Traumazorg netwerk

Traumacentra

Het Leids Universitair Medisch Centrum, het HagaZiekenhuis en het Medisch Centrum Haaglanden vormen samen het Traumacentrum West. De basis van deze aanwijzing is het regionaliseren van de traumazorg en het binnen de regio organiseren van goede opvang en behandeling van traumapatiënten door de hele keten van traumazorg heen. Deze 3 ziekenhuizen zijn zogenaamde level 1 traumaziekenhuizen d.w.z. dat zij het hoogste niveau van traumazorg kunnen verlenen.

In 1999 zijn door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tien traumacentra in Nederland aangewezen, om de kwaliteit van de opvang, behandeling en zorg voor (poly)traumapatiënten te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. . De Nederlandse Trauma centra zijn bestuurlijk verenigd in de Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

De traumacentra hebben, naast de zorgtaak voor de meest ernstig gewonde patiënten, drie bijzondere taken ten aanzien van het realiseren van de organisatie van zorg rondom de traumapatiënt:

  1. Het opbouwen, onderhouden en coördineren van een traumazorgnetwerk.
  2. Een kenniscentrum zijn (traumaregistratie, onderzoek, onderwijs).
  3. Het  organiseren en onderhouden van een beschikbaar Mobiel Medisch Team als aanvulling op de reguliere préhospitale zorg.

Eén van de taken van het Traumacentrum West is het opbouwen, onderhouden en coördineren van een traumazorg netwerk. De regiefunctie die het Traumacentrum daarbij opgelegd heeft gekregen houdt ondermeer in dat het traumacentrum:

  • afspraken maakt met ketenpartners over de toewijzing van de patiënten aan de juiste ziekenhuizen (afhankelijk van de letsel-ernst); Raadpleeg hiervoor het Netwerkafspraken boek (aug. 2015)
  • protocollen en behandelprocedures van de verschillende disciplines op elkaar afstemt, vastgelegd in ons Traumaprotocollen boek;
  • afspraken maakt met de ziekenhuizen over beschikbare capaciteit;
  • afspraken maakt met de meldkamers en ambulancevoorzieningen over de inzetcriteria van het MMT;
  • met het GHOR-bureau’s in de regio intensief contact heeft in het kader van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

traumazorgnetwerk