MOVIT MD: co-creatie tussen professionals en ouderen in de wijkMOVIT MD: co-creatie tussen professionals en ouderen in de wijk

De samenwerking tussen zorg en welzijn in de wijk stimuleren, hoe doe je dat? Binnen MOVIT MD gingen zorg- en welzijns-professionals samen met ouderen aan de slag, tijdens themabijeenkomsten met inspirerende sprekers en groepswerk. Na een jaar is er bij 7 van de 8 wijken daadwerkelijk meer contact gekomen tussen professionals van zorg en welzijn. In 1 wijk was er al veel contact. MOVIT schreef een handvat dat als leidraad kan dienen voor succesvolle co-creatie in de wijk. 

MOVIT MD afgerond

Binnen MOVIT MD wilden we de samenwerking tussen professionals van zorg en welzijn binnen de 8 verschillende wijken van Leiden stimuleren. Het MOVIT team bestaat uit medewerkers van AGE LUMC, de Hogeschool Leiden, Stichting Radius en uit ouderen van het Ouderenberaad ZHN. Ouderen en professionals werden uitgenodigd voor themabijeenkomsten, met een inspirerende spreker. Tijdens de tweede helft van de bijeenkomst gingen de deelnemers per wijk samen aan de slag met een zelf gekozen lokaal probleem en maakten zij een plan van aanpak. Het MOVIT MD team faciliteerde dit proces en ondersteunde hen op afstand bij de uitvoering van het plan van aanpak.

Na een jaar werden kernfiguren uit de wijk geïnterviewd met betrekking tot de inhoud en het proces. Het bleek dat bij 7 van de 8 wijken er daadwerkelijk meer contact is gekomen tussen professionals van zorg en welzijn. In 1 wijk was er al veel contact. Het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak was in wisselende mate succesvol. Aan de hand van  factoren die van grote invloed waren op het verloop en het resultaat, konden wij een lijst opstellen met aandachtspunten die professionals kunnen gebruiken om het samenwerken aan een project in de wijk succesvoller te laten verlopen.

Movit Handvat voor succesvolle co-creatie in een wijk

  1. Kies een urgent probleem, dat door iedereen erkend wordt (zo mogelijk ondersteund door cijfers)
  2. Zorg dat alle deelnemers achter het doel en de werkwijze staan;
  3. Verzamel de juiste mensen bij de groep, inclusief vertegenwoordigers van de doelgroep;
  4. Zorg voor een voorzitter en aanjagers die de werelden van zorg en welzijn kennen;
  5. Stimuleer dat professionals commitment vragen bij de eigen managers;
  6. Zet in op haalbare doelen, maak een werkbaar plan van aanpak en durf deze waar nodig bij te stellen;
  7. Stel met elkaar vast wie welke rol gaat vervullen op basis van kennis en kunde en geef de verantwoordelijkheidsverdeling aan;
  8. Sta open voor innovatieve ideeën en creatieve werkvormen;
  9. Werk aan wederzijds vertrouwen, teamgeest en werksfeer;
  10. Vier successen en leer van het proces als dingen (nog) niet lukken.Annet Wind, projectleider