Traumaregistratie

Traumaregistratie

Het doel van de traumaregistratie is het verzamelen van gegevens, zowel landelijk als regionaal, ten behoeve van beleidsvorming, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsbewaking. Een goede registratie biedt inzicht in patiëntenaantallen en -stromen, waardoor de inzet van hulp beter gestuurd en zonodig bijgesteld kan worden.

In 1999 is het TCW gestart met de ontwikkeling van een traumaregistratiesysteem. Vanaf juni 2001 wordt in negen van de elf ziekenhuislocaties in de traumaregio geregistreerd. Vanaf april 2005 leveren alle ziekenhuizen gegevens aan de registratie. Dit maakt 2006 het eerste complete registratiejaar.

Inclusiecriteria en dataset

De Nederlandse Vereniging voor Traumatologie heeft besloten dat in Nederland van alle ongevalpatiënten die via de afdeling Spoedeisende Hulp worden opgenomen, worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis voor opname, of overlijden ten gevolge van het letsel een bepaalde gegevensset wordt geregistreerd. Dit besluit is door het ministerie van VWS overgenomen in de aanwijzing voor Traumacentra.

Afgesproken is dat van deze patiënten de zogenaamde MTOS+ dataset wordt vastgelegd. Deze dataset is afkomstig uit Amerika waar één van de eerste systematische traumaregistraties, de Major Trauma Outcome Study (MTOS), heeft plaatsgevonden. Aan de variabelen van de MTOS zijn préhospitale gegevens toegevoegd (weergegeven met de '+' ). Op deze registratie is een door de Landelijke Vereniging voor Trauma Centra (LVTC) vastgesteld privacy reglement van toepassing