Huisartsen

De afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde en het onderwijsaanbod voor belangstellende huisartsen.

In de eigen praktijk

Coassistentschap

Voor het opleiden van co-assistenten in de praktijk is de belangrijkste voorwaarde enthousiasme voor het huisartsenwerk. Daarnaast wordt van de huisarts verwacht dat hij/zij de NHG standaarden onderschrijft. Een eigen spreekkamer voor de co-assistent is niet noodzakelijk. Het huisartsgeneeskunde coschap is het laatste van de reguliere coassistentschappen aan het einde van het 5e studiejaar en duurt 4 weken. De huisarts kan zelf aangeven hoe vaak hij/zij een co-assistent wil begeleiden; meestal heeft men drie co's per jaar. Vergoeding €680,- per 4 weken.

Accreditatie: daarnaast levert het opleiden van co-assistenten accreditatiepunten op voor de huisarts-herregistratie: bij het begeleiden van 4 co-assistenten per jaar en de 4 uur HADO-training per jaar 20 accreditatiepunten. Lees verder...

Semi-artsstages

Voor de semi-artsbegeleider:
De semi-artsstages vinden plaats na de reguliere coschappen in het zesde studiejaar en duren 16 weken. De semi -arts kan zelf kiezen binnen welk specialisme de stage wordt gevolgd. De semi-arts functioneert op het niveau van een beginnende aios, maar is nog geen arts. Hoofddoel van de semi-artsstage in de huisartspraktijk is dat de semi-arts leert zelfstandig te functioneren. Nevendoelen zijn enthousiasmering voor en voorbereiding op de huisartsopleiding.
Er wordt naar gestreefd om continue (3 x 16 weken per jaar) een semi-arts te plaatsen in HOED/groepspraktijken, waar ook een derdejaars aios aanwezig is die een deel van de begeleiding kan verzorgen. Vergoeding € 5500,00 op jaarbasis.

Accreditatie: 20 punten bij het opleiden van minimaal 2 semi-artsen per jaar plus de bijbehorende nascholing.

Keuzecoschap

Alle studenten moeten in het 6e studiejaar in totaal 10 weken keuzecoschap volgen. Dit kan gekoppeld worden aan semi-artsstage, wetenschappelijke stage of los worden gevolgd en eventueel opgesplitst in 2 x 5 weken.
Er is geen onderwijsprogramma, de student functioneert tussen coassistent en aios-niveau.
Vergoeding: € 110,00 per week.

Onderwijs in het LUMC

Werkgroepbegeleiding

Door de afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde wordt werkgroeponderwijs georganiseerd, waarbij groepen studenten (12 personen ) o.l.v. een huisarts leren een medisch probleem op te lossen. Dit gebeurt in de "lijn klinisch onderwijs" (LKO) ( 2e jaar gedurende 10 middagen per jaar) of in het blokonderwijs (incidenteel). Een lijst met data is bij het secretariaat beschikbaar.
Vergoeding € 52,- per uur. 

Daarnaast zijn er regelmatig vacatures binnen het studentenonderwijs. Alle docenten zijn praktiserende huisartsen die parttime (1 tot 3 dagen) per week onderwijs geven.

Contactpersoon:
mevrouw M.W.Ottenhoff-de Jonge