Projecten

Population Health Educational Programma; onderzoek naar onderwijs

De community oriented primary care is zodanig complex en in verandering, dat het louter aanpassen van een monodisciplinair curriculum voor aios huisartsgeneeskunde niet meer toereikend is. We willen onderwijs ontwikkelen, uitgaand van de noden van een populatie op gebied van gezondheid en dit vertalen naar het werkplekleren. Hierdoor staat de patiëntpopulatie centraal en niet (individuele) professionals.

Eerste studie (mei-okt 2019) Myrte de Graaf, wetenschapsstage geneeskunde

Introductie: Gezondheidsbevordering wordt steeds belangrijker in de huidige huisartsenpraktijk. Doordat het onderwijs rondom dit begrip echter niet expliciet en specifiek genoeg is, voelen huisartsen in opleiding zich onvoldoende getraind om effectief gezondheidsbevorderend te handelen.

Methode: Middels een kwalitatieve casestudie is onderzocht hoe gezondheidsbevordering in de huidige huisartsenpraktijk wordt vormgegeven en wat dit betekent voor de leerlijn gezondheidsbevordering in de huisartsopleiding. Hiervoor zijn observaties, interviews en focusgroepen gebruikt. Als theoretisch kader zijn de drie niveaus van het werkplekleren van Teunissen gebruikt.

Resultaten: Er kwam een duidelijke aanpak naar voren omtrent gezondheidsbevordering die in de praktijk wordt gebruikt waarbij aandacht voor de individuele patiënt voorop staat. Ook is er een overzicht gemaakt van de benodigde kennis, vaardigheden, beroepsgerichte situaties en professionele ontwikkeling voor de huisarts in opleiding op het gebied van gezondheidsbevordering volgens het werkplekleren van Teunissen.

Discussie en conclusie: Gezondheidsbevordering leeft, zowel in de literatuur als in de praktijk. We hebben gezondheidsbevordering in de huisartsopleiding beter weten te expliciteren. Hiermee is een eerste stap gezet richting doelgericht onderwijs op dit gebied. Er is vervolgonderzoek nodig om de toepassing van het onderwijsmateriaal vast te stellen.

Tweede studie (mei – heden): Abdullah Khawar, wetenschapsstage geneeskunde

Introductie: Gezondheidsbevordering staat in het teken van de preventieve zorg.  De preventieve aanpak per risico groep is verschillend, zoals blijkt uit de online module Population Health Management. De risico stratificatie van de populatie is een piramide, elk stratum staat voor de mate van risico voor een bepaalde groep die een bepaald gezondheidsrisico oploopt. De hoogste risicogroepen hebben een ander aanpak nodig dan de minder risicovolle groepen. Om goede populatiegerichte zorg te bieden is het belangrijk dat aanstaande huisartsen daar in opgeleid worden.

Doel en te verwachten resultaten: Doel van het onderzoek is de populatie te identificeren, en om daarmee handvatten te ontwikkelen voor een populatiegericht curriculum voor kwetsbare populatie in de crisis voor  de huisartsenopleiding. De verwachting is dat dit onderzoek leidt tot meer inzicht in het opleiden van huisartsen in het behandelen en begeleiden van de kwetsbare populatie tijdens de coronacrisis.


Onderzoeksopzet

  1. Narratieve review om de huidige kennis in de literatuur over kwetsbaarheid in tijden van een crisis te verzamelen. Hiermee worden de profielen van de kwetsbare populatie geproduceerd.
  2. De profielen worden middels een online semigestructureerd interview aan de huisartsen binnen de HADOKS (een samenwerkingsverband van Haagse Huisartsen) voorgelegd, met als doel om de relevantie van de profielen vast te stellen en te prioriteren, en de invloed van wijkgerichte kenmerken te identificeren. Dit levert context aan profielen op van de kwetsbare populatie in door de ervaring van de huisartsen mee te nemen.
  3. Focusgroep I verdiepen van de profielen met expert (hoogleraren) uit het veld van kwetsbare populaties vanuit de Campus LUMC-Den Haag;
  4. Focusgroep II onderwijskundige vertaalslag van de profielen aan de hand van Teunissen gemaakt naar een populatiegericht curriculum voor kwetsbare populatie in de crisis ten behoeve van de huisartsopleiding.

Deelnemers

De huisartsopleiding werkt in de dit onderzoek nauw samen met HADOKS om de specifieke kenmerken van de populatie te onderzoeken. Er is nauwe samenwerking met Centrale OpleidingsCommissie LUMC en de Regionale OpleidingsCommissie, waar ook HAGA en HMC in vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is er nauwe samenwerking met Maastricht University, hoogleraar werkplekleren Prof. Dr. Pim Teunissen, en onderwijskundige expertise van LUMC en in de regio.

Meer informatie

Neem contact op met Dr. Irene Slootweg senior onderzoeker & onderwijs coördinator huisartsopleiding i.a.slootweg@lumc.nl