Opleiding tot internist-oncoloog

Binnen de afdeling bestaat de mogelijkheid de vervolgopleiding tot internist-oncoloog (aandachtsgebied Medische Oncologie) te volgen. Het betreft internisten in opleiding die in de regel de specialisatie interne geneeskunde vrijwel achter de rug hebben.

Opzet opleiding

In 2 jaar tijd krijgen internisten in opleiding onderwijs en kunnen zij ervaring opdoen met de diagnostiek en systemische behandeling van frequent en minder frequent voorkomende solide tumoren. Er worden in deze periode stages gelopen op de verpleegafdeling en de polikliniek. Arts-assistenten in opleiding tot internist in het LUMC lopen enkele maanden stage als zaalarts op de afdeling Medische Oncologie in het kader van hun opleiding. De internist-oncologen in opleiding krijgen zoveel mogelijk gelegenheid, hetzij synchroon hetzij sequentieel met de opleiding, wetenschappelijk onderzoek te doen en participeren in consulentschappen en tumorwerkgroepen van het IKW.

Coschap en stage

Ook zijn er binnen de afdeling Medische Oncologie mogelijkheden voor studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen om een keuze coschap, een wetenschappelijke keuzestage of afstudeerstage te lopen.