De afdeling PHEG

Bij de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde werken ruim tweehonderd medewerkers (grotendeels part-time). Het gaat om wetenschappelijk én niet-wetenschappelijk personeel. Afdelingshoofd is de heer prof. dr. M.E. Numans.

De afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde werkt nauw samen in een groot netwerk gericht op de Huisartsgeneeskunde, Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde, Public health en Medische Antropologie. De afdeling verzorgt daarnaast een deel van het Studentenonderwijs (SO), de Huisartsopleiding (HO), de Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (SOG) en nascholing en kaderopleidingen voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Wetenschappelijk Onderzoek (WO), Public Health (PH) en Medische Antropologie (MA).

Huisartsgeneeskunde

Hoofd van de Huisartsopleiding is mevrouw prof. dr. A.W.M. Kramer; hoofd van Studentenonderwijs is mevrouw drs. M.W. Ottenhoff-de Jonge; hoofd van Wetenschappelijk Onderzoek is de hoogleraar prof. dr. N.H. Chavannes.

Bij de Huisartsopleiding werken huisartsbegeleiders en gedragswetenschappers. Zij verzorgen het ondersteunend onderwijs op de terugkomdag, éénmaal per week. Op de overige dagen vindt het onderwijs plaats op de stageplaatsen. De stageplaatsen zijn in het 1e en 3e jaar in de huisartspraktijk, en in het 2e jaar op een SEH, in een GGZ setting en in een verpleeghuissetting. De opleiders volgen een didactische opleiding en staan in nauw contact met het opleidingsinstituut. Per jaar zijn er rond de zeventig nieuwe opleidingsplaatsen. We leiden op tot communicatief vaardige huisartsen die op een maatschappelijk verantwoorde wijze handelen en van wie het beleid zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd is.

Bij Studentenonderwijs werken senior-huisartsdocenten, huisartsdocenten en junior-huisartsdocenten. Daarnaast wordt voor het kleinschalig onderwijs gebruik gemaakt van een tiental externe docenten en worden er regelmatig AIOS (huisartsen in opleiding) voor een korte periode begeleid in het geven en maken van onderwijs. De docenten zijn allen ook werkzaam in de huisartspraktijk. Gezamenlijk dragen zij de verantwoordelijkheid voor het onderwijs Huisartsgeneeskunde aan medisch studenten vanaf het eerste studiejaar tot en met de coschappen en semi-artsstages.

Bij de sectie Wetenschappelijk Onderzoek werken junior-onderzoekers, senior-onderzoekers en  secretariaats- en onderzoeksmedewerkers gezamenlijk aan het wetenschappelijk onderbouwen van de klinische praktijk van Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde. De belangrijkste onderzoekslijnen zijn ‘preventie in de eerstelijn’ en ‘ouderengeneeskunde in de eerstelijn’. Daarnaast wordt al jarenlang onderzoek gedaan naar ‘kleine kwalen’. De afdeling PHEG coördineert het Leids Eerstelijns Onderzoeks Netwerk (LEON) waarin ruim negentig regionale huisartslocaties samenwerken aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Het verpleeghuisgeneeskundig onderzoek vindt plaats in het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH), een wetenschappelijk samenwerkingsverband van zeven grote zorginstellingen.

Huisartsgeneeskunde werkt op het gebied van studentenonderwijs, onderzoek en huisartsopleiding samen met een groot aantal huisartsen in de regio Leiden - Den Haag. Jaarlijks worden door huisartsen in de regio driehonderd coassistenten en honderdzeventig huisartsen-in-opleiding begeleid.

Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde

Het hoofd van Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde is de hoogleraar, prof.dr. W.P. Achterberg.

Het hoofd van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is de heer V.G.M. Chel. Bij de opleiding zijn begeleiders specialist ouderengeneeskunde, gedragswetenschappelijk begeleiders, een praktijkcoördinator, een managementassistent en een secretaresse werkzaam, allen in parttime dienstverband. De specialisten ouderengeneeskunde zijn allen in het praktijkveld werkzaam.
De afdeling heeft vaste contracten met een aantal externe gedragswetenschappers voor het verzorgen van het onderdeel super- en intervisie. Ook zijn er bij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde een groot aantal externe consulenten betrokken.
Voor het verzorgen van het praktijkdeel van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde sluit de afdeling contracten met verpleeghuizen in de regio, die loopt van Leiden, Alphen aan de Rijn, Gouda, via Den Haag, naar Rotterdam en Dordrecht, en met enkele verpleeghuizen in Zeeland en Noord-Brabant. Met de docenten specialist ouderengeneeskunde van deze verpleeghuizen is tweemaandelijks inhoudelijk en organisatorisch overleg.

Bij het wetenschappelijk onderzoek van deze sectie zijn enkele onderzoekers en een coördinator van het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH) betrokken.

Public health

Het hoofd van Public health is de hoogleraar, prof.dr. B.J.C. Middelkoop. De sectie omvat voorts drie wetenschappelijk medewerkers, die zowel in onderwijs als in onderzoek werkzaam zijn. Er is momenteel één promovenda werkzaam. In het kader van de Academische Werkplaats Noordelijk Zuid-Holland is er samenwerking met drie regionale GGD’en en met TNO Kwaliteit van Leven.

Medische Antropologie

Het hoofd van Medische Antropologie is de hoogleraar, prof.dr. R. Reis. De sectie heeft geen medewerkers, wel extern gefinancierde promovendi. Onderzoek wordt verricht naar een variëteit aan medisch-antropologische onderwerpen in binnen- en buitenland. Een van die onderwerpen is migratie en gezondheid. Het onderwijs bestaat uit een bijdrage aan terugkomdagen voor semi-artsen, een bijdrage aan het keuzeblok international health, en het verzorgen van de keuzeblokken multiculturele geneeskunde en gezondheid(szorg) & mensenrechten.