Antibioticaresistentie

Regionale taken

ROAZ-regio’s moeten van het ministerie van VWS een basis bieden om alle relevante partijen in een zorgnetwerk bijeen te brengen voor de aanpak van antibioticaresistentie. De regionale antibioticaresistentie-zorgnetwerken dienen ervoor te zorgen dat er regionale samenwerking ontstaat in de aanpak van antibioticaresistentie. 

De ABR-aanpak heeft meerdere aangrijpingspunten. De belangrijkste taak van de zorgnetwerken is het stimuleren van de samenwerking in de regionale zorgketen.
Daarnaast voeren ze onder andere de volgende taken uit:

 • Het in beeld brengen van regionale risico’s  en
  het betrekken van zorginstellingen bij de beheersing hiervan;
 • Infectiepreventie op een hoger peil brengen;
 • Stimuleren van het gepast voorschrijven van antibiotica;
 • Transparantie en open communicatie over de aanwezigheid van BRMO bevorderen.

  Daarvoor is onder meer nodig om te weten wat speelt:
 • hoe processen lopen;
 • welke scholing beschikbaar is, wat die inhoudt en wie die aanbiedt;
 • welke onderdelen van beleid geüniformeerd kunnen worden;
 • welke afspraken bestaan over informatieoverdracht en of aanscherping daarvan nodig is.

Alle bestuurders, beleidsmakers en zorgprofessionals in het zorgnetwerk zijn aan zet.
De Stuurgroep en het Regionaal Coördinatieteam (RCT) zijn de aanjagers om iedereen met elkaar te verbinden en een intensieve samenwerking op ABR in de regionale zorgketen te stimuleren.
Vakmanschap en persoonlijke zorg is de gemeenschappelijke noemer in de zorgketen, èn in de ABR-aanpak.

Organogram


De stuurgroep bewaakt de voortgang en legt bestuurlijke verbanden. De stuurgroep rapporteert twee keer per jaar aan het ROAZ.

Het regionaal coördinatie team (RCT) ontwikkelt beleid en transmurale werkafspraken in overleg met het werkveld, adviseert zorgverleners en –instellingen, ook in acute situaties zoals bij een uitbraak. Het RCT vertegenwoordigt de volgende disciplines: internist-infectioloog, arts-microbioloog, specialist Ouderenzorg, GGD-arts Maatschappij & Gezondheid, huisarts, deskundige Infectiepreventie, epidemioloog/ datamanager. 

De kerngroep, breed vertegenwoordigd door verschillende beroepsgroepen, voorziet het RCT met input vanuit het werkveld en fungeert als spreekbuis tussen het netwerk en de achterban. 

Een kwartiermaker ondersteunt het proces.