Projecten

Gezondheid, arbeid en mantelzorg

Bevorderen van gendersensitiviteit bij huis- en bedrijfsartsen ten aanzien van mantelzorg-werkbalans om te komen tot een verlaging van ziekteverzuim bij vrouwelijke medewerkers in de zorg.

Vrouwen verrichten vaker mantelzorgtaken dan mannen. Daarnaast hebben vrouwen doorgaans een versterkte zorgidentiteit door de bestaande veronderstellingen in de maatschappij over het zorgethos van vrouwen. Dat geldt zeker voor mantelzorgers die ook professioneel in de zorg werken, hetgeen het risico op overbelasting vergroot. Dit project is gericht op het verbeteren van de bewustwording en kennis bij huis- en bedrijfsartsen over ziekte en overbelasting van mantelzorgers die ook professioneel in de zorg werkzaam zijn, om zo ziekteverzuim in de zorgsector tegen te gaan.

Gendersensitiviteit ten aanzien van de mantelzorg-werkbalans

Een op de zes werknemers is mantelzorger. Hun aandeel zal naar verwachting toenemen als gevolg van vergrijzing en van overheidsbeleid dat gericht is op meer arbeidsparticipatie, maar ook op meer vrijwillige participatie in de informele sfeer. Tegen die achtergrond neemt de kans op overbelasting van mantelzorgers eerder toe dan af. Dat leidt tot risico’s van toenemend ziekteverzuim van werknemers. In de zorgsector is dit effect vanwege het grote aantal vrouwen dat er werkzaam is (sekse) en de genderspecifieke zorgidentiteit (gender) nog groter. 

Aanpak onderzoek gezondheid, arbeid en mantelzorg

In dit project richten wij ons op artsen, zowel huis- als bedrijfsartsen, die te maken krijgen met mantelzorgers, meer in het bijzonder mantelzorgers die ook professioneel in de zorg werkzaam zijn als verpleegkundige of verzorgende. (H)erkennen artsen bij ziekteverzuim de sekseverschillen en de genderspecifieke aspecten ten aanzien van mantelzorg en werkdruk, en benoemen ze deze bij hun diagnoses en communicatie? De aanpak is gericht op verbetering van effectieve interventies door de kennis en het bewustzijn over sekse- en genderspecifieke elementen bij de combinatie van mantelzorg en professionele zorg bij artsen (huis- en bedrijfsartsen) te vergroten. 

Uitkomsten onderzoek 

Dit project is gericht op het vergroten van bewustzijn bij artsen en verbetering van de handelingsperspectieven van professionals in praktijksituaties door nascholing en een te ontwikkelen e-tool. Het doel is het delen van kennis, het stimuleren van reflectie ten aanzien van de thematiek en het borgen ervan in specialisaties en nascholing. Tot slot worden er aanbevelingen geformuleerd voor bestuurders en leidinggevenden van betrokken zorginstellingen onder andere middels de e-tool om te gebruiken bij HRM-beleid.

Deelnemers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de LUMC-Campus Den Haag in samenwerking met het lectoraat Mantelzorg van de Haagse Hogeschool, de stichting Werk&Mantelzorg, en ELAN (Extramuraal Leids Academisch Netwerk). 

Meer informatie

Meer weten over het onderzoek naar het bevorderen van gendersensitiviteit bij huis- en bedrijfsartsen ten aanzien van de mantelzorg-werkbalans? Neem dat contact op met Prof. Dr. Jet Bussemaker (M.Bussemaker@lumc.nl) of Drs. Bente de Koeijer (B.N.J.de_Koeijer@lumc.nl).