Elektronisch delen van uw medische gegevens

De gegevens over uw behandeling in LUMC worden opgenomen in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit zijn bijvoorbeeld gespreksverslagen, behandelplannen, radiologische onderzoeken, brieven aan uw huisarts, operatieverslagen of bloeduitslagen. Soms is het noodzakelijk dat uw zorgverlener uw medische gegevens met andere zorgverleners buiten LUMC deelt. Bijvoorbeeld als u in meerdere ziekenhuizen wordt behandeld. Op deze pagina leest u alles over het delen van uw medische gegevens.

We kunnen uw gegevens delen via het elektronisch patiëntendossier. Dat gebeurt digitaal en via een beveiligd netwerk. Dit wordt een elektronisch uitwisselingssysteem genoemd. Uw zorgverlener buiten het LUMC heeft zo toegang tot uw actuele gegevens. Daarnaast kunnen we uw gegevens delen per telefoon, post of beveiligde e-mail. Dit noemen we overige uitwisselingen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer uw behandelaar wil overleggen met uw behandelaar buiten LUMC. Zoals met uw huisarts of een andere specialist.

Wanneer mogen anderen uw gegevens inzien?

We mogen uw medische gegevens alleen elektronisch beschikbaar stellen als u daarvoor toestemming geeft. Alleen zorgverleners die zorg aan u verlenen, mogen de gegevens dan inzien en gebruiken. Die zorgverleners moeten zich houden aan de wettelijke eisen, zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wie mogen de gegevens inzien? 

Het LUMC maakt uw gegevens alleen beschikbaar voor zorgverleners, zoals ziekenhuizen, uw huisarts of apotheek. Geeft u toestemming voor het delen van uw medische gegevens? Dan mag het LUMC uw medische gegevens beschikbaar maken voor alle zorgverleners die nu én in de toekomst zijn aangesloten. Het LUMC kan uw medische gegevens momenteel beschikbaar stellen voor:  

  • Ziekenhuizen
  • Openbare apotheken
  • Regionale huisartsen
  • Overige uitwisselingen

Hoe geeft u toestemming?

Het LUMC vraagt u toestemming voor het delen van uw medische gegevens via elektronische uitwisselingssystemen en overige uitwisselingen. U kunt uw toestemming zelf registreren in ons patiëntportaal mijnLUMC. Heeft u een kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd toestemming regelen. Heeft u een kind van 12 tot en met 15 jaar? Dan moeten ouder of voogd sámen met het kind toestemming regelen. Heeft u een kind van 16 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf toestemming regelen. 

U kunt altijd uw toestemming intrekken. Vanaf dat moment zijn uw gegevens niet meer beschikbaar voor andere zorgverleners als dat nodig is voor uw behandeling. Wilt u uw toestemming wijzigen of intrekken? Dan kunt u dit doen via mijnLUMC. Wij respecteren altijd uw keuze.

Welke gegevens worden met welke systemen gedeeld? 

Het LUMC maakt gebruik van goed beveiligde elektronische uitwisselingssystemen. Uw toestemming geldt voor alle systemen die de zorgverleners voor uitwisseling gebruiken. Voorbeelden van gegevens en uitwisselingssystemen staan hieronder.

Medicijngebruik of laboratoriumuitslagen

Het LUMC gebruikt voor het delen van gegevens over medicijngebruik of laboratoriumuitslagen het Landelijk Schakelpunt (LSP). De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor het uitwisselen van gegevens via het LSP. VZVZ gebruikt daarvoor uw Burgerservicenummer (BSN). Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het LSP. Ze blijven staan in de dossiers in de systemen van uw zorgverleners. 

Onderzoeksuitslagen, beelden en overdrachtsgegevens

Voor het uitwisselen van uitslagen van onderzoeken, beelden en overdrachtsgegevens maakt het LUMC gebruik van uitwisselingssystemen voor zorginstellingen zoals Zorgplatform en XDS. Via Zorgplatform stelt het LUMC zorgdata als diagnoses en allergieën beschikbaar aan andere zorgverleners. Via XDS maken we radiologische beelden en verslagen beschikbaar. Het LUMC is verantwoordelijk voor deze systemen. 

Delen met uw huisarts 

U kunt aan uw huisarts doorgeven of u toestemming geeft. Vanaf dat moment mag uw huisarts uw medische gegevens inzien bij het LUMC. Geeft u geen toestemming? Dan mag huisarts deze gegevens niet bekijken. Ook niet in noodsituaties. U kunt uw toestemming altijd intrekken via uw huisarts.

Overige uitwisselingen

Het kan noodzakelijk zijn voor uw behandeling om uw medische gegevens uit te wisselen of op te vragen per telefoon, post, beveiligde mail of op een andere veilige manier. Dit betreft bijvoorbeeld: 

  • Het verstrekken van uw medicatieoverzicht aan de apotheek. 
  • Multidisciplinair overleg (overleg met andere specialisten) over uw behandeling.
  • Overleg met uw behandelaar of andere organisaties die betrokken zijn bij uw behandeling buiten LUMC (ketenzorg). 

Hiervoor vragen wij altijd apart om uw toestemming.