Privacyverklaring app-gebruikers

Maakt u gebruik of wilt u gebruikmaken van een app van het LUMC? Dan wilt u misschien weten wat wij met uw persoonsgegevens doen. We hebben dit daarom voor u in een privacyverklaring gezet. Momenteel bieden we de LUMC Care app aan.

Privacyverklaring LUMC Care App 

Deze privacyverklaring gaat over de persoonsgegevens die we gebruiken in de LUMC Care app. Deze app maakt deel uit van The Box. Dit is een pakket met verschillende apparaten voor het uitvoeren van thuismetingen. Met The Box kunnen mensen thuis bijvoorbeeld hun bloeddruk opmeten of een hartfilmpje maken. 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), gevestigd aan Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de LUMC Care app (hierna: ‘de app’). Heeft u vragen hebt over het gebruik van de app en de bescherming van uw privacy? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling die u The Box heeft uitgereikt. De contactinformatie van deze afdeling vindt u in de folder die u bij uw Box kreeg. 

Verwerkte gegevens

U meldt zich aan via de LUMC Care app. Omdat u een patiënt bent van het LUMC, hebben we geen extra gegevens nodig. Wel wordt voor sommige boxen een inlogaccount voor u aangemaakt. Dat account is gekoppeld aan uw patiëntendossier. In de app ziet u de gegevens waarmee u bij ons bekend bent. Deze gegevens komen uit het elektronisch patiëntendossier (EPD). Daarbij gaat het om:

 • Persoonsgegevens: zoals voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam.
 • Dossiergegevens: hoe vaak de metingen worden uitgevoerd.

In de LUMC Care app gebruiken we geen Burgerservicenummer (BSN) van u. We werken met een patiëntennummer. 

U doet thuis metingen. Dat kan met eigen apparatuur of apparatuur die door het LUMC is geleverd. De LUMC Care app toont de metingen en stuurt ze door naar het LUMC. Daar komen ze terecht in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Wat er over de meting in het EPD terechtkomt:

 • Datum/tijd van de meting
 • Patiëntnummer 
 • Waarde van de uitgevoerde meting (bijvoorbeeld de systolische bloeddruk)
 • De eenheid van de uitgevoerde meting (bijv. mmHG)
 • De codering van de uitgevoerde meting (bijv. Loinc code van de systolische bloeddruk)

Metingen die in de app kunnen worden opgenomen: 

 • Bloeddruk
 • Hartslag
 • Saturatie (hoeveelheid zuurstof in het bloed)
 • Aantal gezette stappen
 • Gewicht
 • Temperatuur

Doeleinden 

De gegevens worden door de verpleegkundige of arts gebruikt om regelmatig te kijken of er iets verbeterd kan worden. Daarbij kunt u denken aan meer of minder afspraken, het vervangen van afspraken in het ziekenhuis door online-afspraken enzovoort.
We vragen altijd of we uw gegevens hiervoor mogen gebruiken. Alleen als u contact heeft met een zorgverlener, kunnen uw waarden besproken worden. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het vragen van extra hulp als dat nodig lijkt. Kortom, we gebruiken de app niet om met u te overleggen of als er spoedeisende hulp nodig is.

Bewaartermijn 

Het LUMC bewaart de metingen. Hoe we daarmee omgaan, leest u op de pagina Medische gegevens.

Beveiliging 

We bewaren de gegevens niet alleen, we beschermen ze ook. Zo doen we er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Machtigingen op uw telefoon 

Sommige boxen maken gebruik van een verbinding met uw bluetooth-apparaat. Daarvoor geeft u toestemming op uw telefoon. Android-telefoons gebruiken ook positiebepaling. U moet dus ook toestemming geven voor het gebruik van uw locatie. Uw locatie wordt alléén gebruikt om met uw bluetooth-apparaat te kunnen koppelen. Uw locatie wordt niet opgenomen in de LUMC Care app en ook niet in uw medisch dossier. 

Ontvangers 

Uw gegevens delen we niet met behandelaars buiten het ziekenhuis en/of anderen. Dat gebeurt alleen als dit nodig is voor het realiseren van de beschreven doeleinden hierboven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven met wie wij samenwerken ten behoeve van de app, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Uw rechten 

U heeft altijd het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u:

 • uw toestemming intrekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via infoavg@lumc.nl. Het is ook mogelijk uw privacyklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming.