Patiëntenzorg

Polikliniek Keel Neus en Oorheelkunde (KNO)

Wat doet deze polikliniek?

De afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde houdt zich bezig met de diagnostiek, de behandeling en het wetenschappelijk onderzoek van aandoeningen aan gehoor, evenwichtsorgaan, neus, neusbijholten, mond- en keelholte, stem en luchtpijp, slokdarm en hals.

Welke psycholoog is verbonden aan deze polikliniek?

Drs. Roos Geerders werkt als GZ-psycholoog in het schedelbasisteam en beheerst gebarentaal (NGT). Zij richt zich met name op de zorg voor NF2-patiënten, patiënten met een brughoektumor en patiënten die naar het facialisspreekuur komen. Deze patiënten hebben een aandoening waarvoor geïntegreerde zorg geboden wordt vanuit de afdelingen Neurochirugie, KNO en Hoofd-Halschirurgie. De impact van de aandoening op het dagelijks leven van patiënten kan erg groot zijn. Daarbij kan de psycholoog ondersteuning bieden, op verzoek doorverwijzen en kortdurende geprotocolleerde behandelingen geven, vanuit o.a. cognitief gedragstherapeutische invalshoek.

Patiënten worden via de behandelend arts doorverwezen. De patiënt kan uiteraard altijd zelf een afspraak maken via het secretariaat.

Contact

Locatie binnen LUMC: Gebouw 1, route 478
Patiëntenzorgsecretariaat en afspraken: 071 - 526 17 12 (dinsdag- tot en met vrijdagochtend 08.30 – 12.00)
E-mail: schedelbariswerkgroep@lumc.nl

Centum Audiologie en Hoorimplantaten

Het Centrum Audiologie en Hoorimplantaten van de afdeling KNO biedt gespecialiseerde zorg aan volwassenen en kinderen op het gebied van spraak, taal, gehoor en implantologie. De zorg is ondergebracht in multidisciplinaire zorgpaden om zo efficiënt mogelijk de juiste en persoonlijke begeleiding te bieden. Er wordt gewerkt in een multidisciplinair team. Het team onderzoekt (vaak heel jonge) kinderen bij vragen over gehoor en taalontwikkeling. Een belangrijke groep vormt de kinderen met meertaligheid. Het zorgaanbod omvat korte, screenende multi-disciplinaire diagnostiek (zoals het Molenspreekuur) en verdiepende diagnostiek met vervolgens advisering over  een passend zorgaanbod. De psycholoog verricht screenend onderzoek en uitgebreider diagnostisch onderzoek om de cognitieve, sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag in beeld te brengen. Zij informeert ouders over de invloed van het gehoorverlies en/of de taalachterstand op de ontwikkeling van het kind  en adviseert hen, o.a. in mogelijkheden voor begeleiding, schoolkeuze en opvoedingsvragen.

Wie werken er bij het centrum?

Dr. Riet Ruiter, GZ-psycholoog binnen het Zorgpad Communicatieve Stoornissen Kinderen (CSK). Kinderen kunnen worden verwezen door huisarts, jeugdarts, KNO-arts, kinderarts of kinderpsychiater.

Drs. Roos Geerders , GZ-psycholoog binnen het Zorgpad Cochleair Implantaten (CI) en het Zorgpad Communicatieve Stoornissen Kinderen (CSK). Het Zorgpad CI biedt zorg aan kinderen en volwassenen die vanwege hun ernstige slechthorendheid in aanmerking komen voor een Cochleair Implantaat. De psycholoog is verantwoordelijk voor de pedagogische interactie begeleiding waarbij zowel ouders als het kind gezien worden. Tijdens de pedagogische interactie begeleiding wordt er met spelmateriaal gewerkt aan de communicatieve voorwaarden zoals oogcontact, beurtgedrag, concentratie of andere aandachtsgebieden. Ouders kunnen hun vragen stellen over bijvoorbeeld het gedrag van het kind en/of de opvoeding. Het zorgpad CSK werkt multidisciplinair.

Contact: 

Locatie binnen LUMC: Gebouw 1, route 480

Zorgpad CSK

Patiëntenzorgsecretariaat en afspraken: 071 5268020 (maandagochtend - tot en met vrijdagochtend van 09.00 – 12.00 en 13.30- 16.00 uur)

E-mail: csk@lumc.nl

Zorgpad CI

Patiëntenzorgsecretariaat en afspraken: 071 5261418 (maandagochtend - tot en met vrijdagochtend van 09.00 – 12.00)

E-mail: ci@lumc.nl