Over privacy en uw bijbehorende rechten

Zodra u bij het LUMC komt en u wordt ingeschreven als patiënt gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Ook als u student of medewerker bent verwerken wij persoonsgegevens van u. Hieronder leest u welke rechten u hebt ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Voor uitgebreidere informatie over het wat en waarom van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u het privacy statement raadplegen.

Bezwaar maken tegen het gebruik van medische gegevens voor medisch wetenschappelijk onderzoek (voor patiënten)

Uw behandelend arts kan uw medewerking vragen voor wetenschappelijk onderzoek. U bent niet verplicht daaraan mee te doen. Ook tijdens het onderzoek mag u zich bedenken en uw eerder verleende toestemming weer intrekken. Dit kunt u aangeven bij uw behandelend arts.

In principe vragen wij altijd uw toestemming om deel te nemen aan onderzoek. Slechts in zeer specifieke gevallen, zoals grootschalig onderzoek met een (groot) maatschappelijk belang (bijvoorbeeld COVID) hoeft men u niet altijd apart om toestemming te vragen. Dit wordt beoordeeld door een toetsingscommissie.

Voor dit soort onderzoek hergebruiken we dan uw gegevens, beelden of lichaamsmateriaal die verkregen zijn tijdensde zorg Dat betekent dat we niks extra’s verzamelen voor het wetenschappelijke onderzoek. Ook moet het onderzoek aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw privacy wordt beschermd. Alle gegevens beelden en lichaamsmaterialen krijgen een code zodat er niet achterhaald kan worden dat het om u gaat. Zo wordt uw naam bijvoorbeeld nooit gebruikt;
  • Er is geen risico voor uw gezondheid;
  • Het is moeilijk of bijna onmogelijk om toestemming te vragen. Bijvoorbeeld wanneer u bent overleden, verhuisd of wanneer u niet meer onder behandeling bent in het LUMC.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw verzamelde medische gegevens, beelden en/of uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dat doorgeven aan uw behandelend arts of op de afdeling waar u onder behandeling bent. . Indien u bezwaar heeft gemaakt kunt u dit terugvinden in mijnLUMC onder de tab Bezwaar tegen algemeen onderzoek. Een uitgebreide toelichting op het gebruik van medische gegevens en lichaamsmateriaal vindt u op de pagina Patiëntenonderzoek.

Persoonsgegevens inzien (voor patiënten, studenten en medewerkers)

Voor patiënten

Kopie medisch dossier: u kunt te allen tijde een kopie van uw medisch dossier opvragen. Lees voordat u een kopie aanvraagt eerst aandachtig de toelichting Aanvraag kopie Medisch Dossier. Tijdens uw behandeling kunt u dit opvragen via het hoofd van de afdeling of via een digitaal formulier. Na uw behandeling kunt u een kopie van uw medisch dossier krijgen via het hoofd Medische Zaken.

Inzage medisch dossier: u kunt uw medisch dossier inzien door een verzoek te richten aan uw behandelaar (of het hoofd van de afdeling). 

Voor studenten en medewerkers

U kunt uw persoonsgegevens inzien door een verzoek tot inzage te doen via een digitaal formulier.

(Persoons)gegevens wijzigen – rectificatie (voor patiënten, studenten en medewerkers)

Voor patiënten

U mag uw (persoons)gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we uw geboortedatum of naam verkeerd hebben verwerkt. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u altijd uw eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Daarnaast mag u een verzoek doen tot rectificatie als uw persoonsgegevens onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u uw (persoons)gegevens wilt wijzigen kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. Als u iets wilt toevoegen aan het dossier kunt u dat aangeven bij uw behandelaar. Of u kunt uw verzoek indienen via een digitaal formulier

Voor studenten en medewerkers

U mag uw persoonsgegevens laten wijzigen. Dit houdt in dat u het LUMC mag vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. U kunt uw verzoek indienen via een digitaal formulier

U kunt om rectificatie vragen als uw (persoons)gegevens:

  • feitelijk onjuist zijn;
  • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
  • op enige wijze in strijd met een wet worden gebruikt.

Het rectificatierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee iemand het niet eens is, voor zover deze ter zake doen. 

Persoonsgegevens vernietigen – recht op vergetelheid (voor patiënten, studenten en medewerkers)

Voor patiënten

U mag vragen om het vernietigen van uw dossier (of dat van uw kind). Hiervoor kunt u een verzoek indienen via een digitaal formulier. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. In principe moet het LUMC gehoor geven aan uw verzoek, maar niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld wanneer uw arts denkt dat het in uw eigen belang is om het dossier of delen daarvan te bewaren. Uw arts is namelijk ook gebonden aan zijn zorgplicht. Uw arts kan dan samen met u de vernietiging heroverwegen. Het LUMC mag vernietiging ook weigeren als er op grond van een wet of voorschrift een verplichting is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Wij moeten ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. Uw medisch dossier moeten wij ten minste 115 jaar bewaren.  

Het vernietigen van een deel van het dossier kan alleen als de gedeelten voor de behandeling niet essentieel zijn en geen vertekend beeld opleveren van het geheel.

Voor studenten en medewerkers

U kunt het LUMC vragen uw persoonsgegevens te wissen in de volgende situaties:

  • de organisatie heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig;
  • u trekt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in;
  • de organisatie verwerkt uw persoonsgegevens terwijl dat niet mag (onrechtmatig), bijvoorbeeld omdat de organisatie geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking;
  • de organisatie bewaart uw gegevens langer dan wettelijk mag;

U kunt uw verzoek indienen via een digitaal formulier

Persoonsgegevens overdragen – recht op dataportabiliteit (voor patiënten, studenten en medewerkers)

Voor patiënten, studenten en medewerkers

U hebt het recht om uw persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een ander ziekenhuis of een andere organisatie. Dit betreft enkel digitale gegevens. Daarnaast gaat het om persoonsgegevens die het LUMC óf met toestemming van u verwerkt óf om de uitvoering van een overeenkomst met u. U kunt uw verzoek indienen via een digitaal formulier

Klacht indienen (patiënten, studenten en medewerkers)

Voor patiënten

De medewerkers van het LUMC zetten zich in om u als patiënt zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring hebt of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming. U kunt dan een klacht indienen. Het is ook mogelijk om uw privacyklacht in te dienen bij FG via infoavg@lumc.nl of de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.   

Voor studenten en medewerkers

U kunt een klacht indienen wanneer de organisatie niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming via een digitaal formulier. Het is ook mogelijk om uw privacyklacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.   

Bewaartermijn van uw verzoek

Het LUMC bewaart de persoonsgegevens die u invult op de bovenstaande formulieren 7 jaar.