Informatie over Corona

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

De regionale coordinatie van schaarste-inventarisatie en verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is sinds half maart in opdracht van de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG'en) belegd bij de GHOR bureaus van veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden. 

In opdracht van het ministerie van VWS is daarnaast de inkooporganisatie LCH opgericht. Deze heeft de afgelopen maanden zorg gedragen voor grootschalige inkoop en het opbouwen van stabiele distributielijnen. Sindsdien zijn meer dan 2,5 miljoen beschermingsmiddelen door de GHOR gedistribueerd naar de zorginstellingen in ons werkgebied. Vanaf het begin hebben daarbij ook alle relevante care-instellingen, zoals verzorgingshuizen, beschermingsmiddelen gekregen.

De aanvraagprotalen en de logistiek zijn inmiddels door LCH ondergebracht bij twee landelijke private partijen. De Regionale PBM organisatie blijft vooralsnog eindverantwoordelijk voor de verdeling en houdt een uitvoerende rol bij verdeling bij kritieke schaarste en voorraadbeheer voor nooddistributie. 

Algemene informatie

Op de informatiepagina van de rijksoverheid vindt u antwoord op onder meer de volgende vragen:

  • Welke middelen worden er centraal ingekocht?
  • Hoe verloopt de aanvraag en levering?
  • Hoe weet ik welk type beschermingsmiddel ik nodig heb?
  • Hoe gebruik ik PBM?
  • En meer veel gestelde vragen

Zie de website:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/beschermingsmiddelen

Wijzen van aanvragen

Ziekenhuizen / RAV: Deze zijn allemaal overgestapt naar de nieuwe portal en kunnen daar terecht voor vragen.

Care-instellingen: Alle andere vormen van zorgverlening / zorginstellingen registreren zich bij Mediq. Uw aanvraag zal beoordeeld worden waarbij Mediq toetst of u op basis van de richtlijnen van het ministerie recht heeft op deze middelen voor de betreffende zorgsector. Mocht uw aanvraag afgewezen worden dan raden wij u aan om telefonisch contact op te nemen met Mediq en te motiveren waarom u wel meent te voldoen aan de gestelde richtlijn.

Registratie :

https://medbis.nl/html/medbis/registration

Veel gestelde vragen :

https://www.mediq.nl/landelijk-consortium-hulpmiddelen/veelgesteldevragen

Klantsupportteam :

Telefonisch bereikbaar op 088-8889404.

Oplossing voor mantelzorgers en PGB-houders

De regionale PBM organisatie kende tot op heden ook PBM toe aan PGB-houders, omdat er nog geen landelijke, structurele oplossing was voor deze groep. VWS heeft nu met de huisartsen afgesproken dat mensen die huishoudeljke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgen bij mensen thuis, in specifieke gevallen een PBM noodpakket kunnen aanvragen via de huisarts. De verstrekking daarvan verloopt via de apotheek.

Kosten

Aan de levering van middelen zijn kosten verbonden, het LCH werkt met variabele prijzen welke marktconform zijn. Facturatie vindt achteraf plaats. In de portal van QRS en Mediq zijn de prijzen weergegeven. 

Werkzaamheden PBM Team

De tijdelijke taken van het PBM team zijn hiermee overgenomen door marktpartijen welke de komende tijd in de continuiteit gaan voorzien. Ons team blijft paraat om desgevraagd in spoedsituaties op verzoek van LCH een vangnet te vormen.

Mocht u specifieke vragen hebben aan ons regionale team dan kunt u deze stellen via: middelen.corona@vrh.nl

Het aanvragen van middelen via deze weg is niet langer mogelijk.

Zie graag voor meer informatie de website van de Landelijke Huisartsen Vereniging:

https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/beschermingsmiddelen-voor-pgb-houders-op-voorschrift-van-de-huisarts


Media

s://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/beschermingsmiddelen-voor-professionals