FAQ coschap huisartsopleiding

De coassistent in de praktijk


Welke informatie krijg ik vooraf over de coassistent?
Naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en stageperiode.

Op welke manier kom ik met de coassistent in contact?
Uiterlijk in de week voor de start van het coschap wordt aan coassistenten gevraagd om kennis te maken en de eerste werkdag af te stemmen. Dit kan in een persoonlijk gesprek of telefonisch.

Waar kan ik uitgebreide informatie vinden over het begeleiden van coassistenten?
Uitgebreide informatie kunt u vinden in het stageplan voor coassistentopleiders. Deze krijgt u vooraf per email opgestuurd. U kunt deze ook aanvragen via het secretariaat via Coschap-Hagnk@lumc.nl

Hoeveel tijd kost het begeleiden van een coassistent?
Naast directe supervisie van het spreekuur van de coassistent wordt aan de opleider gevraagd om een half uur per dag te reserveren voor een leergesprek met de coassistent.

Hoe kom ik zo goed mogelijk tegemoet aan de leerwensen van een coassistent?
Het is raadzaam om de coassistent te vragen om aan het begin van de stageperiode het Individueel Ontwikkelings Plan (IOP) in het digitaal portfolio (EPASS) in te vullen. Bespreek de leerdoelen samen aan bij aanvang van het coschap.

Wat is het IOP en wat kan ik ermee als opleider?
In het Individueel Ontwikkelings Plan legt de coassistent voorafgaand aan de stage de leerdoelen vast, om deze bij aanvang met de opleider te bespreken. De tussenbeoordeling in de 3e week kan als evaluatiemoment worden gebruikt. 

Welke CanMed competenties hebben prioriteit?
De coassistenten zijn aan het einde van het verplichte deel van de coschappen. Alle CanMed competenties zijn van belang. De ervaring leert dat er tijdens de klinische coschappen de minste aandacht gegeven is aan de competentie gezondheidsbevorderaar (of maatschappelijk handelen), Het is een kans om deze competentie extra aan bod te laten komen bij het coschap in uw praktijk.

Maatschappelijk handelen: Heb ik meer kennis verworven over de maatschappelijke context en het bevorderen van gezondheid? Voorbeelden: epidemiologie, preventie, culturele achtergronden, sociale netwerken, leefstijlbevordering, voorlichting, bemoeizorg, etc.

In welke mate beheerst een coassistent anamnese en lichamelijk onderzoek?
Vanaf de Bachelor krijgt de student training in de basis van anamnese en lichamelijk onderzoek. Omdat de coassistenten aan het einde van hun coschappen zitten, zal het meeste regelmatig zijn geoefend. De praktijk leert echter dat sommige coassistenten spaarzaam zijn geobserveerd. Het is goed om regelmatig te observeren en waar nodig bij te sturen. 

Wat voor activiteiten kunnen coassistenten in de praktijk doen?
Naast het doen van spreekuur, ANW-diensten en de opdrachten voor de terugkomdagen is het goed dat de coassistent kennismaakt met andere aspecten van het vak. Vaak wordt met een specifieke leeropdracht / observatieopdracht meegelopen met POH-GGZ, POH-somatiek, POH-ouderen, fysiotherapeut, diëtist, assistente, apotheker etc. Ook zal de coassistent een PICO maken naar aanleiding van een klinisch probleem en deze in de praktijk presenteren.

Wat mogen wij van een coassistent betreft professioneel gedrag verwachten?

 • Dat de coassistent op tijd aanwezig is, zich afmeld bij ziekte of afwezigheid. De coassistent heeft een professionele houding tegenover patiënten.
 • De coassistent heeft een open en constructieve houding medewerkers in de praktijk en werkt op een constructieve manier samen.
 • De coassistent handelt met inachtneming van relevante wettelijke bepalingen.
 • De coassistent reflecteert op het eigen functioneren, benoemt kwaliteiten en beperkingen en stelt op basis hiervan persoonlijke leerdoelen op.

Hoeveel patiënten moet een coassistent minimaal zelfstandig zien? Gedurende de 6-weekse stage ziet de coassistent minimaal 40 patiënten zelfstandig. Dit mag in het bijzijn van de opleider. het is goed om de coassistent in de verschillende fasen van de stage regelmatig te observeren.

Hoeveel ANW-diensten moet de coassistent doen?
De coassistent doet minimaal 1 tot 2 diensten mee, meer diensten mag. De coassistent mag ook met een collega meelopen. De diensten mogen worden gecompenseerd overdag.


Beoordeling van de coassistent en digitaal portfolio EPASS


Wat is een KPB en wanneer vul ik deze in?
Met een Korte Praktijk Beoordeling kan elke medewerker in de praktijk een activiteit van de coassistent beoordelen. Beoordelen gebeurt op verzoek van de coassistent. De coassistent verzoekt via email om een formulier in het digitaal portfolio EPASS in te vullen. De KPB betreft steeds één activiteit of patiëntencontact. Een coassistent laat tijdens zijn 6-weekse stage minimaal 3 KPB’s invullen. 

Wie heeft er allemaal inzage in het digitaal portfolio EPASS?
De coördinatoren van het cluster POSH (psychiatrie, ouderen-, sociale en huisartsgeneeskunde) hebben alleen tijdens het coschap inzage. Beoordelingen van POSH en direct voorgaande coschap kan worden gezien. De coassistent kan daarnaast zelf kiezen wie beperkte of algehele toegang krijgt.

Wat moet ik doen als ik een onvoldoende beoordeling overweeg?
Indien u een onvoldoende beoordeling overweegt, is het als eerste belangrijk om dit tijdig, bijvoorbeeld tijdens de tussenbeoordeling in de 3e week, te bespreken met de coassistent. Het is belangrijk om zo concreet mogelijk te zijn en aan te geven wat er moet gebeuren om tot een voldoende beoordeling te komen. Een onvoldoende stagebeoordeling zal altijd worden voorgelegd aan de examencommissie. Een onvoldoende stagebeoordeling betekent in de regel een verlenging van het coschap bij een andere opleider. Overleg met de coördinator coschap huisartsgeneeskunde is mogelijk via c.w.walinga@lumc.nl.

Wat zijn de verplichte toetsmomenten tijdens het coschap huisartsgeneeskunde?

Week

 

1

Korte Praktijk Beoordeling (KPB)

2

Korte Praktijk Beoordeling (KPB)

3

Tussenbeoordeling

4

Korte Praktijk Beoordeling (KPB)

5

Presentatie PICO / Referaat

6

Stagebeoordeling

Welke beoordeling komt overeen met ‘uitmuntend’?
Als leidraad kan worden gebruikt dat ongeveer 1 op de 20 studenten in aanmerking komt voor een uitmuntende beoordeling. Een uitmuntende beoordeling voor het 18-weekse cluster POSH wordt gegeven indien voor het coschap psychiatrie, huisartsgeneeskunde en sociale/ouderengeneeskunde 3x een uitmuntend dan wel 2 maal uitmuntend en 1x goed word behaald. 

Worden de coassistentopleiders ook beoordeeld door de coassistent?
De coassistenten vullen een digitale evaluatie van het gelopen coschap in. Tijdens de opleidersavond zullen de belangrijkste leerpunten onherleidbaar worden gedeeld. In een persoonlijk gesprek, bijvoorbeeld tijdens een praktijkvisitatie kan ze feedback per stageplek worden medegedeeld.

Werktijden en ziekmelding
Kan een coassistent zich ziek melden? Hoe veel mag hij/zij missen?
Ja, een coassistent kan zich ziek melden of afwezig zijn i.v.m. bezoek aan (huis)arts of tandarts. Een coassistent mag maximaal 10% van de tijd van een coassistentschap afwezig zijn, bij een coschap van 6 weken is dit 3 dagen. Dit kan zijn vanwege belangrijke privézaken of ten gevolge van ziekte. Bij ziekte is de coassistent verplicht dit te melden bij de opleider en bij het secretariaat van PHEG via Coschap-Hagnk@lumc.nl 

Wat zijn de werktijden van een coassistent in de praktijk?
Coassistenten worden geacht het hele coschap van maandag t/m vrijdag aanwezig te zijn. Coassistenten dienen hun afwezigheid altijd te melden aan de coassistentopleider. Bij ziekte moet ook het secretariaat PHEG worden ingelicht.
Toegestaan is afwezigheid voor:

 • Landelijke voortgangstoets geneeskunde. Data staan op https://ivtg.nl/nl/
 • Verplichte BLS-training. Betreft 1 dagdeel, meestal op vrijdag.
 • Terugkomochtend onderwijs LUMC. De middag is voor zelfstudie beschikbaar in overleg met de coassistentopleider. Uiteindelijk bepaalt de coassistentopleider of de coassistent in de middag aanwezig is. 

Mag je huiswerk vragen buiten gewone werkuren? Ja, natuurlijk ze zijn bezig met een academische opleiding.


Onderwijs, opdrachten en terugkomdagen

Wanneer zijn de terugkomdagen in het LUMC?

De terugkomdag zijn in de 2de, 4de en 6de week op dinsdagochtend.  Op deze dagen is de middag beschikbaar voor zelfstudie of aanwezigheid op de praktijk. Dit wordt in onderling overleg bepaald.

Welke verplichte opdrachten moet de coassistent maken tijdens de stage in de praktijk?

 • SFPMC: De coassistenten wordt gevraagd een kwetsbare oudere thuis te bezoeken en een probleemanalyse volgens de SFMPC-methode te maken. Deze opdracht wordt op de 2e terugkomdag besproken.
 • PICO: Alle coassistenten maken een PICO naar aanleiding van een klinische presentatie in de praktijk. Zij organiseren i.o.m. de coassistentopleider een moment waarop zij de PICO presenteren in de praktijk. Deze PICO-presentatie wordt door de opleider beoordeeld d.m.v. een formulier in EPASS dat de coassistent u per email stuurt. Een aantal PICO-presentaties zal ook tijdens de 3e terugkomdag worden gepresenteerd aan medestudenten.
 • Interview gezondheidswerker in de wijk: Alle coassistenten krijgen de opdracht om een gesprek met een gezondheidswerker te organiseren. Te denken valt aan AMW, fysiotherapie, wijkverpleegkundige. De verdeling van de verschillende beroepen vindt plaats op de 1e terugkomdag. Op de 3e dag presenteren de coassistenten aan elkaar hun bevindingen.
 • Onderwijs Medische besliskunde: Op de 3e terugkomdag organiseert de afdeling Medische Besliskunde onderwijs over gedeelde besluitvorming. Voor dit onderwijs moeten de coassistenten een consult op geluid of beeld opnemen. Het opnemen gebeurt alleen na toestemming van de patiënt en coassistentopleider. Het mediabestand moet vooraf worden opgestuurd naar de afdeling Medische Besliskunde. Dit kan alleen via een beveiligde methode, zodat bescherming van privacy is gewaarborgd.
Meer info over de opdrachten vindt u in het stageplan.

Hoe kan ik achterhalen wie de docent van coassistent is bij het LUMC? U kunt dit navragen via het secretariaat Coschap-Hagnk@lumc.nl. Zij zullen u het emailadres van de docent geven.

 

Andere vragen

Wat is het mentoraat tijdens de coschappen?
Gedurende de Masterfase van de studie Geneeskunde woont de coassistent verschillende mentoraat bijeenkomsten bij. Gedurende 3 jaar wordt de student in groepsverband en individueel door een ervaren arts begeleid. Doelen van deze bijeenkomsten zijn reflectie en intervisie n.a.v. praktijkervaringen, monitoren van studievoortgang en begeleiden van de (studie)loopbaan.

Kan ik als coassistentopleider ook mentor worden?
Ja dat kan. U kunt meer informatie opvragen bij  Dr. Arnout Jan de Beaufort, coördinator master, kinderarts (niet-praktiserend) via A.J.de_Beaufort@lumc.nl

Hoe kan ik digitaal toegang krijgen tot de Walaeus bibliotheek van het LUMC?
Ja, dat is mogelijk. U krijgt zo toegang tot veel medische literatuur. Meer info en aanmelding loopt via het secretariaat PHEG via Coschap-Hagnk@lumc.nl

Hoe is de beroepsaansprakelijkheid voor coassistenten geregeld?
Als opleider bent u eindverantwoordelijk voor het medisch handelen dat de coassistent onder uw supervisie verricht. Het is belangrijk dat u controleert of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de praktijk ook de werkzaamheden van de coassistent (als extra werknemer in de praktijk) dekt.