Instellingen

De externe leerwerkperiode (ELWP) 

In het tweede jaar van de huisartsopleiding loopt de arts in opleiding tot specialist (aios) stage in een verpleeghuis, GGZ-instelling en op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Naast het aanvullen en verdiepen van medisch-technische kennis en vaardigheden dienen deze stages voor het uitbouwen van een aantal andere competenties. Binnen deze stages bestaat de gelegenheid om andere aspecten van de zeven basiscompetenties van de huisarts te onderkennen, benoemen en te oefenen. Tijdens de wekelijkse terugkomdag op 'het instituut' wordt een onderwijsprogramma aangeboden dat dit proces stimuleert en ondersteunt.
Naast het doel van het ontwikkelen van de aan een bepaald deel van de opleiding toegekende competenties kent iedere stage ook nog ruimere doelen. Per stage kunnen de doelen als volgt benoemd worden.

SEH-stage (6 maanden)

Doel = leren hanteren van continuïteit van zorg bij transmurale hulpverlening, waarbij het beheersen van hoogwaardige medisch-technische vaardigheden, het omgaan met acute stress en het onderworpen zijn aan een hiërarchisch systeem belangrijke elementen zijn.

Verpleeghuisstage (3 maanden)

Doel = leren te werken als zorgmanager, met meerdere disciplines die een rol spelen in de zorg van één patiënt met complexe (multi-)pathologie en (aanzienlijke) beperkingen in de zelfredzaamheid.

GGZ-stage (3 maanden)

Doel = leren hanteren van flexibele houding / professionele rol in de hulpverlening bij patiënten met psychische aandoening of gedragsproblematiek, waarbij sprake is van een delicate balans tussen zelfsturing, behoeften en noden van de patiënt enerzijds en het (niet-) handelen van de arts / hulpverlener anderzijds (hetgeen dus andere eisen stelt aan de arts dan in de somatische zorg).

Op basis van aangetoonde en door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) goedgekeurde voor ervaring kunnen aios vrijstelling krijgen voor één of meerdere onderdelen van de externe leerwerkperiode. Zie voor de regelgeving omtrent de vrijstelling het Kaderbesluit en het Besluit huisartsgeneeskunde.

Aanmelding
Reglementen
Eindtermen
Profiel