neuro-)biologische effecten van stress op het brein: Chronische stress verhoogt de kans op het ontwikkelen van een stress-gerelateerde stoornis zoals een depressie. Depressie is een van de meest voorkomende psychische aandoeningen wereldwijd, maar er zijn er tot op heden nog geen depressie-specifieke biomarkers geïdentificeerd. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat langdurige blootstelling aan het stress hormoon cortisol onder andere gepaard lijkt te gaan met ernstige en wellicht blijvende schade aan het brein. In deze presentatie vertel ik over onze onderzoeksresultaten met betrekking tot deze onderwerpen.

14 december

Titel: Euthanasie bij psychiatrische patiënten.

In deze discussiebijeenkomst zullen de drie inleiders het onderwerp belichten, elk vanuit hun eigen expertise, en ook met de deelnemers  in discussie gaan.


Bert Luteijn, psychiater, directeurBehandelzakenWijkgerichtepsychiatrie, Rivierduinen , Gouda

Dorothea Touwen, PhD, Associate professor medische ethiek, Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg LUMC

Jacqueline Hovens, psychiater LUMC en SCEN arts


Prof.dr Bert van Hemert, afdelingshoofd Psychiatrie LUMC zal de discussie begeleiden.


Abstract: Psychiaters worden in hun werk in toenemende mate geconfronteerd met patiënten die een verzoek om euthanasie doen. Dit verzoek kan berusten op suïcidaal gedrag in het kader van de psychiatrische ziekte, of op een vastgelopen leven waarbij de dood een weloverwogen keuze is. Het onderzoeken van deze wens, het hierover met de patiënt in gesprek gaan, is niet een taak voorbehouden aan de medewerkers van het Expertisecentrum Euthanasie (eerder Levenseinde-kliniek) maar van iedere psychiater. Een hulpmiddel hierbij is de in 2018 uitgekomen, vernieuwde richtlijn ‘Levensbeëindiging op verzoek van patiënten met een psychische stoornis’. 

11 februari 2020

Spreker:Mw.prof.dr. Martine de Vries, kinderarts-endocrinoloog en medisch ethicus ,Leids Universitair Medisch Centrum

Titel:Wilsbekwaamheid is een normatief oordeel. Kritische reflecties op meetinstrumenten en standaarden.

Abstract:Wilsbekwaamheid is een performatief begrip. Het functioneert als scharnier tussen enerzijds de autonomie van de patiënt en anderzijds weldoen door de zorgverlener. Wilsbekwaamheid is een alles-of-niets oordeel. Het brengt een verandering teweeg in de benadering van de patiënt, waarbij ofwel de stem van de patiënt ofwel de invulling van diens belangen gaan overheersen. Deze voordracht is een kritische reflectie op de inzet van een wilsbekwaamheidsoordeel in de zorg, op de vooronderstellingen die vaak aan zo’n oordeel ten grondslag liggen, en op de beperkingen van meetinstrumenten en standaarden.

13 oktober lezing Wouter Staal Psychische kwetsbaarheid

Psychische kwetsbaarheid


2019:

8 Januari CZ4

Promovendi: (iedere spreker heeft 15 minuten spreektijd, aansluitend discussie) Work in progress 

Mw. drs. Janna-Marie Bas-Hoogendam, psycholoog Leids Universitair Medisch Centrum

Sociale angst en het brein. Sociale angststoornis komt vaak binnen families voor. In mijn onderzoek bekijk ik, in een uniek sample van sociaal-angstige families, welke hersenveranderingen gerelateerd zijn aan de ziekte én erfelijk zijn. In deze presentatie vertel ik over de recente MRI-bevindingen van dit project

Dhr. drs. Jonas Weijers, psycholoog GGZ Rivierduinen 

Mentaliseren-bevorderende therapie voor mensen met een non-affectieve psychotische stoornis. Patiënten met psychotische stoornissen hebben ernstige beperkingen in het mentaliserend vermogen: het vermogen om het eigen en andermans gedrag te begrijpen. In deze studie deden we onderzoek of mentaliseren bevorderende therapie een nuttige toevoeging is aan behandeling voor psychotische stoornissen.

Mw. drs. Francis Dijkstra Centre for Human Drug Research

Ontwikkeling van nieuwe psychofarmaca volgens de question-based drug development benadering. De Question-based Drug Development approach houdt in dat in het ontwikkelingsproces van een nieuw medicijn een aantal vragen moeten worden beantwoord. Deze vragen hebben betrekking op de pathofysiologie van de ziekte en op de binding van het middel aan het doel en de bijbehorende effecten.

Dhr. drs. Wessel van Eeden, psycholoog Leids Universitair medisch Centrum

Beloop  en predictie van individuele symptomen van depressie. Depressie is een heterogene stoornis met grote verschillen in symptomen tussen patiënten. In deze lezing zal er gesproken worden over het beloop en voorspellers van depressie op symptoomniveau.

12 Februari 

spreker : prof.dr. Annemarie van Elburg  hoogleraar Eetstoornissen Kinder-& jeugdpsychiater  hoogleraar Eetstoornissen Rintveld

werktitel: Wilsbekwaamheid bij patiënten met eetstoornissen. Wilsbekwaamheid bij patiënten met eetstoornissen. Wilsbekwaamheid bij anorexia nervosa (AN) is een terrein waar nog niet veel over bekend is. Het is een onderwerp van belang, met name als er gedacht wordt over het al dan niet aanvragen van een dwangbehandeling bijvoorbeeld om somatische teloorgang af te wenden. Hoewel juridisch gezien onvoldoende wilsbekwaamheid geen criterium is om dwang via de wet BOPZ toe te passen, is dit in de praktijk toch een overweging. Aangaande de effecten van behandeling onder dwang is ook niet veel bekend bij AN. In het kader van een promotie onderzoek naar wilsbekwaamheid en beslisgedrag door coll. I. Elzakkers, verrichtten wij een systematische review naar de effecten van dwangbehandeling en deden een longitudinale cohort studie onder 70 volwassen vrouwen met AN. Diverse metingen werden gedaan op baseline, na 1 jaar en na 2 jaar. O.a. gewicht, ernst van eetstoornis symptomen, depressie en angstklachten, mate van alexithymie, meer fundamenteel beslisgedrag middels de Iowa Gambling Task (IGT), opnames in de follow up periode en percentage remissie werden bepaald. Van deze bevindingen en de betekenis ervan voor de klinische praktijk zal verslag worden gedaan in deze lezing.

12 Maart 

Spreker: prof. dr. Anna E. Goudriaan, PhD, psychologist Professor of Working Mechanisms and Treatment in Addiction Amsterdam UMC, University of Amsterdam, Dept of Psychiatry Amsterdam Institute for Addiction  Arkin Mental Health Care, Amsterdam, The Netherlands

Werktitel: Bridging the gap: neurowetenschap en verslaving

Abstract: Wat weten we over de werkingsmechanismen van verslaving vanuit de neurowetenschappen, en hoe kunnen we dit toepassen in de praktijk? In deze lezing staan recente bevindingen centraal rond impulsiviteit en emotieregulatie bij alcoholverslaving en gokverslaving, en hoe deze mechanismen beïnvloed kunnen worden door middel van farmacotherapie en neuromodulatie. Specifiek wordt de rol van impulsiviteit in het ontstaan en terugval in verslaving besproken, de neurale mechanismen van impulsiviteit en hoe hoog frequente transcraniële neuromodulatie (rTMS) ingezet kan worden in onderzoek bij verslaving.

14 mei 

Spreker: prof. dr. Edwin de Beurs , klinisch psycholoog Stichting Benchmark GGZ Hoogleraar ROM en Benchmarken Universiteit van Leiden

Werktitel:ROM om de behandeling te ondersteunen en om van te leren ROM staat in de GGZ volop in de belangstelling. Er is veel discussie en het onderwerp roept veel vragen op. Is het resultaat van behandeling te meten? Helpt ROM bij de behandeling? Leidt het tot een beter behandelresultaat? Maakt het de zorg doelmatiger? Wat is de waarde en zeggingskracht van ROM-gegevens op groepsniveau? Aan de orde komen: de stand van zaken rondom ROM, wat hebben we de afgelopen jaren geleerd, waar zijn we nu mee bezig en waar gaat het naartoe?

11 Juni  Spreker: prof. dr. Filip Smit, psychiater, hoogleraar Public Mental Health VUmc en Trimbos instituut

Werkktitel: Op zoek naar een persoonsgerichte en proactieve ggz Wat betreft gemiddelde effectiviteit kunnen psychiatrische behandelingen zich goed meten met wat elders in de geneeskunde wordt bereikt, maar in de ggz hebben we niet de revoluties gezien die de oncologie en cardiologie naar een hoger niveau hebben getild. Terwijl gemiddelde effecten in de ggz op een bepaald niveau blijven steken, zien we veel heterogeniteit in behandelrespons en ziektebeloop. De Israëlische ziekenhuiszorg laat zien dat de heterogeniteit juist benut kan worden om behandelingen effectiever te maken. Trefwoorden: prognostisch modelleren en proactieve zorg. De Israëlische casus is inspirerend en in Nederland zijn in dezelfde geest significante stappen gezet voor een meer persoonsgerichte en proactieve zorg voor mensen met een dreigende psychose. Is dit een weg die ook bewandeld kan worden voor andere stoornissen in de Nederlandse ggz? Een vraag die ik graag in debat wil brengen.

PDF presentatie

10 september Spreker: prof. dr. Jet Bussemaker, politicologe ,Hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact LUMC / FGGA Campus Den Haag

Werktitel: Kennistekort en waardenstrijd in de dagelijkse praktijk. We zijn gewend om in de zorg met protocollen,  standaarden en richtlijnen te werken, maar dreigen daardoor gemakkelijk te vergeten welke normatieve opvattingen daarachter schuil gaan achter. En past de  individuele  mens eigenlijk wel  in die schema’s? In mijn lezing wil ik met U verkennen waar goede zorg op gebaseerd moet zijn; op empirische kennis, op het morele aspect van goede zorg door de zorgverlener, of door de patiënt in zijn eigen unieke context plaatsen. Welke aanpak werkt het best om complexe, moeilijk oplosbare problemen zoals gezondheidsverschillen op te lossen? 

8 oktober

Spreker: prof. dr. Denny Borsboom, psycholoog Universiteit van Amsterdam

Werktitel: Netwerkbenaderingen van psychopathologie.

Abstract: Veel onderzoek is gebaseerd op de aanname dat "symptomen" (bijvoorbeeld slapeloosheid en concentratieproblemen) van mentale stoornissen (bijvoorbeeld depressie) opgevat kunnen worden als metingen van een onderliggend syndroom. Symptomen worden dan "geteld" in groepjes die zijn ontleend aan een consensus van psychiaters en psychologen, en deze totaalscores fungeren als metingen van allerlei stoornissen die de kapstok vormen voor onderzoek naar therapie-effecten, genetica, neurowetenschap, etc. Dit onderzoeksprogramma heeft nog niet tot grote doorbraken geleid in ons begrip van mentale stoornissen. Netwerktheorie biedt een alternatieve benadering, waarin stoornissen niet opgevoerd worden als latente oorzaken van symptomen. In plaats daarvan zijn symptomen eigenstandige causale entiteiten, die via allerlei processen direktmet elkaar verbonden zijn. Die causale relaties tussen symptomen vormen een netwerk, waarin problemen tot andere problemen leiden. Vaak gaat dat via zeer alledaagse routes. Bijvoorbeeld: wie niet slaapt (een symptoom van depressie), die wordt moe (een ander symptoom van depressie), kan zich niet concentreren (weer een ander symptoom van depressie). Stoornissen ontstaan in dit perspectief door sterk verbonden symptoomnetwerken. In ons onderzoeksprogramma brengen we zulke netwerken in kaart. Dit leidt tot allerlei interessante nieuwe perspectieven op oorzaken, verloop, en behandeling van stoornissen, waarvan ik in deze lezing een overzicht zal bieden.

12 november

Spreker: Professor dr. Kol. Eric Vermetten, psychiater, Universiteit van Leiden / Ministerie van Defensie

Werktitel: Isolement en bevrijding: een psychedelische renaissance in de psychotraumatologie?

Abstract: Met deze titel verscheen in 1986 een boek van Jan Bastiaans, psychiater en pionier in de ontwikkeling van een visie op psychotrauma in de naoorlogse periode. De termen verwijzen maar iets fundamenteels voor hen die getroffen zijn door oorlog, conflict of ander psychotrauma. In de behandeling werden psychedelica als LSD ingezet om de patientzichzelf te laten bevrijden uit het isolement van het KZ syndroom, van schuld en schaamte. De inzet van deze middelen is echter in deze periode verboden en kennisopbouw gestaakt.

De moderne psychotherapeutische behandeling van de complexe PTSS bereikt nog lang niet altijd effectief herstel, en er is geen zicht op nieuwe middelen uit de farmacotherapeutische pijplijn. Oude middelen als MDMA en ketamineworden nu wederom verkend en er is zelfs een psychedelische renaissance waar te nemen die door sommigen als disruptieve psychofarmacotherapiewordt gelabeld. Wordt de LSD van de jaren 80 vervangen door andere psychedelica? Wat hebben we geleerd uit de periode van toen? Doen we het beter deze keer?

10 december

Sprekers: prof. dr. Ad kaptein, psycholoog & prof. dr. Bert van Hemert, psychiater Leids Universitair Medisch Centrum

werktitel: Helende woorden Growing evidence suggests that the arts may be useful in health care and in the training of health care professionals. Four art genres – novels, films, paintings and music – are examined for their potential contribution to enhancing patient health and/or making better health care providers. Based on a narrative literature review, we examine the effects of passive (e.g. reading, watching, viewing and listening) and active (e.g. writing, producing, painting and performing) exposure to the four art genres, by both patients and health care providers. Overall, an emerging body of empirical evidence indicates positive effects on psychological and physiological outcome measures in patients and some benefits to medical training. Expressive writing/emotional disclosure, psychoneuroimmunology, Theory of Mind and the Common Sense Model of Self-Regulation are considered as possible theoretical frameworks to help incorporate art genres as sources of inspiration for the further development of health psychology research and clinical applications.

2018:

9 Januari collegezaal 3, locatie K1-S

Sprekers: Promovendi

Work in progress :

Addi van Bergen-GGD Utrecht: Het meten van sociale uitsluiting in de monitor van publieke gezondheid   

Anne Suzanne Bertens – LUMC: De Hart-Brein Connectie: hemodynamische factoren en neuropsychiatrische symptomen bij ouderen   

Viktoria Kovacs – LUMC ROM bij allochtonen in Nederland

(iedere spreker heeft 10 minuten spreektijd, aansluitend discussie)

13 Februari

Spreker: Mw. Professor dr. Odile A. van den Heuvel, psychiater, hoogleraar neuropsychiatrie. De afdeling Psychiatrie en de afdeling Anatomie & Neurowetenschappen, VU Medisch Centrum (VUmc)

Titel: De hersenen als dynamisch orgaan; kwetsbaarheid en plasticiteit over de levensloop’. 

Abstract: In deze lezing zal stil gestaan worden bij de vraag wat oorzaak en wat gevolg is van ziekte, gedurende de verschillende fasen van de ontwikkeling en de verschillende fasen van ziekte en behandeling. Dit zal veelal gebeuren a.d.h.v. veel verschillende onderzoeksresultaten zoals verkregen bij patiënten met de obsessieve-compulsieve stoornis en aanverwante stoornissen. Deze informatie wordt gebruikt om na te denken over mogelijkheden voor innovatie op het gebied van preventie, effectieve interventies in de vroege fase en in de chronische fase van de ziekte, gebruik makend van de plasticiteit van het brein. De onderliggende visie is dat het brein niet alleen het gedrag bepaalt, maar dat het gedrag ook in sterke mate het brein vormt

13 maart 

Spreker: Em. professor dr. Dick Engberts, ethicus en jurist Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Titel: Voltooid leven 

Abstract: Het begrip 'Voltooid Leven' duikt regelmatig op in discussies over het vrijwillige levenseinde. Wat opvalt, is dat het begrip vooral een negatieve connotatie heeft gekregen: gebrek aan contacten, aan mobiliteit, aan gezondheid, aan zingeving, aan perspectief. Uiteengezet zal worden hoe dit begrip kan worden geplaatst in de discussie over het vrijwillige levenseinde, wat wel/niet de verantwoordelijkheid van de betrokken arts cq psychiater kan zijn en in hoeverre wetgevingsinitiatieven de oplossing naderbij kunnen brengen.

10 april 

Spreker: Professor dr. Frank Verhulst, psychiater, Erasmus Medisch Centrum

Titel: Het nut van epidemiologisch onderzoek voor de Kinder- en Jeugdpsychiatrie en de Volwassenenpsychiatrie

Abstract: Epidemiologie is niets meer dat het "tellen van neuzen", zo beweerde Ad Dunning die jarenlang hoofdredacteur was van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Met dit grapje verwoordde hij wat vaak gedacht wordt: epidemiologie is saai, veel statistiek en tabellen en je hebt er in de praktijk niet veel aan. In deze lezing wil ik juist laten zien wat de grote invloed van de epidemiologie is op de psychiatrie. Omdat experimenteel onderzoek in de psychiatrie (met uitzondering van gecontroleerd onderzoek naar de effecten van behandeling) uiteraard ethische grenzen heeft, is longitudinaal epidemiologisch onderzoek van groot belang. Vooral het moderne epidemiologische onderzoek waarin de etiologie van psychiatrische stoornissen centraal staat gebruik makend van grote bevolkingscohorten levert een schat aan gegevens op. Ook is epidemiologisch onderzoek juist nuttig gebleken bij het ontkrachten van mythes.

 

8 mei 

Spreker: Professor dr. Guido de Wert, theoloog en ethicus, Maastricht University

Titel: De maakbare mens – ethische aspecten van nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde in het algemeen en de psychiatrie in het bijzonder

12 juni 

Spreker: Professor dr. Joop van Gerven, neuroloog en klinisch farmacoloog 

Voorzitter Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), Den Haag  

Titel: Hoe geneesmiddelenontwikkeling en neurowetenschappen kunnen bijdragen aan verbetering voor de patiënt; wat hebben we geleerd en hoe zou het vooruit kunnen.

Abstract:In de afgelopen vijftig jaar hebben ontwikkelingen in de neurowetenschappen bijgedragen aan een sterke toename van de mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling van patiënten met neurologische aandoeningen. Dit ging gepaard met grote veranderingen in de classificatie van neurologische ziekten en van therapeutische eindpunten. Het aantal geneesmiddelen met een neurologische indicatie is eveneens sterk toegenomen, net als het aantal farmacologische mechanismen waarop deze middelen aangrijpen. Deze vorderingen lijken zich binnen de psychiatrie minder duidelijk voltrokken te hebben. Tijdens deze lezing zal een overzicht worden gegeven van de innovatie in de neurologie in de afgelopen tientallen jaren, en zullen kenmerken van innovatieve processen worden gepresenteerd die mogelijk ook voor andere klinische vakgebieden van belang zijn.

11 september 

spreker: Marieke Wichers , psychiater, Interdisciplinair Centrum voor Psychopathology en Emotie regulatie (ICPE), UMC Groningen

Titel: Experience sampling: de uitdaging om van wetenschap naar de klinische praktijk te komen

Abstract: Professor Wichers zal presenteren op welke manier ze bij het UMCG trachten de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van psychopathologie te implementeren in de zorg. Zij gebruiken experience sampling methoden om patiënten te volgen in hun dagelijkse patronen. Zij zal uitleggen hoe deze patiënt-specifieke data van belang zijn voor diagnostiek en behandeling aan de hand van implementatie-pilots binnen het UMCG. Ook zal zij nieuw fundamenteel onderzoek toelichten aangaande patiënt-specifieke inschattingen over het toekomstig beloop van klachten.

9 oktober

Discussiebijeenkomst geleid door dr. Emile Barkhof, psychiater, geneesheer-directeur GGZ Rivierduinen.

Titel: De nieuwe Wet Verplichte GGZ (WVGGZ): zegen of vloek ?

Abstract:

In januari 2020 wordt de nieuwe Wet Verplichte GGZ van kracht, als opvolger van de huidge Wet BOPZ. In de WVGGZ staat behandeling centraal en niet langer de opname, waardoor o.a. meer mogelijkheden komen voor ambulante gedwongen behandeling. De rollen en taken van alle actoren (GGZ-instellingen, OM, Gemeenten, familie/naasten) veranderen sterk. Daarnaast moet de WVGGZ aansluiten op de (eveneens nieuwe) Wet Forensisiche Zorg en Wet Zorg en Dwang.

In deze discussiebijeenkomst zal een overzicht gegeven worden over de opzet van de WVGGZ en gediscussieerd worden over de te verwachten gevolgen hiervan voor de dagelijkse praktijk.


13 November 

Spreker: Mw. professor dr. Wiepke Cahn, psychiater

Wiepke Cahn is sinds 1996 psychiater en onderzoeker aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCUtrecht). In 2003 promoveerde zij op het proefschrift ‘Brain morphology during the early course of schizophrenia’. Zij was medisch hoofd van de zorglijn psychotische stoornissen en projectmanager van het ‘youth cohort’. Tegenwoordig is zij hoofd van het zorgprogramma ‘lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen’. In 2016 werd zij benoemd tot hoogleraar psychiatrie aan het UMCUtrecht en Altrecht. Ze is tevens vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Titel: Lichaam en geest samen ziek

Abstract: Focus op Lijf & Leven Mensen met een psychotische aandoening leven ongeveer 15-20 jaar korter dan de algemene bevolking. Verschillende factoren zoals de organisatie van zorg, leefstijl factoren en bijwerkingen van medicatie, dragen bij tot een kortere levensduur. In deze lezing zal dit uitgebreid worden besproken en zal de laatste wetenschappelijke kennis hierover worden gepresenteerd. Met name zal worden ingegaan op de risicofactoren voor het ontwikkelen van metabool syndroom bij psychose en zullen de verschillende behandelmogelijkheden worden besproken.

11 december 

Spreker: Professor dr. Bert van Hemert, psychiater   

Hoogleraar psychiatrie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden         

Titel: Suicide

Abstract: In de zomer van 2012 verscheen in Nederland de multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’. Samen met het ‘Kwaliteitsdocument ketenzorg suïcidaliteit’ zijn voor de gezondheidszorg daarmee specifieke handreikingen beschikbaar voor het terugdringen van het aantal suïcides. Veel interventies in suïcidepreventie lijken zinvol, maar slechts weinige zijn bewezen effectief. Desondanks bleek dat er in Engeland minder suïcides voorkwamen na het toepassen van richtlijnen ter preventie van suïcide in de gezondheidszorg.

In mijn presentatie neem ik u mee langs de interventies en overwegingen die van belang zijn voor de preventie van suïcide vanuit het perspectief van de openbare en van de individuele gezondheidszorg.    


2017:

10 januari 

sprekers: Promovendi: 

 1. Simon Hogerzeil - Parnassia
 2. Sumayah Rodenburg - LUMC
 3. Kasper Recourt - CHDR
 4. Viktoria Kovacs - LUMC

(iedere spreker heeft 10 minuten spreektijd, aansluitend discussie)

Work in progress:

 1. Een longitudinaal perspectief van de epidemiologie van psychotische stoornissen bij migranten
 2. Kiezen voor praten of pillen bij depressie en angststoornissen; voorkeuren en keuzes van patiënten en behandelaren
 3. Nieuwe medicamenteuze benaderingen voor de behandeling van depressie
 4. ROM bij allochtonen in Nederland

14 februari 

spreker: Prof. dr. J.D. Blom, psychiater Plaatsvervangend opleider psychiatrie Parnassia Groep Den Haag  Hoogleraar klinische psychopathologie Faculteit Sociale WetenschappenUniversiteit Leiden

werktitel : Zeldzame psychiatrische aandoeningen Welke psychiater heeft zich bij zijn of haar beroepskeuze niet laten inspireren door verhalen over mensen met bijzondere aandoeningen? De geheugenkunstenaar van Luria, de drie Christussen van Ypsilanti, het verhaal van Oliver Sacks over de man die zijn vrouw voor een hoed hield, wie kent ze niet? En wie dacht niet: dat wil ik zelf ook zien? In de praktijk van alledag komen wij patiënten als deze ook tegen, al gebeurt dat misschien niet zo vaak en alleen wanneer wij er oog voor hebben. Daarom wordt in deze Jelgersmalezing aandacht besteed aan een aantal patiënten dat de afgelopen jaren werd gezien op de polikliniek Uncommon Psychiatric Syndromes (poli UPS) van de Parnassia Groep in Den Haag. Aan bod komen onder andere de klinische zoantropie, muzikale hallucinaties, het incubusfenomeen, de ADD-psychose en het Alice in Wonderlandsyndroom. Bij elk van deze ziektebeelden zullen klinische vignetten worden gepresenteerd, zal een beschrijving worden gegeven van de diagnostische criteria, zullen bevindingen uit de literatuur worden besproken en zullen handvaten worden geboden voor aanvullend onderzoek, behandeling en begeleiding. Tenslotte zal de diagnostiek van dit soort bijzondere psychiatrische beelden in het grotere kader worden geplaatst van ons streven naar personalized medicine.

14 maart 

spreker: Prof. Dr. Philip Scheltens, hoogleraar Neurologie Directeur Alzheimercentrum Vumc

Werktitel: Nieuwe ontwikkelingen in het Alzheimeronderzoek en de betekenis voor de praktijk Er zijn weinig velden van de geneeskunde waar de ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen en over elkaar heen buitelen. Ontwikkelingen op gebied van de epidemiologie (komen er echt minder patienten?), diagnostiek (hersenvocht markers en PET scans), preventie (beïnvloeding van leetstijlfactoren) en secundaire preventie in de vorm van antistoffen en enzymremmers. In de Jelgersma lezing zal aandacht gegeven worden aan al deze ontwikkelingen en hun betekenis voor de dagelijkse praktijk (of ontbreken daarvan) .

11 April

spreker: Prof. Dr. Pieter Hoekstra, kinder- en jeugdpsychiater Accare, Groningen

werktitel: Geven we te gemakkelijk en te lang ADHD medicatie aan kinderen en jongeren? Resultaten van een grootschalige praktijkaudit en van een placebo-gecontroleerde afbouwstudie

De laatste jaren is het gebruik van methylfenidaat enorm gestegen. Dit roept de vraag op of er misschien sprake is van ten onrechte, te snel en/of te lang voorschrijven van methylfenidaat aan kinderen. We staan daarom kritisch stil bij lange termijneffecten van methylfenidaat. Zo hebben we bij jongeren die al langer dan twee jaar methylfenidaat gebruiken gekeken of het medicijn dan nog steeds werkzaam is. Ook hebben we gekeken naar de effecten van methylfenidaat op het zich ontwikkelende brein.

9 mei       

Spreker: Prof. Dr. Eus van Someren, bijzonder hoogleraar Humane hersenactiviteit van slaap, rust en vigilantie Herseninstituut

werktitel: Slaap en slaapstoornissen: hoe belangrijk voor de psychiatrie?

13 juni      

spreker:  Prof. Dr. Jan Hendriks Forensisch en klinisch psycholoog De Waag, Den Haag

werktitel: Pedofilie en pedosexueel gedrag In deze lezing zal ingegaan worden op het onderwerp pedofilie en pedoseksualiteit. Besproken wordt wat de verschillen hiertussen zijn en hoe pedoseksualiteit zich kan uiten. Specifiek zal er aandacht zijn voor kinderpornodownloaders. In hoeverre vormen zij een risicovolle groep? Daarnaast worden de diverse achtergronden van pedoseksuele daders besproken: het betreft namelijk een zeer heterogene groep. Voorts passeren (mogelijk) beschermende en risicofactoren de revue. Tot slot wordt ingegaan op de behandelmogelijkheden voor pedofielen en pedoseksuelen.

12 september 

spreker: Prof. Mart J. Van Lieburg  hoogleraar medische geschiedenis ErasmusMC Universitair Medisch Centrum Groningen

Titel: Gefnuikt genie. De krankzinnige student Fockens en het archiefspoor van de 19e-eeuwse psychiatrie

Abstract: De hoofdlijnen van de geschiedenis van de psychiatrie in de 19e eeuw zijn algemeen bekend: van Pinel naar Freud en van dolhuis naar psychiatrisch ziekenhuis. In deze lezing wil ik laten zien welke rijke geschiedenis er onder het oppervlak van de hooflijnen, hoofdmomenten en hoofdpersonen te vinden is. De meest uiteenlopende bronnen, waaronder egodocumenten, gestichtsregisters, archieven van juridische instanties, universiteiten, steden, dorpen en kerken leveren in deze lezing het materiaal voor de reconstructie van de bijzondere ziektegeschiedenis van Gerhard Fockens. Die begon met een bewonderd talent voor talen en wiskunde dat geleidelijk door ernstige psychiatrische symptomen (schizofrenie?) werd overschaduwd, gevolgd door een jarenlang verblijf in krankzinnigengestichten, een intermezzo van mantelzorg, en een slotakkoord in een religieuze leefgemeenschap.

 10 oktober  

spreker: Mw. Prof. Dr. Bregje D. Onwuteaka-Philipsen, PhD

Hoogleraar Levenseindeonderzoek, afdeling Sociale Geneeskunde, Amsterdam Public Health Institute (APH), Expertisecentrum Palliatieve Zorg, VUmc, Amsterdam

Titel: Levenseinde & Psychiatrie; resultaten van de evaluatie van de euthanasiewet

Abstract: In Nederland zijn euthanasie en hulp bij zelfdoding, wanneer aan de zorgvuldigheidseisen wordt voldaan, niet strafbaar. Verzoeken om euthanasie van psychiatrische patiënten worden vaak gezien als complex omdat de zorgvuldigheidseisen moeilijk te beoordelen zijn en omdat artsen tegen hun eigen grenzen aan kunnen lopen. In de lezing ingegaan op de inhoud van de wet ten aanzien van deze groep en worden resultaten van de derde evaluatie van de euthanasiewet gepresenteerd. Hierin was extra aandacht voor psychiatrische patiënten d.m.v. een vragenlijstonderzoek en diepte interviews onder psychiaters.

14 november           

Spreker: Mw. Prof . dr. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector Universiteit voor Humanistiek in Utrecht

Titel: Maatschappelijke integratie tussen droom en daad

Abstract: Mensen met psychiatrische problematiek hebben recht op gewoon wonen in gewone wijken midden tussen andere burgers. Dit ideaal bestaat al sinds de jaren zeventig. De laatste jaren wordt het meer kracht bijgezet door instellingen te verplichten bedden te sluiten. Het past in het ideaal van de participatiesamenleving waarin iedereen ‘gewoon’ meedoet en burgers elkaar helpen en bijstaan. Tegelijkertijd is de samenleving complexer, haastiger en harder geworden. Wat komt er terecht van de maatschappelijke integratie van mensen met psychiatrische achtergrond in woonwijken? Op basis van diverse onderzoeken die zij de afgelopen jaren geleid heeft, schetst Evelien Tonkens een beeld van de (on)mogelijkheden van dit ideaal. Onder welke voorwaarden zijn wat voor buurtcontacten wenselijk en mogelijk?

12 december 

spreker: Prof.dr. Ramon Lindauer, kinder- en jeugdpsychiater De Bascule, Amsterdam

werktitel: Traumatisering bij kinderen; de impact daarvan op het latere leven en de behandeling

Abstract: Het merendeel van de jeugdigen maakt voor het 18de levensjaar één of meer ingrijpende gebeurtenissen mee, zoals een verkeersongeval, verkrachting of een vorm van kindermishandeling. Uit Nederlands prevalentieonderzoek blijkt dat 3,4% van de jeugdigen een vorm van kindermishandeling meemaakt (Alink e.a., 2011). In de forensische Jeugd-GGZ gaat het zelfs om 95% van de jeugdigen die ingrijpende gebeurtenissen meemaakt (Becker & Kerig, 2011). De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2016) gaat ervan uit dat 25% van alle volwassenen in de jeugd fysiek mishandeld is geweest en geeft aan dat 20% van de vrouwen en 7-8% van de mannen seksueel misbruik rapporteert. De prevalentiecijfers lopen uiteen afhankelijk van de soort gebeurtenis en het geslacht van de jeugdige.

De meeste jeugdigen ontwikkelen geen psychische klachten na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen. Verschillende risico- en beschermende factoren spelen hierbij een rol. Een belangrijke beschermende factor is sociale steun. Als ouders in staat zijn hun kind steun, structuur en veiligheid te bieden, dan is dit bevorderlijk voor het herstel van het kind. Als ouders daarentegen zelf psychopathologie hebben of ook getraumatiseerd zijn, dan vormt dit een risicofactor.

De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is de meest bekende psychische stoornis die zich als gevolg van zo’n gebeurtenis kan ontwikkelen. Co-morbide stoornissen zijn eerder regel dan uitzondering. Uit een meta-analyse blijkt dat circa 16% (Alisic e.a., 2014) PTSS ontwikkelt na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Bij vroegkinderlijk trauma, waarbij ouders zowel de bron van het gevaar als veiligheid zijn, lopen de jeugdigen een groter risico op de ontwikkeling van uitgebreidere psychopathologie dan alleen PTSS, waaronder gedragsproblemen, angst- en stemmingsproblemen en gehechtheidsproblemen (Jonkman e.a., 2014; Litrownik e.a., 2005; Pears, Kim & Fisher, 2008; Zeanah e.a., 2004). Uit het ACE-onderzoek (‘Adverse Childhood Experience’) blijkt dat kindermishandeling, verwaarlozing, echtscheiding en ouders met psychopathologie leidt tot negatieve gevolgen op latere leeftijd, zowel lichamelijk als psychisch.

Traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TF-CBT) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) zijn effectieve traumabehandelingen voor jeugdigen met psychotrauma gerelateerde klachten. Soms is een voorbereidingsfase voorafgaande aan traumaverwerking nodig, omdat de jongere bijvoorbeeld niet gemotiveerd is uit angst voor de overweldigende emoties die kunnen ontstaan tijdens de exposure. Effectieve interventies gericht op het verbeteren van de ouder-kind interactie en de gehechtheid zijn Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) en Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting Sensitive Discipline (VIPP-SD).2016:

12 Januari  

promovendi (iedere spreker heeft 10 minuten spreektijd, aansluitend discussie)

1   Jiska Aardoom   De effectiviteit van een E-health interventie voor eetproblemen en de toegevoegde waarde van een psycholoog: Een gerandomiseerde gecontroleerde studie.

2  Esther van Fenema       Richtlijnen in de praktijk: wie heeft er baat bij?

3  Jessica Foster-Dingley   Results of the DANTE MRI substudy

4  Mark Mizee De Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie


9 februari 
Spreker: Prof. dr. F.P.M.L. Peeters, psychiater Frenk Peeters is tot psychiater en psychotherapeut opgeleid in Amsterdam en Maastricht. Momenteel is hij werkzaam bij het Academisch Ziekenhuis Maastricht, de RIAGG Maastricht en als bijzonder hoogleraar behandeling van stemmingsstoornissen verbonden aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universtiteit Maastricht. Na zijn specialisatie heeft hij zich toegelegd op onderzoek naar stemmingsstoornissen en de behandeling van patiënten met een stemmingsstoornis. Hij promoveerde in 2003 op een onderzoek naar de regulatie van stemming en cortisol in het dagelijkse leven bij depressieve patiënten. Samen met collega’s heeft hij bij de RIAGG Maastricht een specialistisch behandelprogramma voor stemmings-stoornissen opgericht. Samenwerking met de afdeling Psychiatrie van het MUMC heeft in 2008 geleid tot de vorming van het Academisch Centrum voor Stemmingsstoornissen Maastricht. In dit centrum worden specialistische diagnostiek en behandeling voor (therapie-resistente) stemmingsstoornissen uitgevoerd. Huidige onderzoeksactiviteiten betreffen werkingsmechanismen van psychotherapie bij depressie, stemmingsregulatie bij mindfulness-based cognitive therapy en het onderzoeken van effectiviteit van (nieuwe) behandelingsmethoden, zoals neurofeedback, voor depressie.  

werktitel: Psychotherapie bij therapie-resistente depressie De literatuur over de behandeling van therapie-resistente depressies (TRD) wordt gedomineerd door een opsomming van biologische behandelingen zoals medicatie en ECT. Patienten geven echter in het algemeen de voorkeur aan gesprekstherapeutische behandelingen die inmiddels ook beschikbaar zijn voor de behandeling van TRD. In deze lezing wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor psychotherapeutische behandeling van TRD en hun effectiviteit.   

 
  
8 maart 
Spreker: Mw.prof.dr. Judith Rosmalen 

Adjunct-hoogleraar Levensloop psychiatrische epidemiologie van emotionele stoornissen, in het bijzonder de somatisatie stoornissen   Rijksuniversiteit Groningen

werktitel: Grip op klachten – een nieuw online systeem ter verbetering van de SOLK-zorg in Nederland

12 April locatie CZ4

Spreker: Prof. Robbert Jan Verkes, psychiater  

hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid met als leeropdracht Forensische Psychiatrie. Radboud Universiteit Nijmegen

werktitel: Verward en Gevaarlijk

Regelmatig wordt de samenleving geschokt door ernstig geweld door een blijkbaar verward persoon. De forensisch psychiater/psycholoog wordt ingeschakeld om te onderzoeken of er sprake is van een psychiatrische stoornis en wat dit betekent voor de strafbaarheid van de dader en voor de toekomstige veiligheid van de samenleving. Een juridisch uitermate complicerende factor is het gebruik van alcohol en drugs ten tijde van het geweld. Dit leidt in principe niet alleen tot volledige toerekeningsvatbaarheid, maar er is onlangs een wet aangenomen die stelt dat geweld onder alcohol en drugs extra streng bestraft dient te worden. Hoe kijken we hier tegenaan met de huidige kennis vanuit de cognitieve neurowetenschappen en de psychiatrie? De spreker zal betogen dat de balans te ver doorslaat naar vergelden en dat een veilige samenleving vooral gebaat is bij goed behandelen.

 

10 mei spreker: Prof.dr. Vincent Hendriks

bijzonder hoogleraar Verslaving en psychiatrische comorbiditeit bij jeugdigen bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

werktitel: Van chroniciteit naar de vroege ontwikkelstadia Verslaving neigt sterk naar een chronisch beloop en wanneer die chroniciteit eenmaal is ingetreden, blijkt het in behandeling zeer moeilijk het verslavingsgedrag gunstig te beïnvloeden.

  In deze Jelgersmalezing gaat Vincent Hendriks in op de epidemiologie en belangrijkste verklaringsmodellen van verslaving, en op de farmacologische en psychologische behandelinterventies die van deze verklaringsmodellen zijn afgeleid. Vanwege het tot chroniciteit neigende karakter van verslaving en de daaraan verbonden individuele en maatschappelijke schade pleit hij voor meer aandacht in zowel zorg als onderzoek voor de vroege ontwikkelstadia van verslaving. Omdat verslaving doorgaans zijn wortels heeft in de adolescentie, is dit de fase die in zorg en onderzoek vooral meer aandacht verdient.


14 juni Spreker:Prof.dr. Niels Mulder, psychiater           

Bijzondere leerstoel Openbare Geestelijke Gezondheidszorg  Erasmus MC

werktitel: Meer verwarde mensen – Is dwang de oplossing?


juli/augustus zomerreces


 13 september spreker : Dr. Martijn S. van Noorden, psychiater Leids Universitair Medisch Centrum

Titel: GHB in Nederland. Over intoxicatie, onthouding, detoxificatie  en terugval 

Dr. Van Noorden sprak eerder over GHB bij diverse nascholingen en verzorgde workshops over dit onderwerp bij het VJC.


11 oktober locatie

discussie bijeenkomst  Het medisch beroepsgeheim

Mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt, jurist en psychiater-niet-praktizerend, Zuijderhoudt Consultancy

Dr. Emile Barkhof, psychiater en geneesheer-directeur GGZ Rivierduinen

De heer Zuijderhoudt zal een inleiding houden over het medisch beroepsgeheim.

Aansluitend volgt een discussie met de zaal o.l.v. de heer Barkhof aan de hand van stellingen, casuïstiek en vragen m.b.t. dilemma's rond het beroepsgeheim.


8 november locatie CZ4

spreker: Prof. Joris Slaets, geriater 

Hoogleraar Ouderengeneeskunde

Directeur Leyden Academy, Leiden  

Universitair Medisch Centrum Groningen

werktitel:Behoeften en verlangens in de zorg / psychiatrie


    


    

2015:

“Work in progress”  (bespreking promotie onderzoeken)

13 januari 2015    Collegezaal 4, K1-S

Promovendi 

 • Jiska Aardoom  De effectiviteit van een E-health interventie voor eetproblemen en de toegevoegde waarde van een psycholoog: Een gerandomiseerde gecontroleerde studie.

 • Justine Moonen Bloeddruk en symptomen van apathie en depressie bij ouderen

 • Moji Aghani en Eduard Klapwijk  Intrinsic functional architecture of amygdalar networks in delinquent adolescents with conduct disorder and psychopathic traits

 • Daniëlle Lako  De effectiviteit van Critical Time Intervention voor dakloze mensen en mishandelde vrouwen bij vertrek uit de opvang in Nederland: twee gerandomiseerde gecontroleerde studies

 •  (iedere spreker heeft 10 minuten spreektijd, aansluitend discussie) 


  ‘Wat kan de forensische psychiatrie betekenen voor de algemene psychiatrie?’

  10 februari      Collegezaal 4, K1-S  

  SprekerProf.dr. Hjalmar van Marle, psychiater

  Forensische psychiatrie en algemene psychiatrie: gelijk oversteken; wat betekent de forensische psychiatrie voor de algemene psychiatrie?  De forensische psychiatrie werkt binnen een juridische context met de relatie tussen patiënt en psychiater. De algemene psychiatrie en de forensische groeien steeds meer naar elkaar toe. De reden hiervoor zijn de moeilijke psychiatrische patiënten, die zowel wetenschappelijk als praktisch aandacht opeisen. Of psychiaters het hiermee eens zijn is nog maar de vraag, maar de huidige maatschappij verwacht dat de psychiatrie in staat is maatschappijgevaarlijke mensen te detecteren en hun gemeengevaarlijkheid op te heffen door behandeling of opsluiting.


  “Tweemaal daags op uw hurken smeren” oftewel, over somatisatie bij ouderen.

  10 maart   Collegezaal 4, K1-S

  Spreker: Prof. Dr. Richard Oude Voshaar    psychiater  Ouderenpsychiatrie   Universitair Medisch Centrum Groningen

  Wanneer lichamelijke klachten >3 maanden aanhouden en bij adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart, wordt gesproken van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Mensen met SOLK ervaren een hoge lijdensdruk. Hoewel SOLK gepaard gaat met een sterk verhoogde medische consumptie, verschilt de zorgvraag sterk per patiënt. Artsen ervaren mensen die hen vaak consulteren voor klachten waarvoor zij geen medische verklaring kunnen vinden als moeilijk. Aangezien diagnostiek van SOLK bij kwetsbare ouderen uiterst complex is door interferentie met aanwezige aandoeningen, worden zij stelselmatig uitgesloten van wetenschappelijk onderzoek naar SOLK. In de presentatie zal worden ingegaan op de prevalentie van SOLK en somatoforme stoornissen in engere zin bij ouderen (Hilderink et al, 2012), alsmede de (on)mogelijkheden om goed te differentiëren met comorbide psychiatrische en somatische problematiek (Hilderink et al, 2009; Benraad et al, 2012). Hierbinnen zullen de eerste resultaten van de “Older persons with Physically Unexplained Symptoms (OPUS)” studie worden besproken. De OPUS studie is een cohortstudie waarin 150 ouderen met SOLK worden vergeleken met zowel een somatisch zieke controlegroep als een psychiatrische zieke (depressieve) controlegroep.

  'Medische psychotraumatologie in perspectief'

  21 april  let op! 3e dinsdag      Collegezaal 4, K1-S
  Spreker: Prof.dr.kol-arts HGJM (Eric) Vermetten, psychiater

         Traumatische stress is niet weg te denken in onze maatschappij. Oorlog, geweld, traumatisch overlijden, meestal gaat het na enige tijd wel weer goed. Een minderheid ontwikkelt persisterende klachten, soms met een lange incubatietijd. In deze voordracht worden ontwikkelingen op gebied van de medische psychotraumatologie besproken, een overzicht van de evolutie van de posttraumatische stress stoornis, diagnostiek en behandeling, alsook kennisopbouw met betrekking tot de neurobiologie. De actualiteit voor trends in de psychiatrie en mogelijke kennisdoorbraken in wetenschappelijk onderzoek en innovaties in de behandeling staat centraal.  


  'Nieuwe ontwikkelingen wat betreft E-Health in de psychiatrie'

  12 mei     Collegezaal 4, K1-S
  Spreker: Prof.dr. Pim Cuijpers , klinisch psycholoog VU Medisch Centrum

  'Naar een toekomstbestendige zorg voor eetstoornissen'

  9 juni Collegezaal 4, K1-S
  Spreker:Prof.dr. Eric van Furth , klinisch psycholoog Bijzonder hoogleraar eetstoornissen Leids Universitair Medisch Centrum Directeur behandelzaken Rivierduinen
   

  De afgelopen decennia zijn de collectieve uitgaven voor de zorg flink gegroeid. Dit is toe te schrijven aan de vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken en technologische ontwikkelingen. Bij voortzetting van de huidige stijging van de zorguitgaven is deze bijna drie keer zo hoog als de geraamde toekomstige groei van de totale economie. Een dergelijke groei soupeert nagenoeg alle collectieve groeiruimte op en is zowel op de middellange als de lange termijn onhoudbaar.  Ook de uitgaven voor de ggz groeiden het afgelopen decennium met 140%. Elk jaar komen er 10% meer patiënten bij in de ggz, terwijl de prevalentie van psychiatrische stoornissen nagenoeg gelijk gebleven is in de afgelopen 10 jaar. In vergelijking met andere Europese landen geeft Nederland relatief veel geld uit aan de ggz. Het kabinet Rutte heeft een rem gezet op de groei in de collectieve uitgaven voor de zorg, ook in de ggz. Dit overheidsbeleid en de markwerking zorgen er voor dat de  ggz te maken heeft met een forse krimp in prijs en volume. Daarnaast wordt de ggz geconfronteerd met verschillende transities en transformaties (Jeugdzorg, AWBZ en WMO). De transitie Jeugdzorg is voor jeugdige patiënten met een eetstoornis wellicht de belangrijkste.  De veelheid aan verandering in de externe wereld vragen om een slagvaardige, flexibele en innovatieve ggz die, waar mogelijk, de regie neemt om toekomstbestendige zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis te organiseren. In 2008 heeft Centrum Eetstoornissen Ursula, onderdeel van Rivierduinen, een stepped care disease management model omarmt. Dit heeft geleidt tot een andere visie op de zorg voor mensen met een eetstoornis. Als resultante van deze visie is CEU gereorganiseerd in zorgpaden, zijn een aantal e-health interventies ontwikkeld (Proud2Bme, Featback) en is een netwerk experiment gestart dat vroegdetectie nastreeft (Deskundigen Netwerk Zoetermeer). In deze voordracht zullen naast de problemen ook een aantal oplossingsrichtingen worden besproken aan de hand van de ontwikkelingen bij Centrum Eetstoornissen Ursula.


  Juli/Augustus geen lezingen

  'De non-specifieke effecten van consultvoering; de behandelaar als placebo'

  8 september Collegezaal 4, K1-S
  Spreker:Prof.dr. Sandra van Dulmen , klinisch psycholoog bijzonder hoogleraar Communicatie in de Gezondheidszorg aan de Faculteit der Medische Wetenschappenvan de Radboud Universiteit Nijmegen, Buskerud and Vestfold University College, Drammen, Noorwegen

  De effectiviteit van een medische behandeling kan maar gedeeltelijk verklaard worden door specifieke kenmerken; ook non-specifieke kenmerken zoals de manier waarop arts en patiënt over de behandeling communiceren, beïnvloeden de uitkomst van een behandeling. Inzicht in de aard en omvang van deze zogeheten placebo-effecten, kan behandeleffecten vergroten. In mijn presentatie ga ik in op de  definities van placebo’s, de verschijningsvormen en de achterliggende mechanismen. Tenslotte presenteer ik de resultaten van recent placebo-onderzoek.


  'Gebiologeerd: over kwetsbaarheid en veerkracht'

  13 oktober Collegezaal 4, K1-S
  Spreker: Prof.dr. Nic van der Wee , psychiater Hoogleraar biologische psychiatrie Leids Universitair Medisch Centrum

  Traditioneel heeft het neurobiologisch onderzoek binnen de psychiatrie zich altijd gericht op  factoren die samenhangen met de kwetsbaarbaarheid voor het ontwikkelen van psychische klachten en stoornissen na stress of trauma. Pas de laatste jaren is er nationaal en internationaal ook onderzoek op gang gekomen naar de biologie van andere kant van de medaille: Wat maakt individuen juist veerkrachtig  of te wel resilient voor stress.  De verwachting is dat meer inzicht in de biologie van resilience uiteindelijk  kan leiden tot veranderingen in preventie en behandeling.  Ik zal in deze Jelgersma lezing nader ingaan op het begrip resilience,  een overzicht van de belangrijkste onderzochte neurobiologische factoren geven en voorbeelden van (eigen) neurobiologisch onderzoek naar resilience bespreken. 

  '(Niet) Bewegen en het brein'

  10 November 
  Spreker: Prof.dr. Erik Scherder , neuropsycholoog Hoogleraar, hoofd van de afdeling Klinische neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam

  'Ethische aspecten van dwang en drang in de psychiatrie'

  8 december Collegezaal 4, K1-SSpreker: Prof.dr. Guy Widdershoven, hoogleraar Filisofie en Medische Ethiek   VU Medisch Centrum

   2014:

                               
  14 januari 

  Promovendi:

   

   

  1. Carlijn de Roos

   

   

  2. Jos Bouwens

   

  3. Rianne Klaassen

   

  4. Mirjam A.W. Rinne-Albers      
    “Work in progress”,

  (bespreking promotie onderzoeken)

   

  1.  EMDR versus Schrijftherapie: resultaten van een RCT bij eenmalig getraumatiseerde kinderen van 8 t/m 18 jaar

  2.  Klinische en immunologische correlaten van psychopathologie in de ziekte van Huntington

  3.  Ontwikkeling van symptomen voorafgaand aan een eerste psychose’

  4.   Neuroimaging bij adolescenten met seksueel trauma 
   11 februari Jaap Koolhaas

   

  Hoogleraar gedragsfysiologie, Rijksuniversiteit Groningen
    De biologische basis van persoonlijkheid

    Bij mens en dier bestaan er grote verschillen tussen individuen in de wijze waarop zij omgaan met problemen in het dagelijkse leven. Deze individuele verschillen zijn vaak bepalend voor de weerbaarheid van het individu. Recent biologisch onderzoek bij vele diersoorten duidt op het evolutionaire belang van stabiele individuele variatie bij de overleving van de soort. Deze individuele variatie in  gedrag is multidimensioneel en gebaseerd op variatie in onderliggende hersenstructuren. De voordracht zal vooral ingaan op dierexperimenteel onderzoek van variatie in serotonerge neurotransmissie en oxytocine als verklaring voor de variatie in de persoonlijkheidsdimensies ‘coping style’ en ‘sociality’.

   11 maart Arjan Braam, psychiater

    psychiater bij Altrecht Acute Psychiatrie en opleider, benoeming op de bijzondere leerstoel "Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychiatrie" bij de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht

    Levensbeschouwing en de psychiatrie - presentie of grenzeloos

   Over levensbeschouwing en depressie bestaan tal van klinische inzichten. Ook de godsdienstpsychologie en de praktijk van de geestelijke verzorging dragen bij aan nadere verdieping. Het getalsmatige onderzoek dat in de laatste twintig jaar is opgekomen over dit specifieke onderwerp voorziet reeds in meta-analyses, maar kent ook dilemma’s: bevolkingsonderzoek staat namelijk nogal eens in contrast tot klinische ervaringen. Wie in het behandelcontact levensbeschouwing aan de orde stelt, begeeft zich op een terrein met vele lagen en markante concepten. 


   8 april Frank Verhulst, psychiater

    Hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Erasmus Medisch Centrum/Sophia Kinderziekenhuis

    Kinder- & Jeugdpsychiatrie: onderzoek in de mode – mode in het onderzoek

  De kinder- en jeugdpsychiatrie heeft de afgelopen decennia belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Deze ontwikkelingen zijn deels te danken aan de vorderingen in het wetenschappelijk onderzoek. De vraag is of wetenschappelijk onderzoek gevoelig is voor vragen die in de klinische praktijk leven. In deze lezing wordt stilgestaan bij modetrends in het wetenschappelijk onderzoek in de kinder- en jeugdpsychiatrie en wordt de vraag gesteld in hoeverre genetisch, neuroimaging en predictie-onderzoek heeft bijgedragen aan verbeteringen in de praktijk.

   13 mei Iris Sommer, psychiater

    Hoogleraar Psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

    Stemmen in beeld

    Auditief verbale hallucinaties komen veel voor; bij ongeveer 13% van de gezonde bevolking en natuurlijk bij de overgrote meerderheid van schizofrenie-spectrum stoornissen. Ook patiënten met Borderline persoonlijkheid en PTSS horen regelmatig stemmen. Het horen van stemmen gaat gepaard met activatie van de taalgebieden; niet allen in de dominante hersenhelft maar juist ook in de niet-dominante helft. Bovendien wordt het horen van stemmen vooraf gegaan door een deactivatie van de parahippocampus. Dat laatste zou kunnen wijzen op een triggermechanisme vanuit het geheugen, wat ook de associatie tussen doorgemaakt trauma en stemmen horen weer benadrukt.

   10 juni Joop de Jong, psychiater

    Emeritus hoogleraar transculturele psychiatrie, VU Medisch Centrum

    Transculturele psychiatrie en psychologie: van theorie naar praktijk
   9 september Andries Baart, andragoloog

    Hoogleraar Presentie en Zorg, Universiteit   van Tilburg en Universiteit voor Humanistiek in Utrecht

    Wat is er mis met kwetsbaarheid?

  Kwetsbaarheid is in het modern zorg- en kwaliteitsbeleid een taboe-woord: het is theoretisch nauwelijks uitgewerkt, wordt toepasselijk verklaard op specifieke groepen, en staat voor wat niet van waarde is en bestreden dient te worden. De overwinning ervan is de centrale intentie in enkele grote wetswijzigingen waarvan de trefwoorden zijn: autonomie, zelfredzaamheid, zelfmanagement, empowerment, eigen regie etc. Dat alles is weinig behulpzaam als heel kwetsbare mensen, mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag of chronische zorgafhankelijk aan je zijn toevertrouwd. Hoe het anders kan, laat Prof. Baart conceptueel, theoretisch en praktisch zien.

   14 oktober Peter de Jonge

    Hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie, Rijksuniversiteit Groningen

    Deconstructing depression. Bestaat depressie eigenlijk wel?

    Deconstructing depression. Bestaat depressie eigenlijk wel?

  Er is veel discussie geweest over de DSM 5 en de validiteit van psychiatrische diagnostiek. In deze lezing zal ik ingaan op de problemen die er zijn met het begrip depressie, en op manieren waarop we die problemen kunnen oplossen. De vraag “bestaat depressie wel?” moet in deze lezing vooral worden gezien als “wat hebben we eraan om een begrip als depressie in ons begrippenkader te willen houden?”

     
     
     
     
   

  2013

   Spreker en onderwerp

  Onderwerp/Locatie

   

   10 decemberProf. Dr. Richard Oude Voshaar , psychiater Ouderenpsychiatrie

  Universitair Medisch Centrum Groningen

   “Tweemaal daags op uw hurken smeren” oftewel, over somatisatie bij ouderen
   12 november

  Mw. prof. dr. Karin Roelofs, psycholoog Experimentele psychopathologie

  Radboud Universiteit Nijmegen

   Neuro-endocriene processen bij angst en agressie
   8 oktober

  Prof. Dr. Ko Hummelen, psychiater Forensische psychiatrie

  Rijks Universiteit Groningen 

   Is toerekeningsvatbaarheid voor de gedragswetenschapper een bruikbaar begrip ?
   10 september Prof. Dr. Jaap van Weeg hel, andragoloog

  Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen  Universiteit van Tilburg

  Maatschappelijk herstel van psychiatrische patiënten; stand van kennis en perspectief

   11 juni

  Mw. prof. dr. Vera Hoorens, psycholoog Sociale en culturele psychologie 

  KU Leuven

  De rol van Jan Wier in de psychiatrie

   

  14 mei

  Em. Prof. Dr. Frans Zitman

  SAS-stoornissen, met een blik over de schouder vooruitzien

  9 april

  Inleiders:

  Dr. Theo Ingenhoven, psychiater  (Symfora Groep) en prof.dr. Roel Verheul, psycholoog (Universiteit van Amsterdam)

  Sjoerd Colijn, psychotherapeut Centrum Persoonlijksstoornissen Jelgersma, treedt op als moderator

  Discussiebijeenkomst :

  DSM 5 bij persoonlijkheidsstoornissen: blijft na de storm toch alles bij het oude?

  Collegezaal 4, K1-S 

   12 maart

  Mw. prof. dr. Eveline Crone, psycholoog 

  Hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie 

  Universiteit van Leiden

  Hersenontwikkeling in de adolescentie: de disbalans tussen cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.  

  Collegezaal 4, K1-S

  12 februari

  Prof. dr. J. Dohmen, filosoof 

  Universiteit voor Humanistiek te Utrecht 

  Levenskunst, een ondergewaardeerd thema

  Collegezaal 4, K1-S

  8 januari Promovendi:

  1. mw.drs. Marloes Hubers

  2. mw.drs. Yvonne Schulte

  3. dhr.drs. Mark Louter

  4. dhr.drs. Steven van der Werff

   (iedere spreker heeft 10 minuten spreektijd, aansluitend discussie)

  “Work in progress”  

   

   

   

  Collegezaal 4, K1-S

   

   

   

  2012

   Spreker en onderwerp

  Onderwerp/Locatie

  11 december

  Prof.dr. J.P. Selten, psychiater / epidemioloog

  GGZ Leiden en Omstreken van Rivierduinen  Hoogleraar bij UMC Maastricht

   De social defeat-hypothese  

  13 november

  Prof.dr. R. de Kloet 

  Universiteit Leiden

   Stress, the brain & depression

  9 oktober

  Mevr.Prof.dr. B. Franke Hoogleraar moleculaire psychiatrie

  Radboud Universiteit Nijmegen Donders Institute/Dept. Of Human Genetics

  Genetics of psychiatric disease: From statistical p-values to biological function.

  11 september

  Prof.dr. Lieuwe de Haan, psychiater

  Hoogleraar Psychotische Stoornissen bij AMC Amsterdam

  Obsessieve en compulsieve symptomen bij psychotische aandoeningen

  12 juni

  Prof.dr. Joost Vijselaarm

  Geneeskundige zielsbestiering

  8 mei

  Prof. Peter van Harten, psychiater

  Bijzonder Hoogleraar Psychiatrie Universiteit van Maastricht

  Psychogene bewegingsstoornissen 

  10 April

  Mw.prof.dr. Eske Derks

  Universiteit van Amsterdam

   De genetica van schizofrenie en ADHD

   

   13 maart

  Prof.dr. Max L. Stek, MD

  Hoogleraar Ouderengeneeskunde

  Directeur academische werkplaats Ouderenpsychiatrie  GGZ inGeest/VU Medisch Centrum 

  Herfst in de hersenen, over depressie en veroudering

   

   

  14 februari

   Prof.dr. Ralph Kupka

   Hoogleraar Bipolaire Stoornissen

  VU Medisch Centrum / GGZ inGeest

  Nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van de bipolaire stoornis.

  Collegezaal 4, K1-S

  10 januari

  Promovendi: 1. Jannelien Wieland 2. Nienke Pannenkoek 3. Annette Hegeman 4. Isis Groeneweg-Koolhoven

   “Work in progress”,