Opname 70+ patiënten

Wordt u opgenomen in het LUMC en bent u ouder dan 70, dan krijgt u een extra screening. Hierbij kijken we hoe kwetsbaar of weerbaar u bent.

Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare oudere patiënten risicovol vanwege hun verhoogde kans op complicaties zoals infectie, ondervoeding, delirium, decubitus, bijwerking van medicatie of een val. Veel van deze complicaties hebben functionele en/of cognitieve achteruitgang tot gevolg. Het voorkomen van complicaties draagt bij aan een spoedig herstel van de acute ziekte en aan behoud van onafhankelijkheid.
Daarom is het LUMC in 2012 begonnen met het inventariseren van de kwetsbaarheid van patiënten boven de 70 jaar. 

Bij opname zal de verpleegkundige u een aantal vragen stellen als blijkt dat u kwetsbaar bent  komt er een actief bezoek van de Consultatieve Dienst Ouderengeneeskunde (CDO).  De Consultatieve Dienst Ouderengeneeskunde geeft adviezen  aan artsen en verpleegkundigen op de afdeling waar u bent opgenomen. Ook kunt u of uw familie zelf om een consult vragen van de ouderengeneeskunde.  

Geriatrische RevalidatieZorg (GRZ)

Veel zorgverzekeraars bieden, onder voorwaarden, de mogelijkheid van geriatrische revalidatie voor kwetsbare oudere patiënten die meerdere aandoeningen hebben en na opname in het ziekenhuis niet in staat zijn om terug te gaan naar huis. Het doel is om  de patiënt te helpen terugkeren naar de thuissituatie.
U kunt met uw behandelend arts bespreken of u hiervoor in aanmerking kunt komen.

De geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare (1) ouderen met multimorbiditeit (2)  die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte of botbreuk of voor een nieuwe knie of heup, maar nog niet in staat zijn terug te keren naar huis. Deze geriatrische patiënten kunnen aangewezen zijn op multidisciplinaire geriatrische revalidatiebehandeling met als doel terugkeer naar huis.
Om te beoordelen of een patiënt hiervoor in aanmerking komt, vindt een geriatrische assessment (multidomeinbenadering, diagnostiek en opstellen behandelplan) plaats door een klinisch geriater/internist ouderengeneeskunde  tijdens een behandeling van de patiënt op de opname afdeling.
Cumulatieve voorwaarden voor de geriatrische revalidatie zijn dat deze geriatrische zorg binnen één week moet aansluiten op het verblijf in het ziekenhuis en dat de verzekerde vóór de ziekenhuisopname niet in een verpleeghuis verbleef. Bovendien moet de geriatrische revalidatie bij aanvang gepaard gaan met verblijf.
Aanspraak op geriatrische revalidatie kan ook bestaan zonder voorafgaand ziekenhuisverblijf. Dit als sprake is van een acuut opgetreden aandoening (bv een delier), die, evenzo acuut, leidt tot stoornissen in de mobiliteit en/of achtergang in de zelfredzaamheid.
Om te beoordelen of sprake is van een dergelijk acuut opgetreden aandoening dient een geriatrische assessment plaats te vinden door een klinisch geriater en/of internist ouderengeneeskunde op de eerste hulp of via een spoedconsult op de  polikliniek ouderengeneeskunde.
(1) Er is sprake van kwetsbaarheid als er een gelijktijdige afname is op meer gebieden van het vermogen om weerstand te bieden aan fysieke belasting en bedreigingen door omgevingsinvloeden, waarbij sprake is van verlies aan vitaliteit, zowel lichamelijk als geestelijk.
(2) Er is sprake van complexe multimorbiditeit als de aanwezigheid van ziekten, stoornissen, beperkingen en handicaps leidt tot het verlies van welbevinden, waarbij de oorzaken van de problemen moeilijk te ontrafelen zijn en de effecten van de behandeling van de afzonderlijke ziekten anders kunnen zijn dan verwacht.
(Bron: Zorginstituut Nederland)


Patiënteninformatie over opname in het LUMC